Course code VET301

Emneansvarlige: David James Griffiths
Studiepoeng: 6
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i høstsemesteret.
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: VET
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:
Blokk 1: Dyrenes biologi (4 uker, VET301 -6 studiepoeng)
Læringsutbytte:

Dyrenes biologi er en introduksjon til fagene som kommer. Det skal gi studentene et felles begrepsapparat, samt gi alle studenter basalkunnskaper i zoologi, biologi og anatomi og fysiologi.

Etter endt undervisning skal studenten:

  • Ha lært seg å samarbeide gjennom gruppearbeid og kollokvier, og kunne presentere det faglige stoffet både skriftlig og muntlig.
  • Lært seg enkel begrepsbruk og grunnleggende latin og grunntrekk i taksonomi.
  • Kjenne til struktur og funksjon hos encellede, laverestående flercellede bløtdyr, høyerestående flercellede bløtdyr, virveldyr med fokus på pattedyr.
  • Ha gjennomført enkel disseksjon av fisk,fugl og pattedyr.
Læringsaktiviteter:
Opplegget forutsetter at studentene selv deltar aktivt i undervisningen, har ansvar for egen læring og har medansvar for gjennomføring av eksamen. Det blir lagt vekt på gruppearbeid som undervisnings-/arbeidsform og eksamen innebærer at studentene vurderer hverandres innsats og kunnskapsnivå. Det er også 2 dager med mikrovevstyper og disseksjon av fisk, fugl, pattedyr. Det blir gitt opplæring i HMS og mikroskopi.
Pensum:
Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på emnerommet på Canvas
Anbefalte forkunnskaper:

Biologi 1 og 2 (tidl. 2BI/3BI) er en fordel, men ikke krav.

biologi/zoologi, men ingen formelle kunnskaper kreves

Vurderingsordning:

Presentasjon av gruppeoppgave.

Vurdering: Bestått/ikke bestått

Dersom gruppeoppgaven ikke blir bestått eller studenten ikke gjennomfører opplegget vil studenten få utdelt en ny oppgave som må bestås før faget godkjennes. Ikke gjennomført eller innlevert oppgave i henhold til fristen uten gyldig grunn medfører karakteren ikke bestått.

Sensor:
Merknader:

HMS

Kurssal (mikrosal): Det blir gitt teoretisk og praktisk opplæring i smitte og smittevern og rutinene på kurssalen før første bruk. Det henvises til instruks for kurssalen. Det er påbudt med frakk på kurssal. Egne frakker er tilgjengelig for studenter og disse brukes ikke av studenter som har undervisning i infeksjonsfag. Det er rein og urein sone ved inngang til kurssal. Håndvask og frakkeskift er påbudt ved inn- og utgang. Gassen er avskrudd.

Disseksjonssal: Frakk er påbudt (utlånt). Det blir gitt opplæring i bruk og vask av disseksjonsutstyr og rutiner dersom noen skjærer seg på disseksjonssalen. 

Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium
Eksamensdetaljer: Oppgave med presentasjon: Bestått / Ikke bestått