Course code THT384

THT384 Natur- og kretsløpsbaserte avløpssystemer, overvannshåndtering og grunnvannsforsyning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Petter Deinboll Jenssen
Medvirkende: Nils-Otto Kitterød, Manoj Kumar Pandey, Joris Cornelis Stuurop, Marina Azzaroli Bleken
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Siste gang: 2021H
Fortrinnsrett: M-MINA, M-VM
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Desentraliserte vann og avløpssystemer er mest brukt i spredt bebyggelse, men blir stadig mer interessante også i urbane områder, spesielt i forbindelse med "grønne og smarte" byer. Overvanns- håndtering gjennom "blå-grønne" strukturer er basert de samme  prinsipper som naturbaserte rense systemer for avløpsvann. Dette kurset bygger på THT383 og utdyper ulike tema fra THT383. I tillegg er resirkulering av næringsstoffer til jordbruk og utforming av overvannssystemer er gitt mer vekt enn i THT383. Kurset utvider forståelsen av  naturbaserte og kretsløpsbaserte systemer for håndtering av avløpsvann. Studentene vil arbeide i team og løse aktuelle problemstillinger for kommuner og private aktører. Oppgavene vil bli presentert på seminarer og supplert med forelesninger. Når det gjelder vannforsyning vil hovedfokus vil være på grunnvannsfprsyning og beskyttelse grunnvannskilder.  Avløp vil ha hovedfokus på  naturlbaserte systemer (infiltrasjon i jord, våtmarker og dammer) og kildesortere systemer. Kurset ser teknologi i et systemperspektiv hvor grønn "sirkulær" økonomi blir stadig viktigere.
Læringsutbytte:
Studentene skal ha en god forståelse av grunnvannsforsyning, naturbaserte og  og kildesorterende  systemer for håndtering av avløpsvann og blå grønne systemer for overvann håndtering. De vil ha de nødvendige ferdigheter til å kunne designe små vannforsyningssystemer basert på grunnvann eller regnvann høsting samt design og implementering av naturbaserte og kildesorterende  systemer for rensing av avløpsvann. Videre vil kurset gi grunnlag for å kunne planlegge og dimensjonere naturbaserte løsninger for håndtering av overvann.
Læringsaktiviteter:
Kurset er basert på forelesninger, seminarer, demonstrasjoner og ekskursjoner.
Læringsstøtte:
I kontortiden, avhengig av foreleseres tilgjengelighet.
Pensum:
Avhenger av utvalgte caser. Endres hvert år.
Forutsatte forkunnskaper:
THT383
Anbefalte forkunnskaper:
THT282
Obligatorisk aktivitet:
Forelesninger, seminar, feltarbeid og ekskusjoner.
Vurderingsordning:
Individuell muntlig eksamen teller 50% og presentasjon av gruppeoppgave teller 50%. Begge vurderingsdeler må være bestått for å bestå emnet. Langsgående vurdering: A-E / Ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor ved alle eksamensdeler.
Merknader:
Emnet er direkte forbundet med THT383.
Normert arbeidsmengde:
150 timer. (5ECTS)
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 84 klassetimer. 12 dager med 2 timer per dag. Demonstrasjoner / ekskursjoner /seminarer minimum 2 dager.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer