Course code VET302

VET302 Cellebiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Mohasina Syed
Studiepoeng: 27
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Frekvens: Årlig, hver høst og hver vår
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Ca. 70 studenter
Undervises i periode:

Blokk 2: Cellebiologi: Uke 39-51 og uke 2-6

(18 uker) 22. september ¿ 4. februar 2014/15.

Se egen detaljplan.

Prøveeksamen: 28. januar 2015.

Eksamen: onsdag 4. februar kl. 09.00-15.00.

Oppmøte kl. 08.45. Sted: Se studentweb.

Studentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter eksamen

Første gang: Studieår 2014-2015
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Formål

Cellebiologi skal gi studentene en innsikt i dagens oppfatning av liv og livsprosesser, med utgangspunkt i hoved byggesteinen til alt levende, nemlig cellen ¿ derav begrepet cellebiologi. Med cellen som utgangspunkt skal studentene dels bevege seg ned mot det molekylære og atomære plan og dels opp mot cellen i en ¿sosial¿ sammenheng, hvor en studerer spesialiserte vev og organer.

Blokken danner grunnlag for at studenten etter endt studium behersker følgende «Day one skills» til EAEVE: 1.1, 1.4, 2.1, 2.2, 2.4, 3.7

Innhold

biokjemi

molekylær cellebiologi

elementer av anatomi,

elementer av fysiologi

elementer av genetikk

Cellebiologi i sammenheng med fremtidige fag:

Cellebiologiblokken berører en rekke temaer som kommer igjen senere i studiet ¿ I varierende omfang og detaljgrad. Den grunnleggende forståelsen av cellulære, genetiske og biokjemiske prosesser er viktig for god innlæring av fysiologi, anatomi, ernæring, allmennsykdomslære, patofysiologi, farmakolog/toksikologi, mikrobiologi, hematologi/klinisk laboratoriediagnostikk, reproduksjonsfysiologi og indremedisin samt næringsmiddelhygiene.

Læringsutbytte:

Læringsutbytte

Etter endt undervisning skal studenten:

Ha tilegnet seg tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i cellebiologi, inkludert biokjemi, genetikk, genteknologi, histologi med cytologi og embryologi, til å ta fatt på de ulike kliniske og parakliniske fagene i veterinærstudiet.

Forstå hvordan cellen fungerer som en helhet og kunne gjøre rede for cellens struktur og funksjon fra molekyl- og atomnivået og opp mot cellens sammenheng i spesialiserte vev og organer. Forstå hvordan en celle med dets cytoskjelett er bygd opp, hvordan cellemembraner er bygd opp, hvilke forskjellige funksjoner proteiner kan ha, og hvordan molekyler og proteiner blir transportert over cellemembranen eller inn i organeller.

Forstå hvordan celler kan kommunisere med hverandre, hvordan molekyler utenfor en celle kan føre til signalisering innover i cellen, og hvordan signaliseringen resulterer i endringer av proteinfunksjon samt gen-uttrykk.

Ha detaljert kunnskap om oppbygningen til biologiske polymerer som karbohydrater, proteiner og nukleinsyrer, samt en rekke andre molekyler av stor betydning for cellulære funksjoner, herunder vitaminer, lipider o.a.

Kunne gjøre detaljert rede for hvordan levende organismer skaffer seg nødvendig energi for å opprettholde livsprosesser, samt hvordan en rekke metabolske reaksjonssekvenser er oppbygd og regulert/tilpasset organismens variable behov.

I store trekk kunne gjøre rede for den embryologiske utviklingen av vev og anvende disse kunnskapene til å forstå ulike vevs bidrag til utvikling av organismens grunnform.

Kunne gjøre rede for den mikroskopiske oppbygningen av celler og vev hos pattedyr, fugl og fisk, og kunne identifisere de ulike cellene og vevene i lysmikroskopet.

Ha tilegnet seg tilstrekkelige basiskunnskaper i informasjonsstrømmen fra DNA til protein og i grunnleggende prinsipper i arvelæren for å kunne benytter moderne teknikker innenfor basal medisinsk forskning og veterinærmedisin.

Ha utviklet en etisk bevissthet omkring bioteknologi, biomedisin og bioproduksjon.

Ha tilegnet seg forståelse av at det å arbeide med kjemikaler kan medføre helsefare og nødvendigheten av å utvise hygienisk omtanke.

Ha lært seg å samarbeide gjennom gruppearbeid og kollokvier, og kunne presentere det faglige stoffet både skriftlig og muntlig.

Læringsaktiviteter:

Undervisningsformer og innfallsvinkel

Med cellen som utgangspunkt skal studentene dels bevege seg ned mot det molekylære og atomære plan og dels opp mot cellen i en ¿sosial¿ sammenheng, hvor en studerer spesialiserte vev og organer. Rundt 220 t brukes til undervisning, hvorav 50-60 timer laboratoriekurs. Organisert kollokvieundervisning benyttes også. Det arrangeres ett seminar om bioetikk innen fagområdet på instituttet.

Pensum:

Læremidler

Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Fronter.

Anbefalte forkunnskaper:

Bygger på begrepsapparatet etablert i dyrenes biologi.

Biologi 1 og 2 (tidl. 2 BI/3 BI) anbefales men kreves ikke.

Obligatorisk aktivitet:

Obligatorisk undervisning og studiekrav:

Det avholdes 15 laboratoriekurs; 6 i biokjemi, 7 i mikroanatomi og 2 i embryologi. Kursene er obligatoriske. Dette betyr at studenter som uten gyldig fravær mister mer enn 2 kurs, må gjennomføre disse før det gis studiepoeng i faget.

Studentene må delta på obligatorisk evalueringskollokvier ca. hver 5. uke. Ved gyldig fravær kan dette evt. erstattes med en skriftlig oppgave som må leveres før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Vurderingsordning:

Prøveeksamen

Det arrangeres en prøveeksamen. Studenter oppfordres til å delta på denne.

Eksamen

Skriftlig avsluttende eksamen på 6 timer

Tillatte hjelpemidler: Ingen

Vurdering: Graderte karakterer

Sensor:
Merknader:

Krav til eget utstyr

Laboratoriefrakk (må kjøpes)

HMS

Biokjemisalen: Det er utarbeidet rutiner for biokjemisalen. Det er tilgjengelig førstehjelpsmateriell, øyebadevann og nød-dusj. Det er påbudt med frakk og vernebriller og avtrekksskap ved håndtering av kjemikalier. Det er også regler for avfallshåndtering. Bruk av risikokjemikalier ved laboratoriekursene er blitt kraftig redusert de seinere år.

Studentene blir gitt opplæring i disse forhold før de går inn i biokjemisalen. De blir også vist i praksis hvordan kjemikalier og avfall skal håndteres.

Normert arbeidsmengde:
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen og laboratoriekurs: A - E / Ikke bestått