Course code VET304

VET304 Anatomi og fysiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Karin Elisabeth Zimmer, Runa Rørtveit, Agnar Ståle Kvellestad
Medvirkende: Karin Elisabeth Zimmer, David James Griffiths, Runa Rørtveit, Finn-Arne Weltzien, Håvard Bjørgen, Erling Olaf Koppang, Charles Mclean Press, Kristine von Krogh, Kjetil Hodne
Studiepoeng: 36
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårsemesteret og avsluttes i høstsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i vårsemesteret og høstsemesteret
Første gang: Studieår 2015-2016
Siste gang: 2021H
Fortrinnsrett: VET
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:
Anatomi og Fysiologi
Læringsutbytte:

Etter endt undervisning skal studenten:

 • Ha tilegnet seg tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i anatomi og fysiologi, inkludert medisinsk terminologi, til å ta fatt på de ulike kliniske og parakliniske fagene i veterinærstudiet.
 • Forstå hvordan dyreorganismen fungerer som en helhet og kunne gjøre rede for samspillet mellom kroppens forskjellige systemer både når det gjelder struktur og funksjon.
 • Ha oppnådd tilstrekkelig kunnskap om dyrenes fysiologi til å kunne avgjøre om det foreligger avvik fra normal fysiologisk tilstand hos et dyr gjennom en generell klinisk undersøkelse.
 • Ha oppnådd innsikt om vevenes sårbarhet for ufysiologisk håndtering, og samtidig kunnskaper om vevenes robusthet under fysiologiske forhold.
 • Kunne i store trekk gjøre rede for den embryologiske utviklingen av organer og vev og anvende disse kunnskapene til å forstå ulike vevs egenskaper, samt organenes utforming og topografi.
 • Kunne gjøre rede for den mikroskopiske oppbygningen av celler, vev og organer hos pattedyr, fugl og fisk, og kunne identifisere de ulike cellene, vevene og organene i lysmikroskopet.
 • Ha tilegnet seg tilstrekkelige basiskunnskaper i anatomi hos de ulike husdyrartene for å kunne utføre klinisk undersøkelse, kirurgiske inngrep og kjøttkontroll.
 • Kunne identifisere og dissekere fram de ulike strukturene, inkludert muskler, kar, nerver og lymfeknuter.
 • Ha lært seg å samarbeide gjennom gruppearbeid og kollokvier, og kunne presentere det faglige stoffet både skriftlig og muntlig.
 • Ha utviklet en etisk bevissthet omkring bruk av dyr i undervisning og forskning, noe som inkluderer å vise respekt for dyr også etter at de er døde.
 • Ha tilegnet seg forståelse av at det å arbeide med døde dyr og organer kan medføre smittefare og nødvendigheten av å utvise hygienisk omtanke.
 • Kunnskapene som studentene tilegner seg i denne fagblokken skal også danne grunnlaget for forståelse av mekanismene ved sykdomsutvikling og behandling. 
Læringsaktiviteter:
Undervisningen gis i form av forelesninger, demonstrasjoner og laboratorie- og disseksjonskurs, samt studier på levende dyr. Totalt omfatter undervisningen ca. 360 timer. I tillegg skal studentene arbeide med kollokvieoppgaver.
Læringsstøtte:
Kontaktperson for fravær i laboratoriekurs i fysiologi og plenumsmøte for kollokviegrupper: Johan Høgset Jansen. Kontaktperson for fravær fra obligatoriske kurs i anatomi: Agnar Kvellestad
Pensum:
Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Dyrenes biologi (Vet203) og Cellebiologi (VET302)
Anbefalte forkunnskaper:
Bygger på begrepsapparatet etablert i dyrenes biologi. Biologi 1 og 2 (tidl. 2 BI/3 BI) anbefales, men kreves ikke. Cellebiologi (VET302) er en forutsetning. 
Obligatorisk aktivitet:

Alle laboratoriekurs i fysiologi må avlegges for å få studiepoeng i faget. Ved bestått endelig skriftlig eksamen: studiepoeng registreres først når dette studiekravet er oppfylt.

Disseksjonskurs i anatomi er obligatoriske når kullet er delt i to ved undervisningen. Kandidater med fravær over 20 % av det totale antall timer med obligatorisk undervisning i disseksjon må før siste skriftlige eksamen i blokken møte til en muntlig eksaminasjon i temaer fra dager med fravær. Ved bestått siste eksamen: studiepoeng registreres først når dette studiekravet er oppfylt.

Vurderingsordning:

Deleksamen 1: Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig med flervalgsoppgaver.

Eksamen ved avslutning av 2. semester.

Varighet: 3 timer.

Tillatte hjelpemidler: Ingen.

Det arrangeres ny eksamen i august for studenter som har strøket, eller har gyldig fravær.

Studenter som heller ikke består ny eksamen i august, går opp ved ordinær eksamen i juni neste år. Studenter kan ta deleksamen 2 selv om deleksamen 1 ikke er bestått, men vil da ikke få studiepoeng i faget anatomi og fysiologi før både deleksamen 1 og 2 er bestått.

Deleksamen 2: Skriftlig.

Eksamensform: Skriftlig med lange og korte prosaoppgaver, flervalgsoppgaver og oppgaver i tilknytning til anatomiske bilder.

Ved blokkens avslutning.

Varighet: 6 timer.

Tillatte hjelpemidler: Utdelt kalkulator

Studenter som stryker går opp til ny eksamen, neste år (august).

Karakter i faget:

Vurdering: Ved deleksamen 1 er det bestått/ikke bestått, mens det er gradert karakterer, A-E, ved deleksamen 2.

Sensor:
Eksterne sensorer
Merknader:

Krav til eget utstyr ved disseksjonskurs:

Det gis mer informasjon på Canvas

Laboratoriefrakk, plastforkle, gummistøvler holdes av NMBU. Hansker og enklere disseksjonsutstyr som pinsetter, skalpellholdere og-blader holdes av studenten.

HMS

Biokjemisal: Det håndteres ikke risikomateriell i fysiologikursene på biokjemisalen.

Disseksjonssal: Opplæring er gitt i dyrenes biologi. Orientering med krav til påkledning mm ligger på Canvas og skal leses.

Kurssal (mikrosal): Det blir gitt opplæring i smitte og smittevern og rutinene på kurssalen før første bruk (dyrenes biologi). Instrukser med bl.a. krav til påkledning ligger på Canvas og skal leses

Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium
Overlapp:
ANAFYS07
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.Utdelt kalulator
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: A - E / Ikke bestått