TRE300 Treteknologi

Studiepoeng:15

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Geir Isak Vestøl

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:70 timer med forelesninger og øvelser, 305 timer i egeninnsats i form av semesteroppgave, skriving av laboratoriejournaler, oppgaveløsninger og selvstudium.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Trærnes vekst og trevirkets egenskaper: Sammenheng mellom skogskjøtseltiltak, trærnes vekst, trevirkets oppbygging og egenskaper.

Trevirkets fysiske egenskaper: densitet, ved-vannrelasjoner, kapillære bevegelser og diffusjon, termiske, elektriske og akustiske egenskaper og dynamisk oppførsel.

Mekaniske og reologiske egenskaper: elastisitet (spenninger og deformasjoner), elastiske parametere hos heltre, ortotropisk elastisitet, plastisitet og kryping, hardhet, strekk-, trykk-, skjær-, bøye-, slagbrudd- og torsjonsfasthet. Ulike nedbrytingsmekanismer til trevirke, med hovedvekt på ulike former for biologisk nedbryting.

Dette lærer du

Kunnskap:

Studenten skal ha avansert kunnskap om trevirkets egenskaper og hvilken betydning egenskapene kan ha for ulik bruk av trevirke. Studenten skal kunne relatere dette til oppbyggingen til trevirke og videre hvordan oppbygningen avhenger av ulike skogskjøtselstiltak og veksten til trærne. Studenten skal ha kunnskap om vitenskapelige teori og vitenskapelige metoder for gjennomføring av forsøk for fremskaffing av ny kunnskap innen fagområdet.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne anvende metoder for gjennomføring av forsøk og innsamling av data for bruk til undersøkelse av egenskapene til trevirke. Studenten skal kunne analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer. Studenten skal kunne bruke statistiske verktøy til analyse av data.

Generell kompetanse:

Studenten skal kunne formidle fagstoff innenfor fagområdet og rapportere forsøk og utveksle synspunkter med andre både skriftlig og muntlig. Studenten skal kunne finne og anvende kunnskap på nye områder innen faget.

 • Forelesninger, øvinger, mindre og større skriftlige oppgaver, utferd. Øvingene blir brukt for å konkretisere det teoretiske stoffet. Studentene må presentere enkelte av oppgavene for klassen. I tillegg får studentene utdelt en rekke spørsmål tilknyttet emnet, som de frivillig kan svare på og få kommentert under kurset.
 • Forhåndsomtalen på Canvas.
 • Kollmann, F.F.P. and Cote, W.A. 1981 (1968). Principles of Wood Science and Technology, I Solid Wood. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York. 592 pp. Utvalgte aktuelle artikler.

  Utdelte vitenskapelige artikler

  Forelesningsnotater

 • TRE200
 • Skriftlig eksamen, 3 timer.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Sensor vurder alle eksamensbesvarelser.
 • Øvelser i trefysikk og tremekanikk. Det skal leveres journaler fra øvelsene og resultatene skal presenteres for klassen. Dette skal gjøres gruppevis.

  Semesteroppgave innen et tema relatert til tre.

 • Emnet er beregnet for studenter i industriell økonomi, skogfag og byggeteknikk og arkitektur.
 • 34 timer ordinære forelesninger, 30 timer øvelser, 6 timer diskusjoner/studentforelesninger til sammen 70 timer.
 • Realfag