Course code VET317

VET317 Mattilsyn og kjøttkontroll

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Truls Nesbakken
Medvirkende: Bente Kristine Andersen
Studiepoeng: 3
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Se semesterplan
Første gang: Studieår 2014-2015
Siste gang: 2016H
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
¿Kjøttkontroll og mattilsyn 
Læringsutbytte:

Blokken danner grunnlag for at studenten etter endt studium behersker følgende «Day one skills» til EAEVE: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.8, 3.13, 3.14, 3.17, 3.20

Etter endt undervisning skal studenten:

Kunne utføre ante- og post-mortem undersøkelse av produksjonsdyr og identifisere forhold som påvirker mattrygghet, dyrehelse, dyrevelferd og kvaliteten til produkter som stammer fra dyr.

Studenten skal:

  • Kunne gjennomføre ante- og post-mortem kontroll.
  • Kunne foreta relevante faglige vurderinger når det gjelder kjøttkontrollmessig bedømmelse av slakt.
  • Kunne foreta enkel vurdering av slaktehygiene.
  • Kunne foreta enkel vurdering av dyrevelferd i slakteri.
  • Ha teoretisk kunnskap om vurdering av slakteriers og andre næringsmiddelbedrifters Hazard Analysis Critical Control (HACCP) system.
  • Ha teoretisk kunnskap om inspeksjon/revisjon av næringsmiddelbedrifter. 
Læringsaktiviteter:
Alle studentene reiser til Sandnes i blandingsrotasjonen, som omfatter 1 uke i Sandnes. For å få delta på undervisningen skal studentene ha gjennomført en ekskursjon til slakteri i 6. semester. (Studentene møter på Høyland søndagen før rotasjonsuken i Sandnes.)
Læringsstøtte:
Relevante lover og regelverk (Se hjemmesiden på Fronter).
Pensum:

Kjøttkontroll:

Undervisningen gjennomføres i slakteri, og studentene får gjennom praktisk arbeid og gruppeundervisning innføring i dyrevelferd under transport, oppstalling, driving, bedøvelse og avliving. Veterinære oppgaver som ante-mortem kontroll og post-mortem kontroll (bedømmelse av slakt) har spesiell fokus. Kunnskap om slaktehygiene, dyrevelferd i slakteri, inspeksjon og revisjon av slakteri samt uttak av prøver i tilslutning til overvåkningsprogrammer inngår også i undervisningen.

Mattilsyn:

Hovedfokus vil være på arbeidsoppgaver i Mattilsynet. Dette omfatter risikobasert tilsyn, tilsynsfilosofi, helkjedetenkning, matloven og forvaltningen av denne, inspeksjon og revisjon, virksomhetenes egenkontroll, import og eksport. Med basis i felles teoretisk innføring ved NMBU Veterinærhøgskolen deltar studentene gruppevis i praktiske inspeksjoner og revisjoner sammen med personale fra Mattilsynets distriktskontor i Sandnes.

Anbefalte forkunnskaper:
Blokker tidligere i studiet. 
Obligatorisk aktivitet:
Hele kursuka i Midt-Rogaland er obligatorisk. Studenten kontakter eksamensfagansvarlig hvis ikke kurset kan gjennomføres på oppsatt uke. Det vurderes om kurset kan gjennomføres seinere samme høst eller året etter. I uka tillates det inntil 1 dags fravær. Dersom studenten har mer enn 1 dags fravær må hele uka tas igjen på et senere tidspunkt.
Vurderingsordning:

Praktisk/muntlig eksamen i kjøttkontroll og mattilsyn.

Eksamen gjennomføres i lokalene til Fatland Jæren A/S fredag i rotasjonsuken.

Kjøttkontroll:

Studenten skal foreta post-mortem undersøkelse av minst 2 slakt og eksamineres i forhold til dette.

Teoretisk eksaminasjon:

Etter gjennomført post-morten undersøkelse eksamineres studenten i forhold til læringsutbytte beskrivelsene.

For å bestå eksamen må begge deler bli vurdert til bestått. Dersom studenten stryker så må begge deler tas på nytt i Sandnes. Tidspunkt avtales individuelt. Det gis tilbud om hospitering i forkant i tilslutning til dette. Ikke bestått eksamen vil ikke innvirke på å kunne avlegge kliniske eksamener samme høst.

Tillatte hjelpemidler: Ingen

Vurdering: Bestått/ikke bestått

Sensor:
Merknader:

Krav til eget utstyr

Laboratoriefrakk, støvler og hjelm deles ut i slakteriene.

HMS

Første dag på slakteriet får studentene generell informasjon om HMS, brann og knivbruk. Det blir lagt vekt på at studentene skal inn i et miljø hvor mange mennesker arbeider i et relativt begrenset område, med raske bevegelser, skarpe kniver, kokende vann etc. Studentene skal holde seg i nærheten av underviser og følge direkte ordrer om hvor de skal ferdes.  

I praksisperioden i kjøttkontroll er de alltid sammen med en underviser som kjenner anlegget godt. Hver morgen ved det enkelte anlegg får studentene en kort repetisjon i bruk av verneutstyr og innføring i brannsikkerhet/rømningsveier. Når knivbruk er aktuelt viser underviser i praksis hvordan knivbruk skal foregå, slirebruk og vask. Kniv skal ikke benyttes til å peke med, kun å snitte. Den hånden som ikke holder kniven skal befinne seg i god avstand fra knivførende hånd. 

Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: :