Course code VET305

VET305 Ernæringslære

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Nicole Frost Nyquist
Medvirkende: Egil Prestløkken, Ingjerd Dønnem
Studiepoeng: 7.5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i høstsemesteret.
Første gang: Studieår 2014-2015
Siste gang: 2022V
Fortrinnsrett: VET
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
  • Grunnleggende ernæringsfysiologi
  • Artsspesifikk ernæringsfysiologi
  • Artsspesifikk fôringslære, inklusiv sammenhenger mellom ernæring og helse.

Formål Ernæringslære skal gi studentene grunnleggende kunnskap om ernæring og ernæringsfysiologi, samt spesifikk kunnskap om ernæring og fôring hos de forskjellige husdyrartene. Videre skal kurset gi grunnlag for studier i kliniske fag og forståelse for det nære samspillet det er mellom ernæring og helse. Studentene skal også få forståelse for sykdommer som skyldes ubalanse i næringsstofftilførsel og mangelfull fôring, og hvordan disse kan forebygges.  

Læringsutbytte:

Blokken danner grunnlag for at studenten etter endt studium behersker følgende «Day one skills» til EAEVE: 1.3, 1.8, 1.10, 1.11, 2.1, 2.2, 2.3, 2.8, 3.5 Etter endt undervisning skal studenten:

  • Kjenne til de ulike næringsstoffene og kunne anslå næringsbehov hos husdyr og fisk under ulike fysiologiske tilstander.
  • Kjenne til de viktigste fôrmidler, vurdering av deres kvalitet og næringsverdi, samt konserveringsmetoder for fôrmidler.
  • Kjenne til hvordan fôring påvirker produksjonsresultater og andre ytelser.
  • Beskrive fôrets betydning for forebygging, utvikling og rekonvalesens av sykdom.
  • Kunne vurdere og lage enkle fôrplaner og fôringsrutiner.
  • Kjenne til og beskrive fôrmiddellovgivingen og andre offentlige bestemmelser om produksjon, merking og omsetning av fôr.
  • Ha tilegnet seg en god holdning og forståelse for betydningen av til riktig ernæring av husdyr, inkl fisk.
Læringsaktiviteter:
Undervisningen foregår i form av forelesninger, gruppearbeid og oppgaveløsing med plenumsgjennomgang, case studies og selvstudium. Hvis mulig, arrangeres to utflukter til en fôrfabrikk og til universitetets forsøksgård i løpet av kurset.
Læringsstøtte:
Emneansvarlig er tilgjengelig både på e-post og ved besøk på kontor etter avtale. De andre deltagende lærerne har sitt arbeidssted på Ås og er tilgjengelige på e-post.
Pensum:
Faget ernæring og ernæringsfysiologi er et fag som er fundamentalt forankret i biokjemi- og fysiologifagene. Det forventes at pensumet i biokjemi og fysiologi trekkes med inn i ernæringsfaget og at relevante deler av pensum i biokjemi og fysiologi trekkes inn i presentasjoner og besvarelser innen ernæring og fôring.Pensum: All informasjon gitt i forelesninger og i powerpoint presentasjoner, samt oppgaver og besvarelser av oppgaver (case studies, gruppeoppgaver og oppgaver løst ved selvstudium) danner grunnlaget for pensum. Pensumlesestoff vil ligge på Canvas i mapper organisert etter dato og tema. Anbefaling om utvalgte kapitler i bøker og aktuelt materiell og brosjyrer vil bli lagt ut på canvas.  Utvalgt aktuell fagmateriale og brosjyrer som utleveres- og eller legges på canvas inngår i pensum  Det er  anbefalt å lese aktuelt stoff tilhørende den første uken av undervisningen før semesterstart.  Aktuelle bøker:Fôringssignaler  av Jan Hulsen og Dries Aerden, 2014. Utgitt av VetVice, Roodbont og Cowsingals.Fôringslære av Torger Gjefsen, 2007, 3. utg. Utgitt av FagbokforlagetAnimal Nutrition av McDonald, P., Edwards, R.A. og Greenhalgh, J.F.D., 2011, 7. utg., utgitt av Longman Group UK Limited, England.Canine and Feline Nutrition av Linda P. Case et al. 2011, 3. utg. utgitt av MosbyFjørfeboka redaktør Bagley, 2016, 2 utg utgitt av Fagbokforlaget Biblioteket inneholder også store mengder annen relevant litteratur i nye og gamle bøker og tidsskrifter som meget vel kan brukes til å belyse og utdype temaene i pensum.
Forutsatte forkunnskaper:
Avlagt minst 30 studiepoeng. på 1.året veterinærmedisinsk studium.  Biokjemi og fysiologi - med spesiell  vekt på fordøyelsessystemet, omsetning av næringsstoffer og energiomsetning.
Anbefalte forkunnskaper:
Biokjemi og fysiologi - med spesiell  vekt på fordøyelsessystemet, omsetning av næringsstoffer og energiomsetning.
Obligatorisk aktivitet:

Studiekrav:

Deltagelse på to obligatoriske utflukter (hvis smittevernsmessig gjennomførbart). For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha deltatt på begge utflukter. Ved gyldig fravær fra en utflukt vil studenten kunne fremstille seg for eksamen etter en tildelt skriftlig oppgave er besvart og godkjent av emneansvarlig. Ved ugyldig fravær fra en eller begge utflukter, vil studenten i særlige tilfeller og etter avtale med emneansvarlig og studiekontoret kunne fremstille seg for eksamen etter en tildelt skriftlig oppgave er besvart og godkjent av emneansvarlig, samt at det ikke vil gis studiepoeng i faget før de obligatoriske utfluktene er gjennomført neste gang blokka gjennomføres. ​

Dersom utflukt til fôrprodusent ikke kan gjennomføres vil studentene måtte presentere en gruppeoppgave i fôrproduksjon: Innlevering av digital presentasjon og to stykk eksamensspørsmål med svarforslag per gruppe. Begge skal legges på Canvas til bruk av medstudenter.

Obligatorisk Canvas multiple choice prøve om pensum fra uke 1: næringsstoffer, stoffomsetning, næringsbehov, fôrmidler og fôrmiddelvurdering. Må bestås før eksamen kan tas.

Vurderingsordning:
Skriftlig avsluttende eksamen på 4 timer Tillatte hjelpemidler: Utdelt kalkulator Vurdering: Graderte karakterer A-F
Sensor:
Vi benytter ekstern sensor for eksamensbesvarelsene
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og avlagt minst 30 studiepoeng. på 1.året veterinærmedisinsk studium 
Overlapp:
Krav til eget utstyr: Ingen HMS Ikke spesifikke rutiner for denne blokka.
Undervisningstid:
40  timer per uke, inkludert forelesninger gruppearbeid, case studies og oppgaver løst ved selvstudium
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen og obligatorisk test: Bokstavkarakterer