Course code VET301

VET301 Dyrenes biologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: David James Griffiths
Studiepoeng: 7.5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Frekvens: Årlig, 5 uker hver høst
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
ca. 70 elever
Undervises i periode:

Blokk 1: Dyrenes biologi: Uke 34-38

(5 uker) 18. august ¿ 18. september 2014.

Se egen detaljplan.

2. september kl 10.15 Introduksjon til fiskepraksis aud 5 v/Trygve Poppe

2. september kl 11.00 Introduksjon til husdyrpraksis aud 5 v/Hallgeir Flø

3. september kl 12.15-14 fellesauditoriet. Informasjon om eksamensregler og kvalitetssystem

Eksamen: Presentasjon av gruppeoppgave ¿ avsluttet torsdag 18. september.

Se Fronter og studieplan for nærmere info.

Studentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter eksamen.

Første gang: Studieår 2014-2015
Siste gang: 2015H
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Dyrenes biologi er en introduksjon til fagene som kommer. Det skal gi studentene et felles begrepsapparat, samt gi alle studenter basalkunnskaper i zoologi, biologi og anatomi og fysiologi.
Læringsutbytte:

Formål og læringsutbytte

Dyrenes biologi er en introduksjon til fagene som kommer. Det skal gi studentene et felles begrepsapparat, samt gi alle studenter basalkunnskaper i zoologi, biologi og anatomi og fysiologi.

Etter endt undervisning skal studenten:

Ha lært seg å samarbeide gjennom gruppearbeid og kollokvier, og kunne presentere det faglige stoffet både skriftlig og muntlig.

Lært seg enkel begrepsbruk og grunnleggende latin og grunntrekk i taksonomi.

Kjenne til struktur og funksjon hos encellede, laverestående flercellede bløtdyr, høyerestående flercellede bløtdyr, virveldyr med fokus på pattedyr.

Ha gjennomført enkel disseksjon av fisk, fugl og pattedyr.

Læringsaktiviteter:

Undervisningsformer og innfallsvinkel:

Opplegget forutsetter at studentene selv deltar aktivt i undervisningen, har ansvar for egen læring og har medansvar for gjennomføring av eksamen. Det blir lagt vekt på gruppearbeid som undervisnings-/arbeidsform og eksamen innebærer at studentene vurderer hverandres innsats og kunnskapsnivå. Det er også 2 dager med mikro ¿ vevstyper og disseksjon av fisk, fugl, pattedyr. Det blir gitt opplæring i HMS og mikroskopi.

Pensum:

Læremidler:

Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Fronter.

Anbefalte forkunnskaper:

Anbefalte forkunnskaper

Biologi 1 og 2 (tidl. 2BI/3BI) er en fordel, men ikke krav.

Vurderingsordning:

Eksamen

Presentasjon av gruppeoppgave.

Vurdering: Bestått/ikke bestått

Dersom gruppeoppgaven ikke blir bestått eller studenten ikke gjennomfører opplegget vil studenten få utdelt en ny oppgave som må bestås før faget godkjennes. Ikke gjennomført eller innlevert oppgave i henhold til fristen uten gyldig grunn medfører karakteren ikke bestått.

Sensor:
Merknader:

HMS

Kurssal (mikrosal): Det blir gitt teoretisk og praktisk opplæring i smitte og smittevern og rutinene på kurssalen før første bruk. Det henvises til instruks for kurssalen. Det er påbudt med frakk på kurssal. Egne frakker er tilgjengelig for studenter og disse brukes ikke av studenter som har undervisning i infeksjonsfag. Det er rein og urein sone ved inngang til kurssal. Håndvask og frakkeskift er påbudt ved inn- og utgang. Gassen er avskrudd.

Disseksjonssal: Frakk er påbudt (utlånt). Det blir gitt opplæring i bruk og vask av disseksjonsutstyr og rutiner dersom noen skjærer seg på disseksjonssalen.

Normert arbeidsmengde:
Overlapp:
DYRBIO08
Eksamensdetaljer: :