Course code VET317

VET317 Mattilsyn og kjøttkontroll

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Truls Nesbakken
Medvirkende: Bente Kristine Andersen
Studiepoeng: 3
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Se semesterplan
Første gang: Studieår 2014-2015
Siste gang: 2016H
Emnets innhold:
¿Kjøttkontroll og mattilsyn 
Læringsutbytte:

Blokken danner grunnlag for at studenten etter endt studium behersker følgende «Day one skills» til EAEVE: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.8, 3.13, 3.14, 3.17, 3.20

Etter endt undervisning skal studenten:

Kunne utføre ante- og post-mortem undersøkelse av produksjonsdyr og identifisere forhold som påvirker mattrygghet, dyrehelse, dyrevelferd og kvaliteten til produkter som stammer fra dyr.

Studenten skal:

  • Kunne gjennomføre ante- og post-mortem kontroll.
  • Kunne foreta relevante faglige vurderinger når det gjelder kjøttkontrollmessig bedømmelse av slakt.
  • Kunne foreta enkel vurdering av slaktehygiene.
  • Kunne foreta enkel vurdering av dyrevelferd i slakteri.
  • Ha teoretisk kunnskap om vurdering av slakteriers og andre næringsmiddelbedrifters Hazard Analysis Critical Control (HACCP) system.
  • Ha teoretisk kunnskap om inspeksjon/revisjon av næringsmiddelbedrifter. 
Læringsaktiviteter:
Alle studentene reiser til Sandnes i blandingsrotasjonen, som omfatter 1 uke i Sandnes. For å få delta på undervisningen skal studentene ha gjennomført en ekskursjon til slakteri i 6. semester. (Studentene møter på Høyland søndagen før rotasjonsuken i Sandnes.)
Læringsstøtte:
Relevante lover og regelverk (Se hjemmesiden på Fronter).
Pensum:

Kjøttkontroll:

Undervisningen gjennomføres i slakteri, og studentene får gjennom praktisk arbeid og gruppeundervisning innføring i dyrevelferd under transport, oppstalling, driving, bedøvelse og avliving. Veterinære oppgaver som ante-mortem kontroll og post-mortem kontroll (bedømmelse av slakt) har spesiell fokus. Kunnskap om slaktehygiene, dyrevelferd i slakteri, inspeksjon og revisjon av slakteri samt uttak av prøver i tilslutning til overvåkningsprogrammer inngår også i undervisningen.

Mattilsyn:

Hovedfokus vil være på arbeidsoppgaver i Mattilsynet. Dette omfatter risikobasert tilsyn, tilsynsfilosofi, helkjedetenkning, matloven og forvaltningen av denne, inspeksjon og revisjon, virksomhetenes egenkontroll, import og eksport. Med basis i felles teoretisk innføring ved NMBU Veterinærhøgskolen deltar studentene gruppevis i praktiske inspeksjoner og revisjoner sammen med personale fra Mattilsynets distriktskontor i Sandnes.

Anbefalte forkunnskaper:
Blokker tidligere i studiet. 
Obligatorisk aktivitet:
Hele kursuka i Midt-Rogaland er obligatorisk. Studenten kontakter eksamensfagansvarlig hvis ikke kurset kan gjennomføres på oppsatt uke. Det vurderes om kurset kan gjennomføres seinere samme høst eller året etter. I uka tillates det inntil 1 dags fravær. Dersom studenten har mer enn 1 dags fravær må hele uka tas igjen på et senere tidspunkt.
Vurderingsordning:

Praktisk/muntlig eksamen i kjøttkontroll og mattilsyn.

Eksamen gjennomføres i lokalene til Fatland Jæren A/S fredag i rotasjonsuken.

Kjøttkontroll:

Studenten skal foreta post-mortem undersøkelse av minst 2 slakt og eksamineres i forhold til dette.

Teoretisk eksaminasjon:

Etter gjennomført post-morten undersøkelse eksamineres studenten i forhold til læringsutbytte beskrivelsene.

For å bestå eksamen må begge deler bli vurdert til bestått. Dersom studenten stryker så må begge deler tas på nytt i Sandnes. Tidspunkt avtales individuelt. Det gis tilbud om hospitering i forkant i tilslutning til dette. Ikke bestått eksamen vil ikke innvirke på å kunne avlegge kliniske eksamener samme høst.

Tillatte hjelpemidler: Ingen

Vurdering: Bestått/ikke bestått

Sensor:
Merknader:

Krav til eget utstyr

Laboratoriefrakk, støvler og hjelm deles ut i slakteriene.

HMS

Første dag på slakteriet får studentene generell informasjon om HMS, brann og knivbruk. Det blir lagt vekt på at studentene skal inn i et miljø hvor mange mennesker arbeider i et relativt begrenset område, med raske bevegelser, skarpe kniver, kokende vann etc. Studentene skal holde seg i nærheten av underviser og følge direkte ordrer om hvor de skal ferdes.  

I praksisperioden i kjøttkontroll er de alltid sammen med en underviser som kjenner anlegget godt. Hver morgen ved det enkelte anlegg får studentene en kort repetisjon i bruk av verneutstyr og innføring i brannsikkerhet/rømningsveier. Når knivbruk er aktuelt viser underviser i praksis hvordan knivbruk skal foregå, slirebruk og vask. Kniv skal ikke benyttes til å peke med, kun å snitte. Den hånden som ikke holder kniven skal befinne seg i god avstand fra knivførende hånd. 

Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: :