Course code VET303

VET303 Populasjonsmedisin

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Rolf Bjerke Larssen, Ingrid Olsaker
Medvirkende: Eystein Skjerve
Studiepoeng: 9
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig, hver vår
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
70
Undervises i periode:

Se semesterplan

Studentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter eksamen.

Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Statistikk

 • Sannsynlighetsfordelinger og kliniske referanseverdier
 • Estimering og konfidensintervall
 • Hypotesetesting om middelverdier og om avhengighet i tabeller
 • Korrelasjon og regresjon

Epidemiologi

 • Mål for helsetilstanden i grupper og populasjoner
 • Diagnostiske tester
 • Mål for betydningen av en årsaksfaktor for helse i populasjoner 
 • Systematiske feil

Avlslære

 • Generell avlslære
 • Spesiell avlslære for storfe, svin, fisk, hund og hest
Læringsutbytte:

Blokken danner grunnlag for at studenten etter endt studium behersker følgende «Day one skills» til EAEVE: 1.10, 2.2, 2.3

Etter endt undervisning skal studenten:

 • Ha forståelse for helse og produksjon på populasjonsnivå, herunder vite hvordan vitenskapelig metodikk brukes til å framskaffe informasjon om en populasjon, og vite hvordan en med avlsmessige tiltak kan bedre egenskaper som er relaterte til helse, reproduksjon og produksjon i våre husdyrpopulasjoner.
 • Kunne bruke elementære statistiske metoder til datainnsamling; til databeskrivelse.
 • Ha forståelse for hvordan systematiske feil, tilfeldige feil og feil presentasjon kan gi villedende informasjon om forholdene i populasjonen.
 • Kunne bruke elementære epidemiologiske metoder for å måle og vurdere sykdomsforekomst, måle og vurdere assosiasjon mellom faktor og sykdom, og for å tolke resultatene av diagnostiske tester.
 • Forstå og kunne redegjøre for bakgrunnen for, og betydningen av, genetisk variasjon på populasjonsnivå.
 • Forstå og kunne redegjøre for hvordan en med avlsmessige tiltak, dvs. ved seleksjon og krysning, kan påvirke i gunstig retning helse og andre egenskaper som er relaterte til produksjon og reproduksjon hos våre husdyr.
 • Kjenne til avlsmålene og hvordan det praktiske avlsarbeidet er organisert i Norge i dag for dyreslagene storfe, svin, laks, hund og hest, samt kunne gi eksempler på oppnådd avlsmessig fremgang hos alle disse dyreslagene.
 • Ha lært seg å samarbeide gjennom gruppearbeid og kollokvier, og kunne presentere det faglige stoffet både skriftlig og muntlig.
Læringsaktiviteter:

Undervisningen går over 6 uker.

Mønster for hver undervisningsdag (unntatt spesiell avlslære) er:

 • Introduksjon til stoffet gjennom forelesninger
 • Bearbeidelse/forståelse av stoffet gjennom egen lesing + oppgaveløsing
 • Drøfting i kollokviegrupper av tema/oppgaver som oppleves vanskelige/uklare. Underviseren vil være tilstede under kollokviene
Pensum:
Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Fronter.
Anbefalte forkunnskaper:
Flere av emnene i statistikk er kjent fra videregående. En repetisjon av dette stoffet vil være svært nyttig som grunnlag for undervisningen.
Vurderingsordning:

Skriftlig avsluttende eksamen på 5 timer

Populasjonsmedisin består av 2 separate deleksamener som begge må være bestått for å stå i faget. Disse avvikles på samme dag ved en 5 timers eksamen. Studenten må ha minst 50 % riktig på hver del for å få karakteren bestått i faget. Delene vurderes uavhengig av hverandre. Studenten kan klage på karakterfastsettingen på hver deleksamen separat. Ved 3 gangers stryk i en del mister studenten studieplassen.

Tillatte hjelpemidler: Egen kalkulator og utdelt formelsamling.

Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke bestått.

Studenter som stryker i en eller begge av delene kontinuerer disse på samme dag før studiestart i august. Eksamenslengden blir i slike tilfeller som angitt under.

Deleksamen: Statistikk med epidemiologi

Dersom man bare tar deleksamener av populasjonsmedisin: 4 timer.

Deleksamen: Avlslære

Dersom man bare tar deleksamener av populasjonsmedisin: 2 timer.

Sensor:
Merknader:

Krav til eget utstyr

Kalkulator med enkle statistikkfunksjoner.

Normert arbeidsmengde:
Overlapp:

POPMED08-100- Statistikk

POPMED08-200- Epidemiologi

POPMED08-300-Avlslære

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: To skriftlige eksamener : Bestått / Ikke bestått