Course code VET304

VET304 Anatomi og fysiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Agnar Ståle Kvellestad
Medvirkende: Johan Høgset Jansen, Erling Olaf Koppang
Studiepoeng: 36
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Frekvens: <p>Årlig, hver vår 2. semester</p><p> </p><p>hver høst, 3. semester</p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Ca. 70 stk.
Undervises i periode:

Blokk 4: Anatomi og fysiologi: Uke 13-24 og uke 39-51

(24 uker) 23. mars ¿ 11. juni og 21. september ¿ 17. desember (2015).

Se egen detaljplan (og plan for neste studieår for fortsettelsen).

Deleksamen I: torsdag 11. juni kl. 09.00-12.00.

Oppmøte kl. 08.45. Sted: Se studentw

Husdyrpraksis-krav til rapport: 12. juni 10-14 Aud 5 (obligatorisk) v/Hallgeir Flø

Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Innhold:

Anatomi

Fysiologi

Læringsutbytte:

Etter endt undervisning skal studenten:

Ha tilegnet seg tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i anatomi og fysiologi, inkludert medisinsk terminologi, til å ta fatt på de ulike kliniske og parakliniske fagene i veterinærstudiet.

· Forstå hvordan dyreorganismen fungerer som en helhet og kunne gjøre rede for samspillet mellom kroppens forskjellige systemer både når det gjelder struktur og funksjon.

· Ha oppnådd tilstrekkelig kunnskap om dyrenes fysiologi til å kunne avgjøre om det foreligger avvik fra normal fysiologisk tilstand hos et dyr gjennom en generell klinisk undersøkelse.

· Ha oppnådd innsikt om vevenes sårbarhet for ufysiologisk håndtering, og samtidig kunnskaper om vevenes robusthet under fysiologiske forhold.

· Kunne i store trekk gjøre rede for den embryologiske utviklingen av organer og vev og anvende disse kunnskapene til å forstå ulike vevs egenskaper, samt organenes utforming og topografi.

· Kunne gjøre rede for den mikroskopiske oppbygningen av celler, vev og organer hos pattedyr, fugl og fisk, og kunne identifisere de ulike cellene, vevene og organene i lysmikroskopet.

· Ha tilegnet seg tilstrekkelige basiskunnskaper i anatomi hos de ulike husdyrartene for å kunne utføre klinisk undersøkelse, kirurgiske inngrep og kjøttkontroll.

· Kunne identifisere og dissekere fram de ulike strukturene, inkludert muskler, kar, nerver og lymfeknuter.

· Ha lært seg å samarbeide gjennom gruppearbeid og kollokvier, og kunne presentere det faglige stoffet både skriftlig og muntlig.

Ha utviklet en etisk bevissthet omkring bruk av dyr i undervisning og forskning, noe som inkluderer å vise respekt for dyr også etter at de er døde.

Ha tilegnet seg forståelse av at det å arbeide med døde dyr og organer kan medføre smittefare og nødvendigheten av å utvise hygienisk omtanke.

Læringsaktiviteter:

Undervisningsformer og innfallsvinkel

Kunnskapene som studentene tilegner seg i denne fagblokken skal også danne grunnlaget for forståelse av mekanismene ved sykdomsutvikling og behandling. Undervisningen gis i form av forelesninger, demonstrasjoner og laboratorie- og disseksjonskurs, samt studier på levende dyr. Totalt omfatter undervisningen ca. 350 timer. I tillegg skal studentene arbeide med kollokvieoppgaver.

Læringsstøtte:
Kontaktperson for fravær i laboratoriekurs i fysiologi og plenumsmøte for kollokviegrupper: Johan Høgset Jansen.
Pensum:

Læremidler

Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på

Fronter.

Forutsatte forkunnskaper:
Cellebiologi er en forutsetning.
Anbefalte forkunnskaper:
Bygger på begrepsapparatet etablert i dyrenes biologi. Biologi 1 og 2 (tidl. 2 BI/3 BI) anbefales, men kreves ikke. Cellebiologi er en forutsetning.
Obligatorisk aktivitet:

Obligatorisk undervisning og studiekrav:

Alle laboratoriekurs i fysiologi må avlegges for å få studiepoeng i faget. Ved bestått eksamen: studiepoeng registreres først når studiekravet er oppfylt.

Vurderingsordning:

Eksamen

Deleksamen 1 ¿ Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig med flervalgsoppgaver.

Eksamen ved avslutning av 2. semester.

Varighet: 3 timer.

Tillatte hjelpemidler: Ingen.

Det arrangeres ny eksamen i august for studenter som har strøket eller har gyldig fravær.

Studenter som heller ikke består ny eksamen i august, går opp ved ordinær eksamen i juni neste år. Studenter kan ta deleksamen 2 selv om deleksamen 1 ikke er bestått, men vil da ikke få studiepoeng i faget anatomi og fysiologi før både deleksamen 1 og 2 er bestått.

Deleksamen 2 ¿ Skriftlig.

Eksamensform: Skriftlig med prosaoppgaver, flervalgsoppgaver og oppgaver i tilknytning til anatomiske bilde.

Ved blokkens avslutning.

Varighet: 7 timer.

Tillatte hjelpemidler: Ingen.

Studenter som stryker går opp til ny eksamen, neste år (august).

Karakter i faget:

Vurdering: Ved deleksamen 1 er det bestått/ikke bestått, mens det er gradert karakterer, A-E, ved deleksamen 2.

Klage på karakterfastsettingen

Det henvises til forskriften om opptak, studier og eksamen ved Norges veterinærhøgskole.

Sensor:
Merknader:

Krav til eget utstyr ved disseksjonskurs:

Laboratoriefrakk, plastforkle, gummistøvler og disseksjonsutstyr. Studentene skal selv holde hansker og disseksjonsutstyr (inkludert skalpellblader).

HMS

Biokjemisal: Det håndteres ikke risikomateriell i fysiologikursene på biokjemisalen.

Disseksjonssal: Det er påbudt med frakk. Opplæring er gitt i dyrenes biologi.

Kurssal (mikrosal): Det blir gitt opplæring i smitte og smittevern og rutinene på kurssalen før første bruk (dyrenes biologi). Det henvises til instruks for kurssalen. Det er påbudt med frakk på kurssal. Egne frakker er tilgjengelig for studenter og disse brukes ikke av studenter som har undervisning i infeksjonsfag. Det er rein og urein sone ved inngang til kurssal. Håndvask og frakkeskift er påbudt ved inn- og utgang. Gassen er avskrudd.

Normert arbeidsmengde:
Overlapp:
ANAFYS07
Undervisningstid:

Blokk 4: Anatomi og fysiologi: Uke 13-24 og uke 39-51

(24 uker) 23. mars ¿ 11. juni og 21. september ¿ 17. desember (2015).

Se egen detaljplan (og plan for neste studieår for fortsettelsen).

Deleksamen I: torsdag 11. juni kl. 09.00-12.00.

Oppmøte kl. 08.45. Sted: Se studentweb.

Husdyrpraksis-krav til rapport: 12. juni 10-14 Aud 5 (obligatorisk) v/Hallgeir Flø

Blokk 4: Anatomi og fysiologi fortsetter: Uke 39-51

(24 uker) 22. september ¿ 18. desember 2014.

Se egen detaljplan.

Eksamen: torsdag 18. desember 09.00-16.00.

Oppmøte kl. 08.45. Sted: Se studentweb.

Studentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter eksamen.

Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: A - E / Ikke bestått