Course code VET314

Emneansvarlige: Arild Espenes
Medvirkende: Selina Seyoum Hellestveit, Maren Knappe-Poindecker, Caroline Piercey Åkesson, Gjermund Gunnes, Randi Sørby, Johan Høgset Jansen, Mona Aleksandersen
Studiepoeng: 16.5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
7. og 8. semester
Første gang: Studieår 2016-2017
Siste gang: 2023V
Fortrinnsrett: <p>VET</p><p>TIL2</p>
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:
 • Patologi
 • Obduksjon

Formål og læringsutbytte

Patologi skal gi studentene grunnleggende kunnskap om sykdomsutvikling (patogenese) og morfologiske forandringer ved de vanligst forekommende sykdomstilstandene, samt ved alvorlige smittsomme sykdommer (Gruppe A- og B-sykdommer) som kan tenkes å opptre hos produksjonsdyr, hest og familiedyr i Norge. 

Læringsutbytte:

Blokken danner grunnlag for at studenten etter endt studium behersker følgende «Day one skills» til EAEVE: 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.15, 3.16, 3.17, 3.20

Etter endt undervisning i patologi skal studenten:

Kunnskaper:

 • Kunne forstå og forklare grunnlaget for sykdomsutvikling (patogenese) og kunne redegjøre for de makroskopiske og mikroskopiske forandringer ved vanlig forekommende (smittsomme og ikke smittsomme), samt alvorlige smittsomme sykdommer (Gruppe A- og B-sykdommer) som kan være aktuelle hos produksjonsdyr, hest og familiedyr i Norge. Dette gjelder:
  • Virusinfeksjoner
  • Bakterielle infeksjoner
  • Soppinfeksjoner
  • Parasittære lidelser
  • Prionsykdommer
  • Ernæringsbetingede lidelser
  • Produksjonssykdommer
  • Forgiftninger
  • Neoplasier
  • De vanligste medfødte lidelser
 • Kunne stille morfologiske diagnoser basert på makroskopiske og mikroskopiske forandringer.  

Ferdigheter:

 • Ha god hygiene ved obduksjon av potensielt smittefarlig materiale. 
 • Kunne gjennomføre selvstendige obduksjoner og kunne beskrive obduksjonsfunnene ved de ovenfor nevnte sykdomsgruppene hos husdyr.  
 • Kunne kjenne igjen forandringer i organer og vev hos produksjonsdyr som er relevante for veterinær samfunnsmedisin (kjøttkontroll). 
 • Kunne ta ut prøver for histologisk, bakteriologisk og parasittologisk undersøkelse, vite hvordan disse skal behandles og forsendes og når eventuelt diagnostisk laboratorium skal kontaktes før prøver sendes.  

Generell kompetanse:

 • Kunne vurdere de morfologiske diagnosene i relasjon til de kliniske diagnosene og angi mulig dødsårsak/etiologi.
 • Kjenne sin egen begrensning og vite når det er riktig å bringe inn spesialkompetanse, råd fra laboratorier eller forvaltningen.
Læringsaktiviteter:

I patologi vektlegges de enkelte organsystemers sykdomsprosesser, deres årsak, utvikling og morfologi. 

Undervisningen gis i form av ca 54 forelesninger. Det er demonstrasjoner av obduksjonsmateriale alle dager hvor dette er tilgjengelig. Etter rutinedemonstrasjonen er det gjennomgang av aktuelle slaktehuspreparater hver fredag fra 1. mars og ut semesteret. Hver student har obligatorisk gruppeundervisning i obduksjon i til sammen 19 dager (før lunsj) i 7. og 8. semester. Journaler skal leveres for hvert obduksjonskasus. Studentene har tilgang til et rikholdig og søkbart arkiv med bilder via nettsiden Noahs Arkive Online.

Det er ikke organisert undervisning i histopatologi, men det er lagt til rette for gruppe- eller selvstudier i Morfologisk Studérkammer (1. et. bygg 1). Her finnes mikroskoper (ett diskusjonsmikroskop med 14 plasser, samt enkeltmikroskoper) og esker med utvalgte histologiske preparater.

Læringsstøtte:
Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Canvas. Underviserne er tilgjengelige for spørsmål/rådgiving via E-post eller etter avtale.
Pensum:
 • Patologi
 • Obduksjon

Lærebok: Zachary "Pathologic basis of veterinary disease", 6 utgave (Elsevier)

Det finnes kompendier innen en del organsystemer på norsk.

Forelesningsnotater blir lagt ut

Forutsatte forkunnskaper:
VET301+VET302+VET303+VET304+VEt305+VET306+VET307+VET308+VET309
Anbefalte forkunnskaper:
Blokker tidligere i studiet. Generell patologi er spesielt viktig.
Obligatorisk aktivitet:
Obduksjonsundervisningen er obligatorisk. Arbeid med journalene er også obligatorisk. Innen torsdag morgen i den første av fire obduksjonsuker må alle gjennomføre og bestå en test om obduksjonsteknikk og HMS. Ved ikke bestått, kan man ikke delta i videre obduksjonsundervisning før testen er bestått. Tillatt fravær fra den obligatoriske oduksjonsundervisningen er inntil 2 dager i løpet av 7. og 8. semester. Ved fravær ut over dette, avtales det med fagansvarlig hvordan dette kan tas igjen seinere i semesteret, evt. neste år. Studenten vil normalt få ta eksamen selv om ikke all obligatorisk undervisning er godkjent, men karakteren blir ikke gyldig før studiekravet er bestått.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Tillatte hjelpemidler: Ingen

Eksamen i spesiell patologi avholdes som én muntlig eksaminasjon. Denne vil gjennomføres i løpet av 3-4 dager (avhengig av antall kandidater) i medio mai. En liste med oversikt over den enkelte kandidats eksamenstidspunkt vil kunngjøres ca 4 uker før eksamen. Eksaminasjonen vil bli gjennomført slik:

 • Kandidaten får tildelt en oppgave ved begynnelsen av eksamen.
 • Oppgaven vil bestå av
  • teoretiske spørsmål
  • oppgaver knyttet til bilder av makroskopiske og histologiske forandringer 
 • Kandidaten får 30 minutter i enerom til å studere oppgaven og forberede seg til eksaminasjonen.
 • Etter forberedelsen eksamineres kandidaten med hovedvekt på den tildelte oppgaven. Det vil imidlertid også kunne stilles supplerende spørsmål innenfor andre deler av pensum i patologi. Eksaminasjonen vil vare i 45 minutter.
 • Sensuren vil bli meddelt kandidaten etter at alle kandidatene er eksaminert.

Et informasjonsmøte med nærmere detaljer vil bli holdt for kullet i god tid før eksamen.

Sensor:

Alle oppgaver brukt på eksamen må godkjennes av ekstern sensor før de blir brukt.

Ekstern sensor er til stede under eksamen.

Merknader:

Krav til eget utstyr

Ingen

HMS

Det er egne smittesluser ved inngang til seksjonsstua i patologi. Overtrekkstøy, støvler og hansker brukes under obduksjonstjenesten. På seksjonssalen deles HMS opplæring opp i 2 deler. Først et infoskriv med HMS regler som studentene skal signere på at de har lest. Dette suppleres med informasjon og bilder som illustrerer rutinene. Det er også en Quiz på Canvas som studentene må bestå for å kunne delta i obligatorisk undervisning på obduksjonssalen. Den andre delen består i informasjon på salen om hvordan man gjennomfører smittevern i praksis. 

Normert arbeidsmengde:
12,5 uker inkludert organisert undervisning og egeninnsats
Opptakskrav:
Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og avlagt minst 166, 5 ECTS etter 3.året på studieprogrammet. 
Undervisningstid:
 • Ca 54 forelesninger
 • Ca 57 timer obligatorisk obduksjonsundervisning. Arbeide med journaler kommer i tillegg
 • Ca 50 timer (varierer med tilgang på obduksjonsmateriale) med demonstrasjoner av materiale
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen og obligatorisk aktivitet: A - E / Ikke bestått