Detaljer om emnet VANN301

VANN301 Vannforurensning II

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Leif Ståle Haaland
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka og vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Miljø og naturressurser, Økologi og naturforvaltning.
Emnets innhold:

Emnet er en videreføring av VANN300. Tiltak for å hindre vannforurensning fra nedbørfelt. Sentralt står nedbørfeltforståelse, tiltak i nedbørfelt og restaureringsmuligheter av forurensede vannforekomster.

Emnet er tilpasset slik at det er mulig å gjennomføre VANN301 samtidig med MINA300 eller FMI309/310.

Læringsutbytte:
En grundigere innsikt i de viktigste tiltakene mot vannforurensning, det vil si arealavrenning og dens effekter som eutrofiering, forsuring og miljøgifter.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og kollokvier.
Læringsstøtte:
Dialog med lærere i klasserom og/eller på lærernes kontorer. Bruk av nettverktøyet Canvas.
Pensum:
Vitenskaplige artikler og rapporter.
Forutsatte forkunnskaper:
VANN300.
Anbefalte forkunnskaper:
VANN210
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:

Obligatorisk deltagelse, samt skriftlig innlevering av rapport over oppgitt tema.

Langsgående evaluering: Karakterregel: Bestått / Ikke bestått.

Sensor:
Sensor brukes til evaluering av opplegget for emnet og godkjenning av foredrag og øvelser.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesning/kollokvier: 20 timer. 
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått