Course code VANN301

VANN301 Vannforurensning II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Leif Ståle Haaland
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5, maksimum 20 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Miljø og naturressurser, Økologi og naturforvaltning.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet er en videreføring av VANN300. Tiltak for å hindre vannforurensning fra nedbørfelt. Sentralt står nedbørfeltforståelse, tiltak i nedbørfelt og restaureringsmuligheter av forurensede vannforekomster.
Læringsutbytte:
En grundigere innsikt i de viktigste tiltakene mot vannforurensning, det vil si arealavrenning og dens effekter som eutrofiering, forsuring og miljøgifter.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og kollokvier.
Læringsstøtte:
Dialog med lærere i klasserom og/eller på lærernes kontorer. Bruk av nettverktøyet Fronter.
Pensum:
Vitenskaplige artikler og rapporter.
Forutsatte forkunnskaper:
VANN300.
Anbefalte forkunnskaper:
VANN210
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Obligatorisk deltagelse, samt skriftlig innlevering av rapport over oppgitt tema.
Sensor:
Sensor brukes til evaluering av opplegget for emnet og godkjenning av foredrag og øvelser.
Merknader:
Emnet gis siste gang i 2017. 
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesning/kollokvier: 20 timer. 
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått