Course code VANN311

VANN311 Feltkurs i alpin limnologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Thomas Rohrlack
Medvirkende: Gunnhild Riise, Johnny Kristiansen, Leif Ståle Haaland
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
10
Undervises i periode:
Obligatorisk utferd siste uke i August. Labb-arbeid i Høstparallell. Evaluering i høstparallell.
Første gang: Studieår 2017-2018
Siste gang: 2022H
Fortrinnsrett: M-MILJØ, M-ECOL og M-NF.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Limnologiske undersøkelser: En uke i slutten av August vil i sin helhet bli brukt til intensivt feltarbeid, inkludert vann¿ og sedimentprøvetaking, prøveopparbeiding og in¿situ målinger (temperatur, konduktivitet, oksygen, lysmålinger). Laboratorieanalyser av det innsamlede materialet vil fortsette videre i høstparallellen. Vannprøver: pH, klorofyll, turbiditet, farge, næringsstoffer, hovedioner og sporelementer. Innsjøsedimenter: Tørrvekt, glødetap, C/N, pigmenter and sporelementer. I høstparallellen vil to timer per uke bli brukt til å fullføre analyser, diskusjoner, presentasjoner og databearbeiding for den endelige rapporten.
Læringsutbytte:

Hovedmål: Utvide studentens innsikt i limnologiske prosesser i ulike klimasoner med ulik human eksponering over tid. Laveregrads emner i limnologi (VANN210, VANN211, VANN220) vektlegger prosesser i lavlandssjøer med stor menneskelig påvirkning. VANN311 har som mål å gi studentene vitenskapelige ferdigheter i å samle, bearbeide og analysere vann¿ og sedimentprøver fra høyfjellssjøer med eksempel fra Jotunheimen (Øvre Heimdalsvatn). Forankret i eksperimentelt arbeid og databearbeiding vil studentene (1) få kunnskap om akvatiske uberørte systemer som er sårbare for klimaendringer og langtransporterte forurensinger, (2) få innsikt i naturlige prosesser som regulerer utvikling av innsjøer i et langtids perspektiv (referanse innsjøer) fra 4000 + år og fram til i dag og (3) å forstå forskjeller og likheter mellom ulike innsjøtyper i tid og rom.

Etter fullføring av emnet vil studenten være i stand til å gjøre: Feltarbeid: Gjennomføre limnologiske studier i fjellvann basert på vann¿ og sedimentprøvetakning. Laboratoriearbeid: Gjennomføre sentrale fysiske, kjemiske og biologiske analyser i fjellvann. Data håndtering: Bestemme usikkerhet og statistiske sammenhenger knyttet til innsamlet materiale. Syntese: Forstå at utvikling av innsjøer er regulert av samspillende faktorer, hvor nøkkelfaktorer kan varierer i tid og rom.

Læringsaktiviteter:
Felt- og laboratoriearbeid, diskusjoner, selvstudium og rapportskriving.
Læringsstøtte:
Lærere er tilgjengelig i vanlig kontortid og Canvas vil bli brukt aktivt.
Pensum:

Brittain, J.E. and Borgstrøm, R. (eds.) 2010. The subalpine lake ecosystem, Øvre Heimdalsvatn, and its catchment: local and global changes over the last 50 years. Developments in Hydrobiologia 211, Springer Dordrechs.

Vik, R. (ed.) 1978. The lake Øvre Heimdalsvatn a subalpine freshwater ecosystem. Holarctic Ecology 1, no. 2-3: 81-320.

Standardiserte analytiske metoder.

Forutsatte forkunnskaper:
VANN210 (Limnologi), VANN211 (metodekurs i limnologi) og VANN300 eller tilsvarende bakgrunn.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i felt- og laboratoriearbeid, presentasjoner og diskusjoner (80 % tilstedeværelse kreves).
Vurderingsordning:

Mappevurdering:

  • Kontinuerlig evaluering under felt- og laboratoriearbeid samt ved presentasjoner (30 %). Studentene må vise ferdigheter i felt- og laboratoriemetodikk, delta i diskusjoner og ha oversikt over dominerende limnologiske prosesser i høyfjellsjøer sammenlignet med lavlandssjøer.
  • Avsluttende presentasjon (poster o.l., 70 %) må gi en beskrivelse av metoder, usikkerheter og samspillet mellom ulike limnologiske prosesser i tid og rom for høyfjellssjøer for å bestå emnet.

Begge deler må være bestått for å bestå emnet.

Karakterregel: Bestått/Ikke bestått.

Sensor:
Ekstern sensor brukes aktivt i kvalitetssikring av kursinnhold og pedagogisk opplegg.
Merknader:
Emnet vil representere en videreføring av VANN211.
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått