Course code VET313

VET313 Akvakultur og fiskesykdommer

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Øystein Evensen
Studiepoeng: 7.5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Se semesterplan
Første gang: Studieår 2016-2017
Emnets innhold:
 • Akvamedisin
 • Fiskesykdommer hos oppdrettsfisk
 • Fiskebiologi
 • Fiskepatologi
 • Farmakologi og behandling
Læringsutbytte:

Blokken danner grunnlag for at studenten etter endt studium behersker følgende «Day one skills» til EAEVE: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.10, 3.14, 3.18, 3.19, 3.20, 

Etter endt undervisning skal studenten:

 • Ha kunnskaper om oppdrettsnæringens struktur, hovedtrekk i produksjonssyklus og de viktigste sykdommene hos fisk i oppdrett
 • Ha grunnleggende kjennskap til livssyklus for atlantisk laks, regnbueørret og andre relevante arter i oppdrett.
 • Ha kunnskaper om infeksiøse og produksjonsrelaterte sykdomstilstander i de ulike fasene av produksjonssyklus med vekt på forhold knyttet til introduksjon av agens (smittekilder), vert-agensforhold og miljøforhold.
 • Kunne prinsipper for sykdomsforebyggelse, inkludert smittebegrensning, og kunne prinsippene for vaksinasjon under oppdrettsforhold.
 • Kunne diagnostisere de ulike sykdommene hos oppdrettsfisk og villfisk med utgangspunkt i histologiske preparater, gi en generell beskrivelse av patologiske forandringer og angi mulige differensialdiagnoser.
 • Kunne generelle trekk ved kultivering av og sykdom hos villfisk (laks), og interaksjoner mellom villfisk og oppdrettsfisk.
 • Kunne gjennomføre obduksjon og vite hvordan prøver skal tas ut for innsendelse til et diagnostisk laboratorium.
 • Gjennomføre parasittundersøkelser av fisk.
 • Kjenne hovedprinsippene for behandling av sykdommer hos oppdrettsfisk.
 • Kjenne til lovverket som omhandler sykdomskontroll, bekjempelse, og velferd hos oppdrettsfisk og forstå at god helse er en viktig indikator for velferd. 
Læringsaktiviteter:

Undervisningen vil legge vekt på aktuelle arter og moderne oppdrett av disse. Undervisningen omhandler de sykdommer som opptrer hos disse artene. 

Undervisningen er spredt utover 8. semester. Innledende undervisning gis i grupperotasjonsundervisning i blandingsblokka i form av kurs i fiskehistopatologi. Det arrangeres et feltkurs med besøk på oppdrettsanlegg i ferskvanns- og sjøvannsfasen sammen med lokale fiskehelseveterinærer og dette kombineres med praktisk obduksjon samt forelesninger om relevante tema. I undervisningen inngår også en egenstudie basert på ulike oppgaver (case) og presentasjon av disse i plenum.  

Læringsstøtte:
Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Fronter.
Pensum:
Akvamedisin er et fagområde som primært omhandler sykdommer i akvakultur med hovedvekt på oppdrett av laksefisk. Kunnskaper innen akvamedisin er viktig for å kunne foreta rasjonelle valg ved diagnostisering, behandling, bekjempelse og forebygging av sykdommer i oppdrett.
Anbefalte forkunnskaper:
Blokker tidligere i studiet. Fisk har blitt undervist tidligere i alle relevante sammenhenger. 
Obligatorisk aktivitet:

Gruppeundervisning i patologisk diagnostikk hos fisk. Det avtales med feltkursansvarlig hvordan fravær kan tas igjen seinere i semesteret, evt. neste år.

Feltkurset i Frøya må tas igjen neste år, evt. tilsvarende opplegg som studenten skaffer seg selv og i samråd med kursansvarlig.

Presentasjon av oppgaver.

Studenten vil normalt få ta eksamen selv om ikke all obligatorisk undervisning er godkjent, men det gis ikke studiepoeng før studiekravene er godkjent.

Vurderingsordning:

Skriftlig avsluttende eksamen på 4 t

Tillatte hjelpemidler: Ingen

Vurdering: Graderte karakterer

Sensor:
Merknader:

Krav til eget utstyr

Laboratoriefrakk, varme klær på feltkurset.

HMS

Feltkurset:

Havbrukstjenesten sine prosedyrer for ansatte følges. Det er påbudt med redningsvest når studentene er om bord i båt eller ute på sjøanlegg. Utover dette pålegges studentene å rette seg etter de beskjeder som blir gitt, enten fra kursleder, skipper på båt, eller driftsansvarlig på anlegg. Det er egne sikkerhetsrutiner om bord på båtene og begrensninger i passasjerantall. På alle anlegg og de fleste båter som benyttes finnes det førstehjelpsutstyr vi kan benytte i tilfelle kuttskader o.l. Det er svært lite eller fravær av zoonotisk potensial i det obduksjonsmateriale vi har tilgang til. Ved besøk på slakteri utstyres alle med overtrekks-dress og sko av hensyn til produktkvalitet og sikkerhet.

Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen og obligatorisk aktivitet: A - E / Ikke bestått