Course code VET303

VET303 Populasjonsmedisin

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Rolf Bjerke Larssen, Ingrid Olsaker
Studiepoeng: 9
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Frekvens: Årlig, hver vår
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Ca. 70 stk
Undervises i periode:

Blokk 3: Populasjonsmedisin: Uke 7-12

(6 uker) 9. februar ¿ 20. mars 2015.

Se egen detaljplan.

Eksamen: fredag 20. mars kl. 09.00-14.00.

Oppmøte kl. 08.45. Sted: Se studentweb.

Studentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter eksamen.

Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Innhold

Statistikk

Sannsynlighetsfordelinger og kliniske referanseverdier

Estimering og konfidensintervall

Hypotesetesting om middelverdier og om avhengighet i tabeller

Korrelasjon og regresjon

Epidemiologi

Mål for helsetilstanden i grupper og populasjoner

Diagnostiske tester

Mål for betydningen av en årsaksfaktor for helse i populasjoner

Systematiske feil

Generell avlslære

Spesiell avlslære for storfe, svin, fisk, hund og hest

Avlslære

Generell avlslære

Spesiell avlslære for storfe, svin, fisk, hund og hest

Læringsutbytte:

Formål og læringsutbytte

Blokken danner grunnlag for at studenten etter endt studium behersker følgende «Day one skills» til EAEVE: 1.10, 2.2, 2.3

Etter endt undervisning skal studenten:

Ha forståelse for helse og produksjon på populasjonsnivå, herunder vite hvordan vitenskapelig metodikk brukes til å framskaffe informasjon om en populasjon, og vite hvordan en med avlsmessige tiltak kan bedre egenskaper som er relaterte til helse, reproduksjon og produksjon i våre husdyrpopulasjoner.

· Kunne bruke elementære statistiske metoder til datainnsamling; til databeskrivelse.

· Ha forståelse for hvordan systematiske feil, tilfeldige feil og feil presentasjon kan gi villedende informasjon om forholdene i populasjonen.

· Kunne bruke elementære epidemiologiske metoder for å måle og vurdere sykdomsforekomst, måle og vurdere assosiasjon mellom faktor og sykdom, og for å tolke resultatene av diagnostiske tester.

· Forstå og kunne redegjøre for bakgrunnen for, og betydningen av, genetisk variasjon på populasjonsnivå.

· Forstå og kunne redegjøre for hvordan en med avlsmessige tiltak, dvs. ved seleksjon og krysning, kan påvirke i gunstig retning helse og andre egenskaper som er relaterte til produksjon og reproduksjon hos våre husdyr.

· Kjenne til avlsmålene og hvordan det praktiske avlsarbeidet er organisert i Norge i dag for dyreslagene storfe, svin, laks, hund og hest, samt kunne gi eksempler på oppnådd avlsmessig fremgang hos alle disse dyreslagene.

· Ha lært seg å samarbeide gjennom gruppearbeid og kollokvier, og kunne presentere det faglige stoffet både skriftlig og muntlig.

Læringsaktiviteter:

Undervisningsformer og innfallsvinkel

Undervisningen går over 6 uker.

Mønster for hver undervisningsdag (unntatt spesiell avlslære) er:

Introduksjon til stoffet gjennom forelesninger

Bearbeidelse/forståelse av stoffet gjennom egen lesing + oppgaveløsing

Drøfting i kollokviegrupper av tema/oppgaver som oppleves vanskelige/uklare. Underviseren vil være tilstede under kollokviene

Pensum:

Læremidler

Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Fronter.

Anbefalte forkunnskaper:

Anbefalte forkunnskaper

Flere at emnene i statistikk er kjent fra videregående. En repetisjon av dette stoffet vil være svært nyttig som grunnlag for undervisningen.

Vurderingsordning:

Eksamen og sensur

Skriftlig avsluttende eksamen på 5 timer

Populasjonsmedisin består av 2 separate deleksamener som begge må være bestått for å stå i faget. Disse avvikles på samme dag ved en 5 timers eksamen. Studenten må ha minst 50 % riktig på hver del for å få karakteren bestått i faget. Delene vurderes uavhengig av hverandre. Studenten kan klage på karakterfastsettingen på hver deleksamen separat. Ved 3 gangers stryk i en del mister studenten studieplassen.

Tillatte hjelpemidler: Egen kalkulator og utdelt formelsamling.

Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke bestått.

Studenter som stryker i en eller begge av delene kontinuerer disse på samme dag før studiestart i august. Eksamenslengden blir i slike tilfeller som angitt under.

Deleksamen: Statistikk med epidemiologi

Dersom man bare tar deleksamener av populasjonsmedisin: 4 timer.

Deleksamen: Avlslære

Dersom man bare tar deleksamener av populasjonsmedisin: 2 timer.

Sensor:
Merknader:

Krav til eget utstyr

Kalkulator med enkle statistikkfunksjoner.

Normert arbeidsmengde:
Overlapp:

POPMED08-100- Statistikk

POPMED08-200- Epidemiologi

POPMED08-300-Avlslære

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: To skriftlige eksamener : Bestått / Ikke bestått