Course code VET313

VET313 Akvakultur og fiskesykdommer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Øystein Evensen
Medvirkende: Marit Stormoen, Hanne Ida Skaar, Stephen Mutoloki, Paul Johan Midtlyng, Aase Beathe Mikalsen, Hans Magnus Gjøen
Studiepoeng: 7.5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i vårsemesteret.
Første gang: Studieår 2016-2017
Siste gang: 2024V
Fortrinnsrett: <p>VET</p><p>TIL2</p>
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:
 • Akvamedisin
 • Produksjonsprinsipper/produksjonssyklus av laks/ørret
 • Smoltifisering hos anadrome fiskearter
 • Fiskesykdommer hos oppdrettsfisk, ferskvann- og sjøvann
 • Fiskepatologi
 • Forebyggende og terapeutiske prinsipper
 • Fiskevelferd
 • Vannkvalitet
 • Reproduksjon og avl hos oppdrettsfisk, med vekt på atlantisk laks
Læringsutbytte:
 • Blokken danner grunnlag for at studenten etter endt studium behersker følgende «Day one skills» til EAEVE: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.10, 3.14, 3.18, 3.19, 3.20

Etter endt undervisning skal studenten:

 • Ha kunnskaper om oppdrettsnæringens struktur, hovedtrekk i produksjonssyklus og de viktigste infeksjons- og produksjonssykdommene hos atlantisk laks og regnbueørret i oppdrett
 • Ha grunnleggende kjennskap til livssyklus for atlantisk laks, regnbueørret og andre relevante arter i oppdrett, slik som rensefisk.
 • Ha kunnskaper om infeksiøse og produksjonsrelaterte sykdomstilstander i de ulike fasene av produksjonssyklus med vekt på forhold knyttet til introduksjon av agens (smittekilder), vert-agensforhold og miljøforhold.
 • Kunne prinsipper for sykdomsforebyggelse, inkludert smittebegrensning, og kunne prinsippene for vaksinasjon under oppdrettsforhold.
 • Kunne diagnostisere de ulike infeksjonssykdommene hos oppdrettsfisk og villfisk med utgangspunkt i histologiske preparater, gi en generell beskrivelse av patologiske forandringer og angi mulige differensialdiagnoser.
 • Kunne gjennomføre obduksjon av fisk og vite hvordan prøver skal tas ut for innsendelse til et diagnostisk laboratorium.
 • Gjennomføre parasittundersøkelser av fisk.
 • Kjenne til de grunnleggende krav til god vannkvalitet ved oppdrett av laks og ørret, spesielt i ferskvannsfasen.
 • Kjenne til hvordan man vurderer velferd hos fisk under produksjonsforhold og de viktigste velferdsindikatorer. 
 • Kjenne til hovedprinsippene for genetisk seleksjon i lakseavl. 
 • Kjenne til lovverket som omhandler sykdomskontroll, bekjempelse, og velferd hos oppdrettsfisk. 
Læringsaktiviteter:

Undervisningen legger vekt på aktuelle arter i norsk oppdrett og moderne prinsipper for oppdrett av disse. Undervisningen omhandler produksjonsforhold inkludert smoltifisering, prinsipper for seleksjonsavl i lakseoppdrettet, krav til vannkvalitet, de viktigste infeksjons- og produksjonssykdommene i ferskvanns- og sjøvannsfasen, sykdomsforebyggelse og -kontroll, vurdering av velferd, prinsipper for uttak av prøver for diagnostiske undersøkelser, og makro- og histopatologiske trekk ved de ulike sykdommene hos oppdrettfisk. 

Undervisningen er spredt utover 8. semester. Innledende undervisning gis i grupperotasjonsundervisning i blandingsblokka. Undervisningen er basert på videoforelesninger som presenterer produksjonskjeden til laks, de ulike trinnene i produksjonssyklus og hovedtrekkene ved ulike produksjons- og infeksjonssykdommer i de ulike faser. Prinsipper omkring smoltifisering, inkludert vurdering av smoltifiseringsstatus (ytre tegn) samt ulike laboratoriemetoder for vurdering av smoltifiseringsstatus. Videoundervisningen etterfølges av en gjennomgang med studentene, basert på Kahoot. 

Det arrangeres et feltkurs i 8. semester (utplassering) med besøk på oppdrettsanlegg i ferskvanns- og sjøvannsfasen sammen med undervisere fra NMBU-Vet og lokale fiskehelseveterinærer. Dette kombineres med praktisk obduksjon, forelesninger og diskusjon om relevante tema. 

Læringsstøtte:
Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Canvas
Pensum:
Akvamedisin er et fagområde som primært omhandler sykdommer i akvakultur med hovedvekt på oppdrett av laksefisk. Kunnskaper innen akvamedisin er viktig for å kunne foreta rasjonelle valg ved diagnostisering, behandling, bekjempelse og forebygging av sykdommer i oppdrett. Pensum framgår av foredrag, notater og eget kompendium.
Forutsatte forkunnskaper:
VET301+VET302+VET303+VEt304+VET305+VET306+VET307+VET308+VET309
Anbefalte forkunnskaper:
Blokker tidligere i studiet. Anatomi, fysiologi og biokjemisk forhold hos fisk har blitt undervist tidligere i ulike kurs og forelesninger. Grunntrekkene i norsk lakseoppdrett har også blitt presentert. 
Obligatorisk aktivitet:

Gruppeundervisning knyttet til produksjon av laksefisk og smoltifisering hos laks (anadrome fisk). Undervisningen er tilgjengelig på videoer og som powerpoint presentasjoner. Det er obligatorisk gjennomgang av videoer og tema diskuteres og gjennomgås med bruk av Kahoot som en del av rotasjonsundervisningen med alle studenter tilstede. Det er obligatorisk frammøte ved gjennomgangen.

Det avtales med feltkursansvarlig hvordan fravær kan tas igjen seinere i semesteret, evt. neste år.

Feltkurset på Frøya/Kristiansund er obligatorisk og ved fravær må det tas igjen neste år, evt. tilsvarende opplegg som studenten skaffer seg i samråd med kursansvarlig.

Studenten vil normalt få ta eksamen selv om ikke all obligatorisk undervisning er godkjent, men det gis ikke studiepoeng før studiekravene er godkjent.

Vurderingsordning:

Skriftlig avsluttende eksamen på 4 t

Tillatte hjelpemidler: Ingen

Vurdering: Graderte karakterer

Sensor:
Merknader:

Krav til eget utstyr

Varme klær på feltkurset og skotøy som tåler vann/sjøsprøyt. 

HMS

Feltkurset:

Havbrukstjenesten og/eller de ulike oppdrettsselskapers regelverk og prosedyrer for ansatte må følges. Det er påbudt med redningsvest/flytevest når studentene er om bord i båt eller ute på sjøanlegg. Utover dette pålegges studentene å rette seg etter de beskjeder som blir gitt, enten fra kursleder, skipper på båt, eller driftsansvarlig på anlegg. Det er egne sikkerhetsrutiner om bord på båtene og begrensninger i passasjerantall. På alle anlegg og de fleste båter som benyttes finnes det førstehjelpsutstyr som kan benytte i tilfelle kuttskader o.l. Det er svært lite eller fravær av zoonotisk potensial i det obduksjonsmateriale studentene får/har tilgang til. Ved besøk på slakteri utstyres alle med overtrekks-dress og sko av hensyn til produktkvalitet og sikkerhet.

Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og avlagt minst 166, 5 ECTS etter 3. året på studieprogrammet. 
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen og obligatorisk aktivitet: A - E / Ikke bestått