Course code VET303

VET303 Populasjonsmedisin

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Rolf Bjerke Larssen, Ingrid Olsaker
Medvirkende: Eystein Skjerve
Studiepoeng: 9
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig, hver vår
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Emnet starter i vårsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i vårsemesteret.

Studentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter eksamen.

Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: VET
Emnets innhold:

Statistikk

 • Sannsynlighetsfordelinger og kliniske referanseverdier
 • Estimering og konfidensintervall
 • Hypotesetesting om middelverdier og om avhengighet i tabeller
 • Korrelasjon og regresjon

Epidemiologi

 • Mål for helsetilstanden i grupper og populasjoner
 • Diagnostiske tester
 • Mål for betydningen av en årsaksfaktor for helse i populasjoner 
 • Systematiske feil

Avlslære

 • Generell avlslære
 • Spesiell avlslære for storfe, svin, fisk, sau, geit, hund og hest
Læringsutbytte:

Blokken danner grunnlag for at studenten etter endt studium behersker følgende «Day one skills» til EAEVE: 1.10, 2.2, 2.3

Etter endt undervisning skal studenten:

 • Ha forståelse for helse og produksjon på populasjonsnivå, herunder vite hvordan vitenskapelig metodikk brukes til å framskaffe informasjon om en populasjon, og vite hvordan en med avlsmessige tiltak kan bedre egenskaper som er relaterte til helse, reproduksjon og produksjon i våre husdyrpopulasjoner.
 • Kunne bruke elementære statistiske metoder til datainnsamling; til databeskrivelse.
 • Ha forståelse for hvordan systematiske feil, tilfeldige feil og feil presentasjon kan gi villedende informasjon om forholdene i populasjonen.
 • Kunne bruke elementære epidemiologiske metoder for å måle og vurdere sykdomsforekomst, måle og vurdere assosiasjon mellom faktor og sykdom, og for å tolke resultatene av diagnostiske tester.
 • Forstå og kunne redegjøre for bakgrunnen for, og betydningen av, genetisk variasjon på populasjonsnivå.
 • Forstå og kunne redegjøre for hvordan en med avlsmessige tiltak, dvs. ved seleksjon og krysning, kan påvirke i gunstig retning helse og andre egenskaper som er relaterte til produksjon og reproduksjon hos våre husdyr.
 • Kjenne til avlsmålene og hvordan det praktiske avlsarbeidet er organisert i Norge i dag for dyreslagene storfe, svin, laks, sau, geit, hund og hest, samt kunne gi eksempler på oppnådd avlsmessig fremgang hos alle disse dyreslagene.
 • Ha lært seg å samarbeide gjennom gruppearbeid og kollokvier, og kunne presentere det faglige stoffet både skriftlig og muntlig.
Læringsaktiviteter:

Undervisningen går over 6 uker.

Mønster for hver undervisningsdag (unntatt spesiell avlslære) er:

 • Introduksjon til stoffet gjennom forelesninger
 • Bearbeidelse/forståelse av stoffet gjennom egen lesing + oppgaveløsing
 • Drøfting i kollokviegrupper av tema/oppgaver som oppleves vanskelige/uklare. Underviseren vil være tilstede under kollokviene
Læringsstøtte:

Underviser er tilgjengelig i arbeistiden hele undervisningsperioden.

Video av dagens forelesninger vil være tilgjengelig senere samme dag.

Pensum:
Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Canvas.
Anbefalte forkunnskaper:

Flere av emnene i statistikk er kjent fra videregående. En repetisjon av dette stoffet vil være svært nyttig som grunnlag for undervisningen.

For avlslære er forkunnskaper i generell genetikk og statistikk gunstig

Obligatorisk aktivitet:
Innlevering av bidrag til Validitetstevlinga
Vurderingsordning:

Skriftlig avsluttende eksamen på 5 timer

Populasjonsmedisin består av 2 separate deleksamener som begge må være bestått for å stå i faget. Disse avvikles på samme dag ved en 5 timers eksamen. Studenten må ha minst 50 % riktig på hver del for å få karakteren bestått i faget. Delene vurderes uavhengig av hverandre. Studenten kan klage på karakterfastsettingen på hver deleksamen separat.

Tillatte hjelpemidler: Egen kalkulator og utdelt formelsamling.

Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke bestått.

Studenter som stryker i en eller begge av delene kontinuerer disse på samme dag før studiestart i august. Eksamenslengden blir i slike tilfeller som angitt under.

Deleksamen: Statistikk med epidemiologi

Dersom man bare tar deleksamener av populasjonsmedisin: 4 timer.

Deleksamen: Avlslære

Dersom man bare tar deleksamener av populasjonsmedisin: 2 timer.

Sensor:
Som angitt i kvalitetskontrollen for eksamensoppgaver.
Merknader:

Krav til eget utstyr

Kalkulator med enkle statistikkfunksjoner.

Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium
Overlapp:

POPMED08-100- Statistikk

POPMED08-200- Epidemiologi

POPMED08-300-Avlslære

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C1 Alle typer kalkulatorer, spesifiserte andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: To skriftlige eksamener : Bestått / Ikke bestått