Course code VET313

VET313 Akvakultur og fiskesykdommer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Øystein Evensen
Studiepoeng: 7.5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i vårsemesteret.
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: <p>VET</p><p>TIL2</p>
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:
 • Akvamedisin
 • Fiskesykdommer hos oppdrettsfisk
 • Fiskebiologi
 • Fiskepatologi
 • Farmakologi og behandling
Læringsutbytte:

Blokken danner grunnlag for at studenten etter endt studium behersker følgende «Day one skills» til EAEVE: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.10, 3.14, 3.18, 3.19, 3.20, 

Etter endt undervisning skal studenten:

 • Ha kunnskaper om oppdrettsnæringens struktur, hovedtrekk i produksjonssyklus og de viktigste sykdommene hos fisk i oppdrett
 • Ha grunnleggende kjennskap til livssyklus for atlantisk laks, regnbueørret og andre relevante arter i oppdrett.
 • Ha kunnskaper om infeksiøse og produksjonsrelaterte sykdomstilstander i de ulike fasene av produksjonssyklus med vekt på forhold knyttet til introduksjon av agens (smittekilder), vert-agensforhold og miljøforhold.
 • Kunne prinsipper for sykdomsforebyggelse, inkludert smittebegrensning, og kunne prinsippene for vaksinasjon under oppdrettsforhold.
 • Kunne diagnostisere de ulike sykdommene hos oppdrettsfisk og villfisk med utgangspunkt i histologiske preparater, gi en generell beskrivelse av patologiske forandringer og angi mulige differensialdiagnoser.
 • Kunne generelle trekk ved kultivering av og sykdom hos villfisk (laks), og interaksjoner mellom villfisk og oppdrettsfisk.
 • Kunne gjennomføre obduksjon og vite hvordan prøver skal tas ut for innsendelse til et diagnostisk laboratorium.
 • Gjennomføre parasittundersøkelser av fisk.
 • Kjenne hovedprinsippene for behandling av sykdommer hos oppdrettsfisk.
 • Kjenne til lovverket som omhandler sykdomskontroll, bekjempelse, og velferd hos oppdrettsfisk og forstå at god helse er en viktig indikator for velferd. 
Læringsaktiviteter:

Undervisningen vil legge vekt på aktuelle arter og moderne oppdrett av disse. Undervisningen omhandler de sykdommer som opptrer hos disse artene. 

Undervisningen er spredt utover 8. semester. Innledende undervisning gis i grupperotasjonsundervisning i blandingsblokka i form av kurs i fiskehistopatologi. Det arrangeres et feltkurs med besøk på oppdrettsanlegg i ferskvanns- og sjøvannsfasen sammen med lokale fiskehelseveterinærer og dette kombineres med praktisk obduksjon samt forelesninger om relevante tema. I undervisningen inngår også en egenstudie basert på ulike oppgaver (case) og presentasjon av disse i plenum.  

Læringsstøtte:
Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Canvas
Pensum:
Akvamedisin er et fagområde som primært omhandler sykdommer i akvakultur med hovedvekt på oppdrett av laksefisk. Kunnskaper innen akvamedisin er viktig for å kunne foreta rasjonelle valg ved diagnostisering, behandling, bekjempelse og forebygging av sykdommer i oppdrett.
Forutsatte forkunnskaper:
VET301+VET302+VET303+VEt304+VEt305+VEt306+VET307+VET308+VET309
Anbefalte forkunnskaper:
Blokker tidligere i studiet. Fisk har blitt undervist tidligere i alle relevante sammenhenger. 
Obligatorisk aktivitet:

Gruppeundervisning i patologisk diagnostikk hos fisk. Det avtales med feltkursansvarlig hvordan fravær kan tas igjen seinere i semesteret, evt. neste år.

Feltkurset i Frøya må tas igjen neste år, evt. tilsvarende opplegg som studenten skaffer seg selv og i samråd med kursansvarlig.

Presentasjon av oppgaver.

Studenten vil normalt få ta eksamen selv om ikke all obligatorisk undervisning er godkjent, men det gis ikke studiepoeng før studiekravene er godkjent.

Vurderingsordning:

Skriftlig avsluttende eksamen på 4 t

Tillatte hjelpemidler: Ingen

Vurdering: Graderte karakterer

Sensor:
Merknader:

Krav til eget utstyr

Laboratoriefrakk, varme klær på feltkurset.

HMS

Feltkurset:

Havbrukstjenesten sine prosedyrer for ansatte følges. Det er påbudt med redningsvest når studentene er om bord i båt eller ute på sjøanlegg. Utover dette pålegges studentene å rette seg etter de beskjeder som blir gitt, enten fra kursleder, skipper på båt, eller driftsansvarlig på anlegg. Det er egne sikkerhetsrutiner om bord på båtene og begrensninger i passasjerantall. På alle anlegg og de fleste båter som benyttes finnes det førstehjelpsutstyr vi kan benytte i tilfelle kuttskader o.l. Det er svært lite eller fravær av zoonotisk potensial i det obduksjonsmateriale vi har tilgang til. Ved besøk på slakteri utstyres alle med overtrekks-dress og sko av hensyn til produktkvalitet og sikkerhet.

Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og avlagt minst 166, 5 ECTS etter 3..året på studieprogrammet. 
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen og obligatorisk aktivitet: A - E / Ikke bestått