Course code VET308

VET308 Farmakologi og toksikologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Tor Einar Horsberg
Medvirkende: Marit Jørgensen Bakke, Jan Ludvig Lyche, Janicke Nordgreen
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
70
Undervises i periode:
Høstsemesteret
Første gang: Studieår 2014-2015
Siste gang: 2023V
Fortrinnsrett: Veterinærstudenter
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:
 • Farmakologi (læren om legemidler, deres sammensetning, effekter på og bruk til ulike husdyrarter).
 • Toksikologi (læren om giftstoffer, deres effekter i ulike husdyrarter og behandling av forgiftninger). Det gis også en innføring i miljøgifters utbredelse og effekter.
 • Legemiddellovgivning og øvelser i reseptskrivning

Formål og læringsutbytte

Farmakologi og toksikologi er et fagområde som omhandler henholdsvis legemidlers og giftstoffers skjebne og effekter i dyreorganismen. Kunnskaper innen både farmakologi og toksikologi er nødvendig for å forstå medikamentell terapi i klinisk praksis på husdyr og fisk, og for å kunne foreta rasjonelle terapivalg ved behandling av sjukdommer og forgiftninger. Videre er kunnskaper innen disse disiplinene avgjørende for å kunne forstå den delen av mattrygghet og veterinær samfunnsmedisin, inkludert kjøttkontrollen, som omhandler legemidler og giftstoffer, og for å forstå bakgrunnen for tilbakeholdelsesfrister av animalske matvarer til humant konsum fra dyr som har vært behandlet med legemidler eller eksponert for andre fremmedstoffer.

Farmakologi- og toksikologiundervisningen i tidligere og fremtidige fag:

Blokken bygger på den tidligere undervisning i blant annet fysiologi og biokjemi. Det er ofte nødvendig å repetere eller fremheve deler av tidligere undervisning. Dette gjelder deler som er sentrale for å forstå virkningsmekanismer. Vi møter studentene igjen i klinikken og fordypningssemesteret der viktige emner repeteres og utdypes.

Læringsutbytte:

Etter endt kurs skal studentene beherske følgende «Day one skills» til EAEVE: 1.3, 1.4, 1.6, 1.9, 1.11, 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.4, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15 

Etter endt undervisning skal studentene:

 • Ha tilegnet seg kunnskaper og holdninger som gjør at hun/han er i stand til å anvende legemidler til dyr i henhold til de lover og forskrifter som gjelder for slik virksomhet.
 • Definere sentrale begreper innen farmakologi og toksikologi.
 • Forklare sentrale prosesser innen farmakokinetikk og farmakodynamikk, og hvilken betydning disse prosessene forventes å ha for behandlingsresultatet.
 • Forklare sentrale prosesser innen toksikokinetikk og toksikodynamikk, og hvorledes disse prosessene kan påvirke utfallet av en forgiftningstilstand.
 • Redegjøre for virkningsmekanismen til de ulike hovedgrupper av legemidler.
 • Redegjøre for bivirkninger av - og interaksjoner mellom - ulike legemidler.
 • Redegjøre for hvilke regler som gjelder for rekvirering, håndtering og oppbevaring av legemidler.
 • Kjenne til innholdet i lover og forskrifter som regulerer bruken av legemidler til dyr.
 • Redegjøre for virkningsmekanismen til aktuelle giftstoffer.
 • Definere sentrale begreper innen miljøtoksikologi.
 • Redegjøre for de ulike gruppene av miljøgifter, hvilke egenskaper som kjennetegner de ulike gruppene og hvilke effekter disse kan gi.
 • Benytte tilgjengelige informasjonskanaler som omhandler legemidler og deres bruk.
 • Rekvirere legemidler til dyr i henhold til regelverket for reseptskriving.
 • Vurdere etiske aspekter og foreslå rasjonell medikamentell terapi ved husdyr- og fiskesjukdommer.
 • Ha lært seg å samarbeide gjennom gruppearbeid og kollokvier, og kunne presentere stoffet både skriftlig og muntlig.
Læringsaktiviteter:
Det blir lagt vekt på opptak, fordeling, omdannelse og utskillelse (kinetikk), virkningsmekanismer (dynamikk) og effekter i ulike dyrearter. Undervisningen vektlegger i tillegg klinisk veterinær farmakologi og toksikologi for smådyr-, hest- og produksjonsdyr, samt akvatiske arter. Undervisningen gis i form av forelesninger (80 timer) og organiserte kollokvier (30 timer).
Pensum:
Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
VET301+VET302+VET303+VET304+VET306
Anbefalte forkunnskaper:
Blokkene forut i studiet.
Obligatorisk aktivitet:

Multiple choice test: For å kunne fremstille seg til eksamen i farmakologi og toksikologi må midtveisevalueringstest være bestått. I særlige tilfeller vil eksamen kunne avlegges før testen er bestått, men det gis ikke studiepoeng før alle studiekrav er bestått.

Kollokviebasert undervisning er obligatorisk. Det tillates ett fravær fra kursene/kollokviene. Ved fravær utover dette må man levere inn ekstra oppgavebesvarelse(r) som skal godkjennes før det gis studiepoeng i faget. Den ekstra kollokvieoppgaven(e) blir først utdelt etter eksamen, og besvarelsene innleveres til bedømmelse første uka av vårsemesteret.

Vurderingsordning:

Avsluttende skriftlig eksamen på 4 timer siste uka før juleferien

Tillatte hjelpemidler: Ved oppgaver som krever omfattende tallbehandling er det anledning til å bruke kalkulator.

Vurdering: Graderte karakterer.

Sensor:
Kristian Ingebrigtsen
Merknader:

Krav til eget utstyr:

Ingen spesielle

HMS

Liten risiko siden undervisningen ikke innebærer håndtering av kjemikalier eller dyr.

Normert arbeidsmengde:
40 timer i uka
Opptakskrav:
Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og avlagt minst 100,5 ECTS i løpet av 1. og 2.året på studiet.
Overlapp:
Nei
Undervisningstid:
Undervisning hver dag fram til eksamenslesning (2 - 3 uker)
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen, flervalgstest og undervisning : A - E / Ikke bestått