Course code TRE300

Emneansvarlige: Olav Albert Høibø
Medvirkende: Geir Isak Vestøl, Roar Økseter
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Trærnes vekst og trevirkets egenskaper: Sammenheng mellom skogskjøtseltiltak, trærnes vekst, trevirkets oppbygging og egenskaper. Trevirkets fysiske egenskaper: densitet, ved-vannrelasjoner, kapillære bevegelser og diffusjon, termiske, elektriske og akustiske egenskaper og dynamisk oppførsel. Mekaniske og reologiske egenskaper: elastisitet (spenninger og deformasjoner), elastiske parametere hos heltre, ortotropisk elastisitet, plastisitet og kryping, hardhet, strekk-, trykk-, skjær-, bøye-, slagbrudd- og torsjonsfasthet. Ulike nedbrytingsmekanismer til trevirke, med hovedvekt på ulike former for biologisk nedbryting.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten skal ha avansert kunnskap om trevirkets egenskaper og hvilken betydning egenskapene kan ha for ulik bruk av trevirke. Studenten skal kunne relatere dette til oppbyggingen til trevirke og videre hvordan oppbygningen avhenger av ulike skogskjøtselstiltak og veksten til trærne. Studenten skal ha kunnskap om vitenskapelige teori og vitenskapelige metoder for gjennomføring av forsøk for fremskaffing av ny kunnskap innen fagområdet.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne anvende metoder for gjennomføring av forsøk og innsamling av data for bruk til undersøkelse av egenskapene til trevirke. Studenten skal kunne analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer. Studenten skal kunne bruke statistiske verktøy til analyse av data.

Generell kompetanse:

Studenten skal kunne formidle fagstoff innenfor fagområdet og rapportere forsøk og utveksle synspunkter med andre både skriftlig og muntlig. Studenten skal kunne finne og anvende kunnskap på nye områder innen faget.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger, mindre og større skriftlige oppgaver, utferd. Øvingene blir brukt for å konkretisere det teoretiske stoffet. Studentene må presentere enkelte av oppgavene for klassen. I tillegg får studentene utdelt en rekke spørsmål tilknyttet emnet, som de frivillig kan svare på og få kommentert under kurset.
Læringsstøtte:
Forhåndsomtalen på Canvas.
Pensum:

Kollmann, F.F.P. and Cote, W.A. 1981 (1968). Principles of Wood Science and Technology, I Solid Wood. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York. 592 pp. Utvalgte aktuelle artikler.

Utdelte vitenskapelige artikler

Forlesningsnotater

Forutsatte forkunnskaper:
TRE200
Anbefalte forkunnskaper:
FYS110.
Vurderingsordning:

Samlet vurdering

Skriftlig eksamen (3 timer) teller 2/3.

Mappe med Øvelser og oppgaver teller 1/3.

A-F

Sensor:
Sensor vurder alle eksamensbesvarelser.
Merknader:
Emnet er beregnet for studenter i industriell økonomi, skogfag eller byggeteknikk og arkitektur.
Normert arbeidsmengde:
70 timer med forelesninger og øvelser, 380 timer i egeninnsats i form av semesteroppgave, skriving av laboratoriejournaler, oppgaveløsninger og selvstudium.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
34 timer ordinære forelesninger, 30 timer øvelser, 6 timer diskusjoner/studentforelesninger til sammen 70 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer