Course code VET305

VET305 Ernæringslære

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Åshild Krogdahl
Studiepoeng: 7.5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig 
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i høstsemesteret.
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: VET
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:
  • grunnleggende ernæringsfysiologi
  • artsspesifikk ernæringsfysiologi
  • artsspesifikk fôringslære, inklusiv sammenhenger mellom ernæring og helse.

Formål

Ernæringslære skal gi studentene grunnleggende kunnskap om ernæring og ernæringsfysiologi, samt spesifikk kunnskap om ernæring og fôring hos de forskjellige husdyrartene. Videre skal kurset gi grunnlag for studier i kliniske fag og forståelse for det nære samspillet det er mellom ernæring og helse. Studentene skal også få forståelse for sykdommer som skyldes ubalanse i næringsstofftilførsel og mangelfull fôring, hvordan disse kan forebygges og hvordan vi kan bedre et sykdomsforløp ved ernærings- eller fôringsmessig støtteterapi for forskjellige sykdommer (klinisk ernæring).

Læringsutbytte:

Blokken danner grunnlag for at studenten etter endt studium behersker følgende «Day one skills» til EAEVE: 1.3, 1.8, 1.10, 1.11, 2.1, 2.2, 2.3, 2.8, 3.5

Etter endt undervisning skal studenten:

  • Kjenne til de ulike næringsstoffene og kunne anslå næringsbehov hos husdyr og fisk under ulike fysiologiske tilstander.
  • Kjenne til de viktigste fôrmidler, vurdering av deres kvalitet og næringsverdi, samt konserveringsmetoder for fôrmidler.
  • Kjenne til hvordan fôring påvirker produksjonsresultater og andre ytelserer.
  • Kjenne til fôrets betydning for forebygging, utvikling og rekonvalesens av sykdom.
  • Kunne vurdere kvaliteten av fôrplaner og fôringsrutiner og foreslå endringer til forbedring av produksjon, forebygging av sykdom og rekonvalesens.
  • Kjenne til fôrmiddellovgivingen og andre offentlige bestemmelser om tilvirking og omsetning av fôrstoffer.
  • Ha tilegnet seg en god holdning til riktig ernæring av husdyr, inkl fisk.
Læringsaktiviteter:
Undervisningen foregår i form av forelesninger (ca. 60 timer) og gruppearbeid (ca15 timer) med plenumsgjennomgang. Det arrangeres en utflukt til en fôrfabrikk i løpet av kurset.
Læringsstøtte:
Emneansvarlig er tilgjengelig både på e-post og ved besøk på kontor etter avtale. De andre deltagende lærerne er har sitt arbeidssted på Ås og er tilgjengelige på e-post.
Pensum:

Ernæringsfysiologi er et fag som er fundamentalt forankret i biokjemi- og fysiologifagene. Det forventes at pensumet i biokjemi og fysiologi trekkes med inn i ernæringsfaget og at relevante deler av pensum i biokjemi og fysiologi trekkes inn i presentasjoner og besvarelser innen ernæring og fôring.

Tema: Generell ernæringsfysiologi og fôring av enmagede dyr og småfe:

Kompendium: Husdyrernæring. Inneholder kapitler som dekker generelle ernæringsmessige forhold og spesielle forhold for enmagede dyr.

Kompendiet inneholder også tidligere eksamensoppgaver, testspørsmål og puggeliste

       Kompendiet er redigert og delvis skrevet av Åshild Krogdahl

Dette kompendiet er en samling av mindre kompendier som tjener som lærestoff og som på litt sikt kanskje kan bli en lærebok spesielt beregnet på veterinærstudenter i Norge. En slik lærebok finnes ikke i dag verken på norsk eller engelsk.

Det er ønskelig at dere leser Kapittel 1 ¿ 5 før dere starter opp høstsemesteret. Dere har dårlig tid, særlig de første 14 dagene da det er mye sosiale aktiviteter som for mange tar mye tid og oppmerksomhet.

Tema: Fôring av melkeku:

Pensumlesestoff for temaene fôring av melkeku ligger på Canvas i mappen: Kompendium: Fôring av melkeku. Jeg anbefaler dere å starte lesingen av denne delen av pensumet før semesterstart. Det er omfattende og krever tid å komme inn i. En forutsetning for å ha nytte av lesingen er at dere har vært igjennom kapitlene i kompendiedelen Ernæringsfysiologi først.

Tema: Kjøttproduksjon på storfe:

Utvalgte kapitler i boka Produksjon av storfekjøtt av Jan Berg og Toralv Matre, utgitt på Landbruksforlaget, 2001, 197 sider. (Skal stå på lesesalen.): s 13 ¿ 28, s 62 ¿ 107, s 146 - 155

Generell info

Forøvrig kan dere finne nyttig informasjon i "Animal Nutrition" av McDonald, P., Edwards, R.A. og Greenhalgh, J.F.D., 2011, 7. utg., utgitt av Longman Group UK Limited, England,

Biblioteket inneholder også store mengder annen relevant litteratur i nye og gamle bøker og tidsskrifter som meget vel kan brukes til å belyse og utdype temaene i pensum.

Forutsatte forkunnskaper:

Avlagt minst 30 studiepoeng. på 1.året veterinærmedisinsk studium. 

Biokjemi, fordøyelsesfysiologi, energiomsetning

Anbefalte forkunnskaper:
Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Canvas.
Obligatorisk aktivitet:

Studiekrav: Test

For å kunne fremstille seg til eksamen i ernæringslære må test være godkjent. I særlige tilfeller etter avtale med blokkansvarlig vil eksamen kunne avlegges før testen bestås, men det gis ikke studiepoeng i faget før test er bestått. Blokkansvarlig avgjør når ny test kan gjennomføres i påfølgende semester. Studenten må evt. vente til neste gang blokka gjennomføres dersom ikke testen bestås på 2 forsøk.

Vurderingsordning:

Skriftlig avsluttende eksamen på 4 timer

Tillatte hjelpemidler: Utdelt kalkulator

Vurdering: Graderte karakterer

Sensor:
Vi benytter ekstern sensor for eksamensbesvarelsene
Merknader:

Krav til eget utstyr:

Ingen

HMS

Ikke spesifikke rutiner for denne blokka.

Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og avlagt minst 30 studiepoeng. på 1.året veterinærmedisinsk studium 
Overlapp:
ERNÆRI07
Undervisningstid:
60 forelesninger og 15 timer gruppearbeid
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen og obligatorisk test: A - E / Ikke bestått