Course code VET313

VET313 Akvakultur og fiskesykdommer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Øystein Evensen
Studiepoeng: 7.5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i vårsemesteret.
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: <p>VET</p><p>TIL2</p>
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:
 • Akvamedisin
 • Produksjonsprinsipper/produksjonssyklus
 • Smoltifisering
 • Fiskesykdommer hos oppdrettsfisk
 • Velferd
 • Fiskepatologi
 • Forebyggende og terapeutiske prinsipper
 • Vannkvalitet
 • Reproduksjon og avl hos oppdrettsfisk, med vekt på atlantisk laks
Læringsutbytte:
 • Blokken danner grunnlag for at studenten etter endt studium behersker følgende «Day one skills» til EAEVE: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.10, 3.14, 3.18, 3.19, 3.20

Etter endt undervisning skal studenten:

 • Ha kunnskaper om oppdrettsnæringens struktur, hovedtrekk i produksjonssyklus og de viktigste sykdommene hos atlantisk laks og regnbueørret i oppdrett
 • Ha grunnleggende kjennskap til livssyklus for atlantisk laks, regnbueørret og andre relevante arter i oppdrett, slik som rensefisk.
 • Ha kunnskaper om infeksiøse og produksjonsrelaterte sykdomstilstander i de ulike fasene av produksjonssyklus med vekt på forhold knyttet til introduksjon av agens (smittekilder), vert-agensforhold og miljøforhold.
 • Kunne prinsipper for sykdomsforebyggelse, inkludert smittebegrensning, og kunne prinsippene for vaksinasjon under oppdrettsforhold.
 • Kunne diagnostisere de ulike sykdommene hos oppdrettsfisk og villfisk med utgangspunkt i histologiske preparater, gi en generell beskrivelse av patologiske forandringer og angi mulige differensialdiagnoser.
 • Kunne gjennomføre obduksjon og vite hvordan prøver skal tas ut for innsendelse til et diagnostisk laboratorium.
 • Gjennomføre parasittundersøkelser av fisk.
 • Kjenne til de grunnleggende krav til god vannkvalitet ved oppdrett av laks og ørret, spesielt i ferskvannsfasen.
 • Kjenne hovedprinsippene for forebyggelse og behandling av sykdommer hos oppdrettsfisk.
 • Kjenne til lovverket som omhandler sykdomskontroll, bekjempelse, og velferd hos oppdrettsfisk og forstå at god helse er en viktig indikator for velferd. 
Læringsaktiviteter:

Undervisningen vil legge vekt på aktuelle arter og moderne oppdrett av disse. Undervisningen omhandler de sykdommer som opptrer hos disse artene. 

Undervisningen er spredt utover 8. semester. Innledende undervisning gis i grupperotasjonsundervisning i blandingsblokka i form av kurs i fiskehistopatologi. Det arrangeres et feltkurs med besøk på oppdrettsanlegg i ferskvanns- og sjøvannsfasen sammen med lokale fiskehelseveterinærer og dette kombineres med praktisk obduksjon samt forelesninger om relevante tema. I undervisningen inngår også en egenstudie basert på ulike oppgaver (case) og presentasjon av disse i plenum.  

Læringsstøtte:
Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Canvas
Pensum:
Akvamedisin er et fagområde som primært omhandler sykdommer i akvakultur med hovedvekt på oppdrett av laksefisk. Kunnskaper innen akvamedisin er viktig for å kunne foreta rasjonelle valg ved diagnostisering, behandling, bekjempelse og forebygging av sykdommer i oppdrett. Pensum framgår av foredrag, notater og et eget kompendium.
Forutsatte forkunnskaper:
VET301+VET302+VET303+VEt304+VET305+VET306+VET307+VET308+VET309
Anbefalte forkunnskaper:
Blokker tidligere i studiet. Fisk har blitt undervist tidligere i alle relevante sammenhenger. 
Obligatorisk aktivitet:

Gruppeundervisning i produksjonslære og smoltifisering hos fisk. Undervisningen er tilgjengelig på videoer og som powerpoint presentasjoner, som det er obligatorisk å gå gjennom og hvor tema diskuteres og gjennomgås med bruk av Kahoot som en del av rotasjonen. Det er obligatorisk frammøte ved gjennomgangen. Det avtales med feltkursansvarlig hvordan fravær kan tas igjen seinere i semesteret, evt. neste år.

Feltkurset på Frøya/Kristiansund er obligatorisk og ved fravær må det tas igjen neste år, evt. tilsvarende opplegg som studenten skaffer seg i samråd med kursansvarlig.

Presentasjon av oppgaver.

Studenten vil normalt få ta eksamen selv om ikke all obligatorisk undervisning er godkjent, men det gis ikke studiepoeng før studiekravene er godkjent.

Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Skriftlig avsluttende eksamen på 4 t

Tillatte hjelpemidler: Ingen

Vurdering: Graderte karakterer

Sensor:
Merknader:

Krav til eget utstyr

Varme klær på feltkurset og skotøy som tåler vann/sjøsprøyt. 

HMS

Feltkurset:

Havbrukstjenesten og/eller de ulike oppdrettsselskapers regelverk og prosedyrer for ansatte må følges. Det er påbudt med redningsvest når studentene er om bord i båt eller ute på sjøanlegg. Utover dette pålegges studentene å rette seg etter de beskjeder som blir gitt, enten fra kursleder, skipper på båt, eller driftsansvarlig på anlegg. Det er egne sikkerhetsrutiner om bord på båtene og begrensninger i passasjerantall. På alle anlegg og de fleste båter som benyttes finnes det førstehjelpsutstyr som kan benytte i tilfelle kuttskader o.l. Det er svært lite eller fravær av zoonotisk potensial i det obduksjonsmateriale studentene får/har tilgang til. Ved besøk på slakteri utstyres alle med overtrekks-dress og sko av hensyn til produktkvalitet og sikkerhet.

Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og avlagt minst 166, 5 ECTS etter 3. året på studieprogrammet. 
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen og obligatorisk aktivitet: A - E / Ikke bestått