Course code VANN301

VANN301 Tiltak mot forurensning av vannforekomster

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Leif Ståle Haaland
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka og vårparallellen.
Første gang: Studieår 2022-2023
Fortrinnsrett: Miljøvitenskap, Økologi og naturforvaltning.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet er en tilleggsmodul til VANN300. Det fokuseres på forurensningstilstand i vannforekomster (primært innsjøer), og hva som kan gjøres av tiltak i nedbørfeltet (sanering) og i direkte vannforekomsten (restaurering). Tilstandsvurdering gjøres ved bruk av vannforskriften.

Dagens tilstand dokumenteres og forurensningsproblematikken kartlegges. Årsak til tilstand skal beskrives. Videre deles kurset inn i 2 deler: Nedbørfeltanalyse og resipientanalyse. Egnede tiltak for å redusere forurensningstilførsler fra nedbørfeltet identifiseres. Dersom det viser seg at ikke tiltak i nedbørfeltet er tilstrekkelig, skal egnede metoder for innsjørestaurering foreslås.

Undervisningen i VANN301 benytter kollokvier som arbeidsform. Grupper på 3-5 studenter jobber sammen om en vannforekomst. En spesifikk innsjø som er i moderat tilstand eller dårligere skal vurderes.

Læringsutbytte:
Studentene skal kunne vurdere forurensningstilførsler til vannforekomster, og kunne foreslå relevante tiltak for å bedre tilstanden i denne. Tiltak i nedbørfelt resipient skal kunne vurderes og velges ut fra hva som er gjennomgått i tidligere kurs ved NMBU (inkludert VANN200, VANN210, VANN211, VANN300, og evt VANN311). Studentene skal også kunne skrive en oversiktlig rapport om vannforekomstens tilstand og egnede tiltak, som kan benyttes av forvaltningen / Vannområde.
Læringsaktiviteter:
Emnet består av 7-8 felles kollokvier der lærerne er tilstede, samt kollokviearbeid for studentene. Studentene presenterer tilstand og tiltak underveis, og vurdere i dialog med lærerne de spesifikke utfordringene for vannforekomsten.
Læringsstøtte:
Student og lærer jobber tett sammen. Relevant litteratur legges ut på Canvas. Annen relevant støtte/litteraturkilder (rapporter/artikler) søkes av studenter og/eller formidles av lærerene gjennom kollokvier. Det forventes også at det tas kontakt med personer i de aktuelle vannområdene.
Pensum:
VANN301 har ingen egen pensumbok og litteraturen endres noe mellom år, da ulike vannforekomster vil være i fokus. Sentral litteratur legges ut på Canvas. Relevante rapporter og artikler benyttes, noe som også søkes aktivt opp av studentene.
Forutsatte forkunnskaper:
VANN300
Anbefalte forkunnskaper:
VANN210
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk oppmøte i felles kollokvier.
Vurderingsordning:

Oppgave:

Skriftlig innlevering av rapport over oppgitt tema.

Karakterregel: Bestått / Ikke bestått.

Sensor:
Sensor brukes til evaluering av sluttrapport.
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesning/kollokvier: 20 timer. 
Eksamensdetaljer: Rapport: Bestått/ Ikke bestått