Course code VET308

VET308 Farmakologi og toksikologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Nils Eivind Søli
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Frekvens: Årlig, hver høst
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Ca. 70 stk.
Undervises i periode:

Blokk 8: Farmakologi og toksikologi: Uke 42-51

(10 uker) 13. oktober ¿ 18.desember 2014.

Se egen detaljplan.

Studiekrav: Test må være bestått.

Eksamen: torsdag 18. desember, kl. 09.00-13.00.

Oppmøte kl. 08.45. Sted: Se studentweb.

De som ikke oppfyller blokkens studiekrav og obligatorisk undervisning må avlegge dette i uke 2. Kontinuasjonstest og presentasjon av kollokvier onsdag 07.01.2015 kl 12.00. Dersom man ikke består hovedeksamen kan man søke om å få ta flervalgstesten ved konten. Total eksamenstid blir da 5 timer.

Studentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte etter sensur.

Første gang: Studieår 2014-2015
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Innhold

Farmakologi (læren om legemidler, deres sammensetning, effekter på og bruk til ulike husdyrarter).

Toksikologi (læren om giftstoffer, deres effekter i ulike husdyrarter og behandling av forgiftninger). Det gis også en innføring i miljøgifters utbredelse og effekter.

Legemiddellovgivning og reseptskrivning

Formål og læringsutbytte

Farmakologi og toksikologi er et fagområde som omhandler henholdsvis legemidlers og giftstoffers skjebne og effekter i dyreorganismen. Kunnskaper innen både farmakologi og toksikologi er nødvendig for å forstå medikamentell terapi i klinisk praksis på husdyr og fisk, og for å kunne foreta rasjonelle terapivalg ved medikamentell behandling av sjukdommer og forgiftninger. Videre er kunnskaper innen disse disiplinene avgjørende for å kunne forstå den delen av næringsmiddelhygienen, inkludert kjøttkontrollen, som omhandler legemidler og giftstoffer, og for å forstå bakgrunnen for tilbakeholdelsesfrister av animalske matvarer til humant konsum fra dyr som har vært eksponert for fremmedstoffer.

Blokken danner grunnlag for at studenten etter endt studium behersker følgende «Day one skills» til EAEVE: 1.3, 1.4, 1.6, 1.9, 1.11, 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.4, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15

Farmakologi- og toksikologiundervisningen i tidligere og fremtidige fag:

Blokken bygger på den tidligere undervisning i blant annet fysiologi og biokjemi. Det er ofte nødvendig å repetere eller fremheve deler av tidligere undervisning. Dette gjelder deler som er sentrale for å forstå mekanismer innen farmakologi/toksikologi. Eksempelvis repeteres deler av sentralnervesystemets anatomi, fysiologi og biokjemi i tilknytning til forelesningene om farmaka som påvirker sentralnervesystemet. I 7. semester gjennomgås behandling, og når det gjelder repetisjon av farmakologi/toksikologi, møter vi våre tidligere studenter også i klinikken i 10. termin hvor vi i grupper bestående av 8-10 studenter presenterer emner innen klinisk farmakologi. For eksempel gir vi på medisinsk klinikk en repetisjon av antibakterielle legemidler hvor vi legger vekt på farmakokinetiske og dynamiske egenskaper som er spesielt relevante i en klinisk sammenheng. Som regel er det også en kliniker med ved disse sammenkomstene.

Læringsutbytte:

Etter endt undervisning skal studenten:

Ha tilegnet seg kunnskaper og holdninger som gjør at hun/han er i stand til å anvende legemidler til dyr i henhold til de lover og forskrifter som gjelder for slik virksomhet.

Definere sentrale begreper innen farmakologi og toksikologi.

Forklare sentrale prosesser innen farmakokinetikk og farmakodynamikk, og hvilken betydning disse prosessene kan ha for behandlingsresultatet.

Forklare sentrale prosesser innen toksikokinetikk og toksikodynamikk, og hvorledes disse prosessene kan påvirke utfallet av en forgiftningstilstand.

Redegjøre for virkningsmekanismen til de ulike hovedgrupper av legemidler.

Redegjøre for bivirkninger av og interaksjoner mellom ulike legemidler.

Redegjøre for hvilke regler som gjelder for rekvirering, håndtering og oppbevaring av legemidler.

Kjenne til innholdet i lover og forskrifter som regulerer bruken av legemidler til dyr.

Redegjøre for virkningsmekanismen til aktuelle giftstoffer.

Definere sentrale begreper innen miljøtoksikologi.

Redegjøre for de ulike gruppene av miljøgifter, hvilke egenskaper som kjennetegner de ulike gruppene og hvilke effekter disse har.

Benytte tilgjengelige informasjonskanaler som omhandler legemidler og deres bruk.

Rekvirere legemidler i henhold til regelverket for reseptskriving.

Vurdere etiske aspekter og foreslå rasjonell medikamentell terapi ved husdyr- og fiskesjukdommer.

· Ha lært seg å samarbeide gjennom gruppearbeid og kollokvier, og kunne presentere det faglige stoffet både skriftlig og muntlig.

Læringsaktiviteter:

Undervisningsformer og innfallsvinkel

Det blir lagt vekt på opptak, fordeling, omdannelse og utskillelse (kinetikk), virkningsmekanismer (dynamikk) og effekter i ulike dyrearter. Undervisningen vektlegger i tillegg klinisk veterinær farmakologi og toksikologi for smådyr-, hest- og produksjonsdyr, samt akvatiske arter. Undervisningen gis i form av forelesninger (80 timer) og organiserte kollokvier (30 timer).

Pensum:

Læremidler

Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Fronter.

Anbefalte forkunnskaper:
Blokkene forut i studiet.
Obligatorisk aktivitet:

Obligatorisk undervisning og studiekrav:

Test: For å kunne fremstille seg til eksamen i farmakologi og toksikologi må test være bestått. I særlige tilfeller etter avtale med blokkansvarlig vil eksamen kunne avlegges før testen er bestått, men det gis ikke studiepoeng før alle studiekrav er bestått. Blokkansvarlig avgjør når ny test skal skje i påfølgende semester. Studenten må eventuelt vente til neste gang blokka gjennomføres dersom ikke testen bestås på 2. forsøk.

Kollokviebasert undervisning er obligatorisk. Det tillates ett fravær fra kursene/kollokviene. Ved fravær utover dette må man levere inn ekstra oppgavebesvarelse(r) som skal godkjennes før det gis studiepoeng i faget. Den ekstra kollokvieoppgaven(e) blir først utdelt etter eksamen, og besvarelsene innleveres til bedømmelse første uka av vårsemesteret.

Vurderingsordning:

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen på 4 timer siste uka før juleferien

Tillatte hjelpemidler: Ved oppgaver som krever omfattende tallbehandling er det anledning til å bruke kalkulator.

Vurdering: Graderte karakterer.

Sensor:
Merknader:

Krav til eget utstyr:

Ingen spesielle

HMS

Biokjemikurssal: Det vurderes å være svært lite risikoaktivitet i blokka. Det er førstehjelpsutstyr tilgjengelig. All håndtering av medikamenter utføres av underviserne. Ved uttak og håndtering av fisk kommer imidlertid studentene i kontakt med lave konsentrasjoner av anestesimedikamenter. Forut for kurset instrueres derfor studentene om sikker omgang med medikamenter, og under den praktiske delen påser underviserne at sikkerheten er ivaretatt i form av at studentene benytter hansker og beskyttelsesklær.

Normert arbeidsmengde:
Overlapp:
VETFARMTOK
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen, flervalgstest og undervisning : A - E / Ikke bestått