Course code TMP271

TMP271 Maskin- og kjøretøydynamikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Geir Taxth Terjesen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: <p>Teknologi(M-MPP,M-IØ)</p><p><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet blir gjennomført ved 4 timer forelesning og 2 øvingstimer pr. uke. Forelesningene omfatter blant annet bremseteori, styre- og hjulopphengsgeometri, drivkraftteori, motorteori og avgasser samt teori som omhandler interaksjon mellom motor og drivverk. I tillegg gis en innføring i svingningsanalyse og grunnleggende trafikkulykkesetterforskning. Det benyttes også eksterne foredragsholdere fra kjøretøybransjen. 
Læringsutbytte:

Etter gjennomføring av emnet skal studentene kunne dimensjonere bremser og hjuloppheng til enkle kjøretøy. Studentene skal kjenne til de faktorene som påvirker kjøremotstanden og kunne velge motor og drivverk slik at krav til ønskede kjøreegenskaper drivstofforbruk og avgasser  blir ivaretatt. Videre skal studentene kunne utføre enkle svingningsanalyser, foreslå egnede tiltak for å redusere svingningsproblematikk og ha fått en innføring i trafikkulykkesetterforskning.

Læringsaktiviteter:
Kurset er basert på forelesninger, demonstrasjoner og obligatoriske innleveringer. Studentene trenes i å bruke sine forkunnskaper i teknologiske fag til å løse tekniske oppgaver som omfatter flere samvirkende kjøretøy elementer.
Læringsstøtte:
Obligatoriske innleveringerfølges opp med veiledning. Foreleserertilgjengelig forstøtte via e-post og til angitte kontortider.
Pensum:
Terjesen, Geir, 2015: Maskin- og kjøretøydynamikk. Kompendium for kurset TMP271, 1432 Ås, 200 sider (kompendiet er under utarbeidelse).
Forutsatte forkunnskaper:

Emnet er tilpasset studenter som er ferdig med de grunnleggende ingeniørfagene innenfor teknologi og naturvitenskaplige fag.

Anbefalte forkunnskaper:

TMP220 og TBM250 eller tilsvarende forkunnskaper fra annet lærested.

Obligatorisk aktivitet:

22 obligatoriske innleveringer skal være levert og godkjent før studentene kan gå opp til skriftlig eksamen.

Vurderingsordning:

Skriftelig 3 timers eksamen. 22 obligatoriske innleveringer skal være forhåndgodkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Eksamen skal teste om studenten har tilegnet seg de nødvendige beregningstekniske og konstruksjonstekniske kunnskapene.

Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:
Emnet er et profilemne som passer for studenter fra 4. studieår, og forutsetter de forutgående emner fra spesialisering innenfor Maskin-, Prosess- og Produktutvikling. Emnet passer også for studenter som har gjennomført bachelor innenfor maskin og konstruksjonsteknikk fra annet lærested.
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger med hjemmearbeid, 100 timer.

Obligatoriske innleveringer, 200 timer.Opptakskrav:

Realfag

Overlapp:

-
Faget overlapper 5 SP med TMP 270.

Studenter som ønsker denne overlappen må gjøre alle arbeidskravene til TMP 271.

Undervisningstid:

Forelesninger: 50 timer, 4-timer pr. uke.

Øvingstimer: 30 timer, 2-timer pr.uke

Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått