Course code TMP301

TMP301 Maskin- og produktutvikling

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Geir Taxth Terjesen
Medvirkende: Henrik Folke Holmberg, Egil Stemsrud
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: <p>Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.</p><p>Rangeringskriterier:</p><p>1.            studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan</p><p>2.            studenter på M-IØ, M-RB og M-MPP</p><p>3.            studenter med høyest studiepoengproduksjon</p><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.</p><p>Til laboratorieøvelsene vil studenter som har tatt øvelsene tidligere tilbys plass på grupper hvor det er ledig kapasitet.</p>
Emnets innhold:
Emnet består av tre bolker: Del 1. Konstruksjons og designgrunnlag (Augustblokk). Sentrale temaer er: Spenningsanalyse og strekklapper, elastisitetsteori, kompositt bjelker og press/krympe forbindelser. Del 2. Spesielle tema 1: Inneholder bl.a. statisk ubestemte systemer, platisitetsteori, bruk av standarder, utmatting, stabilitetsberegninger for enklere sammensatte konstruksjoner. Del 3. Spesielle tema 2: Inneholder bl.a. bruddmekanikk, støt og store deformasjoner og merittparametere. Denne delen omfatter også opplæring i bruk av Ansys WB. Videre skal studentene utføre et selvstendig prosjektarbeide. Prosjektet er et avgrenset konstruksjons- og produktutviklingsprosjekt med innlevering av rapport med beskrivelser, beregninger, visualiseringer og komplette konstruksjonstegninger. Prosjektoppgaven blir gitt av faglærer.
Læringsutbytte:
Studentene skal få kompetanse i prosjektering, beregning og design av sammensatte maskin- og prosesstekniske konstruksjoner, og i bruk av databasert design. Studentene skal få trening i utviklingsarbeid, relevante standarder og viktige elementer i småskalaindustriell framstilling av nye produkter. Etter å ha gjennomgått emnet skal studenten ha kunnskaper om metoder for å beregne styrke og levetid hos ulike typer konstruksjoner og vurdere resultater fra komplekse beregninger og analyseverktøy. De skal kunne gjøre material- og designmessige valg ut fra styrkemessige, økonomiske og miljømessige vurderinger, og gi produksjonstekniske anbefalinger.
Læringsaktiviteter:
Emnet baseres på en kombinasjon av forelesninger, øvelser og demonstrasjoner, samt et selvstendig prosjektarbeide hvor studentene skal anvende sine kunnskaper innen konstruksjonsteknikk og maskindesign.
Læringsstøtte:
I tillegg til ansvarlig lærer deltar en senioringeniør og en lab. ingeniør fast i gjennomføringen av emnet. Spesielt prosjektarbeidene krever tett oppfølging og tilgang til lærerassistanse på beregnings- og analysesiden, og vi legger stor vekt på å være tilgjengelige for å diskutere tekniske problemstillinger.
Pensum:
Terjesen, Geir. 2019: Dimensjoneringsteknikk, Kompendium til emnet TMP301, 1432 Ås, 185 s (kompendiet er under utarbeidelse), Utdelte standarder og fagartikler. Kompletterende litteraturliste deles ut ved forelesningsstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Studenten må ha gjennomgått opplæring i bruk av programvare for dataassistert konstruksjon og ha tilegnet seg forkunnskaper i materialteknologi og beregning og dimensjonering av maskinelementer og konstruksjoner gjennom de eksisterende TMP/TBM200-emnene, eller på annen måte.
Anbefalte forkunnskaper:
TMP160, TMP220, TBM200, TBM250, eller tilsvarende fra annet lærested. Studenter som har gjennomgått emnet TIP200 og tilegnet seg nødvendige kunnskaper i material- og konstruksjonsteknikk kan også ta emnet.
Obligatorisk aktivitet:
I tillegg til tre timers skriftlig eksamen består emnet av 21 obligatoriske innleveringer og en prosjektoppgave som teller 40 % i forbindelse med sluttkarakteren i emnet. De 6 første obligatoriske innleveringene som inngår i augustblokk skal være levert og godkjent i løpet av uke 35. De 10 neste obligatoriske innleveringene skal være levert og godkjent i løpet av uke 41. De 5 siste obligatoriske innleveringene skal være levert og godkjent i løpet av uke 49. Prosjektrapporten skal være levert i løpet av uke 46. Godkjenningene gjelder bare for ett kalenderår av gangen.
Vurderingsordning:
Skriftlig 3 timers eksamen teller 60 % av sluttkarakteren og prosjektet teller 40 %. Obligatoriske innleveringer skal være forhåndsgodkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Eksamen og prosjektoppgaven omfatter kontroll av de beregnings- og konstruksjonstekniske kunnskapene studentene skal ha ervervet seg.
Sensor:
Sensor gir innspill både på innhold og studentenes prestasjoner i forbindelse med gjennomgang av eksamensoppgaver, prosjektoppgave og kursplaner. Både emneinnhold, øvelser, prosjekt og eksamensoppgaver blir drøftet som del av emneforberedelsene og kvalitetssikring av opplegget. Eksamensbesvarelsene og prosjekt evalueres etter fastlagte faglige kriterier med poenggivning. Eget skjema som beskriver framgangsmåten ved sensurvurderingen følger med sensurarbeidet.
Merknader:
Emnet er obligatorisk innen masterstudiet i maskin- prosess- og produktutvikling (M-MP). Det kan kombineres med 300-emner innen produksjonsfag, prosessfag, produktrealisering, akvakulturteknikk m.m., eller inngå som teknologihovedemne i masterstudiet i industriell økonomi (M-IØ).
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger med øvelser og hjememarbeid m.v., ca. 300 timer. Prosjektoppgave: ca. 150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Augustblokk: Forelesninger: 18t., 3+3 timer per uke i 3 uker, Øvelser: 12t., 4 timer regneøvelser per uke veiledet i 3 uker. Høstparallell: Forelesninger: 72t. Uke 36 til 42: 3+3 timer per uke. Uke 43 til 46: 3 timer per uke.Uke 47 til 49: 3+3 timer pr.uke Regneøvelser 2 timer pr.uke (veiledet) gjennom høstparallellen pluss hjemmearbeid. Prosjektoppgave: 30t (Veiledet).
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått