Course code VET305

VET305 Ernæringslære

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Åshild Krogdahl
Studiepoeng: 7.5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Frekvens: Årlig , hver høst.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Ca. 70 stk.
Undervises i periode:

Blokk 5: Ernæringslære: Uke 34-38

(5 uker) 18. august ¿ 18. september 2014.

Se egen detaljplan.

Studiekrav: Test må være bestått.

Eksamen: torsdag 18. september, kl. 09.00-13.00.

Oppmøte kl. 08.45. Sted: Se studentweb.

Første gang: Studieår 2014-2015
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Innhold

grunnleggende ernæringsfysiologi

artsspesifikk ernæringsfysiologi

artsspesifikk fôringslære, inklusiv sammenhenger mellom ernæring og helse.

Formål

Ernæringslære skal gi studentene grunnleggende kunnskap om ernæring og ernæringsfysiologi, samt spesifikk kunnskap om ernæring og fôring hos de forskjellige husdyrartene. Videre skal kurset gi grunnlag for studier i kliniske fag og forståelse for det nære samspillet det er mellom ernæring og helse. Studentene skal også få forståelse for sykdommer som skyldes ubalanse i næringsstofftilførsel og mangelfull fôring, hvordan disse kan forebygges og hvordan vi kan bedre et sykdomsforløp ved ernærings- eller fôringsmessig støtteterapi for forskjellige sykdommer (klinisk ernæring).

Blokken danner grunnlag for at studenten etter endt studium behersker følgende «Day one skills» til EAEVE: 1.3, 1.8, 1.10, 1.11, 2.1, 2.2, 2.3, 2.8, 3.5

Læringsutbytte:

Læringsutbytte

Etter endt undervisning skal studenten:

Kjenne til de ulike næringsstoffene og kunne anslå næringsbehov hos husdyr og fisk under ulike fysiologiske tilstander.

Kjenne til de viktigste fôrmidler, vurdering av deres kvalitet og næringsverdi, samt konserveringsmetoder for fôrmidler.

Kjenne til hvordan fôring påvirker produksjonsresultater og andre ytelserer.

Kjenne til fôrets betydning for forebygging, utvikling og rekonvalesens av sykdom.

Kunne vurdere kvaliteten av fôrplaner og fôringsrutiner og foreslå endringer til forbedring av produksjon, forebygging av sykdom og rekonvalesens.

Kjenne til fôrmiddellovgivingen og andre offentlige bestemmelser om tilvirking og omsetning av fôrstoffer.

Ha tilegnet seg en god holdning til riktig ernæring av husdyr, inkl fisk.

Læringsaktiviteter:

Undervisningsformer og innfallsvinkel

Undervisningen foregår i form av forelesninger (ca. 60 timer) og gruppearbeid (ca15 timer) med plenumsgjennomgang.

Pensum:

Læremidler

Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Fronter.

Anbefalte forkunnskaper:

Anbefalte forkunnskaper

Biokjemi, fordøyelsesfysiologi, energiomsetning

Obligatorisk aktivitet:

Studiekrav: Test

For å kunne fremstille seg til eksamen i ernæringslære må test være godkjent. I særlige tilfeller etter avtale med blokkansvarlig vil eksamen kunne avlegges før testen bestås, men det gis ikke studiepoeng i faget før test er bestått. Blokkansvarlig avgjør når ny test kan gjennomføres i påfølgende semester. Studenten må evt. vente til neste gang blokka gjennomføres dersom ikke testen bestås på 2 forsøk.

Vurderingsordning:

Eksamen

Skriftlig avsluttende eksamen på 4 timer

Tillatte hjelpemidler: Utdelt kalkulator

Vurdering: Graderte karakterer

Sensor:
Merknader:

Krav til eget utstyr:

Ingen

HMS

Ikke spesifikke rutiner for denne blokka.

Normert arbeidsmengde:

Undervisningsformer og innfallsvinkel

 

Undervisningen foregår i form av forelesninger (ca. 60 timer) og gruppearbeid (ca15 timer) med plenumsgjennomgang.

Overlapp:
ERNÆRI07
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen og obligatorisk test: A - E / Ikke bestått