Course code VET304

VET304 Anatomi og fysiologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Karin Elisabeth Zimmer, Runa Rørtveit, Agnar Ståle Kvellestad
Medvirkende: Karin Elisabeth Zimmer, David James Griffiths, Runa Rørtveit, Finn-Arne Weltzien, Håvard Bjørgen, Erling Olaf Koppang, Charles Mclean Press, Kristine von Krogh, Kjetil Hodne
Studiepoeng: 36
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårsemesteret og avsluttes i høstsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i vårsemesteret og høstsemesteret
Første gang: Studieår 2015-2016
Siste gang: 2021H
Fortrinnsrett: VET
Emnets innhold:
Anatomi og Fysiologi
Læringsutbytte:

Etter endt undervisning skal studenten:

 • Ha tilegnet seg tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i anatomi og fysiologi, inkludert medisinsk terminologi, til å ta fatt på de ulike kliniske og parakliniske fagene i veterinærstudiet.
 • Forstå hvordan dyreorganismen fungerer som en helhet og kunne gjøre rede for samspillet mellom kroppens forskjellige systemer både når det gjelder struktur og funksjon.
 • Ha oppnådd tilstrekkelig kunnskap om dyrenes fysiologi til å kunne avgjøre om det foreligger avvik fra normal fysiologisk tilstand hos et dyr gjennom en generell klinisk undersøkelse.
 • Ha oppnådd innsikt om vevenes sårbarhet for ufysiologisk håndtering, og samtidig kunnskaper om vevenes robusthet under fysiologiske forhold.
 • Kunne i store trekk gjøre rede for den embryologiske utviklingen av organer og vev og anvende disse kunnskapene til å forstå ulike vevs egenskaper, samt organenes utforming og topografi.
 • Kunne gjøre rede for den mikroskopiske oppbygningen av celler, vev og organer hos pattedyr, fugl og fisk, og kunne identifisere de ulike cellene, vevene og organene i lysmikroskopet.
 • Ha tilegnet seg tilstrekkelige basiskunnskaper i anatomi hos de ulike husdyrartene for å kunne utføre klinisk undersøkelse, kirurgiske inngrep og kjøttkontroll.
 • Kunne identifisere og dissekere fram de ulike strukturene, inkludert muskler, kar, nerver og lymfeknuter.
 • Ha lært seg å samarbeide gjennom gruppearbeid og kollokvier, og kunne presentere det faglige stoffet både skriftlig og muntlig.
 • Ha utviklet en etisk bevissthet omkring bruk av dyr i undervisning og forskning, noe som inkluderer å vise respekt for dyr også etter at de er døde.
 • Ha tilegnet seg forståelse av at det å arbeide med døde dyr og organer kan medføre smittefare og nødvendigheten av å utvise hygienisk omtanke.
 • Kunnskapene som studentene tilegner seg i denne fagblokken skal også danne grunnlaget for forståelse av mekanismene ved sykdomsutvikling og behandling. 
Læringsaktiviteter:
Undervisningen gis i form av forelesninger, demonstrasjoner og laboratorie- og disseksjonskurs, samt studier på levende dyr. Totalt omfatter undervisningen ca. 360 timer. I tillegg skal studentene arbeide med kollokvieoppgaver.
Læringsstøtte:
Kontaktperson for fravær i laboratoriekurs i fysiologi og plenumsmøte for kollokviegrupper: Johan Høgset Jansen. Kontaktperson for fravær fra obligatoriske kurs i anatomi: Agnar Kvellestad
Pensum:
Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Dyrenes biologi (Vet203) og Cellebiologi (VET302)
Anbefalte forkunnskaper:
Bygger på begrepsapparatet etablert i dyrenes biologi. Biologi 1 og 2 (tidl. 2 BI/3 BI) anbefales, men kreves ikke. Cellebiologi (VET302) er en forutsetning. 
Obligatorisk aktivitet:

Alle laboratoriekurs i fysiologi må avlegges for å få studiepoeng i faget. Ved bestått endelig skriftlig eksamen: studiepoeng registreres først når dette studiekravet er oppfylt.

Disseksjonskurs i anatomi er obligatoriske når kullet er delt i to ved undervisningen. Kandidater med fravær over 20 % av det totale antall timer med obligatorisk undervisning i disseksjon må før siste skriftlige eksamen i blokken møte til en muntlig eksaminasjon i temaer fra dager med fravær. Ved bestått siste eksamen: studiepoeng registreres først når dette studiekravet er oppfylt.

Vurderingsordning:

Deleksamen 1: Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig med flervalgsoppgaver.

Eksamen ved avslutning av 2. semester.

Varighet: 3 timer.

Tillatte hjelpemidler: Ingen.

Det arrangeres ny eksamen i august for studenter som har strøket, eller har gyldig fravær.

Studenter som heller ikke består ny eksamen i august, går opp ved ordinær eksamen i juni neste år. Studenter kan ta deleksamen 2 selv om deleksamen 1 ikke er bestått, men vil da ikke få studiepoeng i faget anatomi og fysiologi før både deleksamen 1 og 2 er bestått.

Deleksamen 2: Skriftlig.

Eksamensform: Skriftlig med lange og korte prosaoppgaver, flervalgsoppgaver og oppgaver i tilknytning til anatomiske bilder.

Ved blokkens avslutning.

Varighet: 6 timer.

Tillatte hjelpemidler: Utdelt kalkulator

Studenter som stryker går opp til ny eksamen, neste år (august).

Karakter i faget:

Vurdering: Ved deleksamen 1 er det bestått/ikke bestått, mens det er gradert karakterer, A-E, ved deleksamen 2.

Sensor:
Eksterne sensorer
Merknader:

Krav til eget utstyr ved disseksjonskurs:

Det gis mer informasjon på Canvas

Laboratoriefrakk, plastforkle, gummistøvler holdes av NMBU. Hansker og enklere disseksjonsutstyr som pinsetter, skalpellholdere og-blader holdes av studenten.

HMS

Biokjemisal: Det håndteres ikke risikomateriell i fysiologikursene på biokjemisalen.

Disseksjonssal: Opplæring er gitt i dyrenes biologi. Orientering med krav til påkledning mm ligger på Canvas og skal leses.

Kurssal (mikrosal): Det blir gitt opplæring i smitte og smittevern og rutinene på kurssalen før første bruk (dyrenes biologi). Instrukser med bl.a. krav til påkledning ligger på Canvas og skal leses

Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium
Overlapp:
ANAFYS07
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.Utdelt kalulator
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: A - E / Ikke bestått