Course code THT383

THT383 Desentrale og småskala VA-systemer - lokal overvannshåndtering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Petter Deinboll Jenssen
Medvirkende: Manoj Kumar Pandey
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Dette kurset starter i august blokk. Dette kurset har undervisning / evaluering i august blokk.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: M-MINA, M-VM
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Desentrale vann- og avløpssystemer er mest aktuelle i spredt bebyggelse og distrikts-Norge, men i forbindelse med grønne og "klimasmarte" byer er  slike systemer stadig mer interessante også i urbane områder. Urban bærekraftig utvikling og klimaendringer har ført til mer fokus på overvannshåndtering ved hjelp av "blå-grønne" strukturer. Blå-grønne strukturer kan være svært kostnadseffektivt og gi merverdi til det urbane livet. Design av blå-grønne strukturer er basert på de samme grunnleggende prinsipper som naturbaserte systemer for avløpsrensing. Dette kurset ser på mulighetene for å bruke småskala desentraliserte løsninger for fattige, men også for rike land både i og utenfor byer. I tillegg til avløps- og overvannsløsninger omhandler også kurset ulike løsninger for vannforsyning som: høsting av regnvann (innsamling, behandling og lagring), grunnvannsforsyning (grunne brønner og borehull, vann fra kilder), overflatevann fra vann og elver samt høsting av luftfuktighet. Vannbehandling som kan være aktuell ved mindre vannforsyningsanlegg blir tatt opp samt dimensjonering av mindre vannforsyningssystem basert på gravitasjon. Innenfor avløpsrensing er det fokusert på naturbaserte systemer (infiltrasjon i jord, våtmarker og dammer) samt løsninger med kildeseparering. Avløpssystemer med liten diameter basert på trykk, gravitasjon og vakuum vil bli omhandlet.  Slike systemer åpner nye muligheter for kostnadseffektiv transport av kloakk når de naturgitte forholdene er utfordrende, og kompletterer de  tradisjonelle gravitasjons systemene.
Læringsutbytte:
Studentene skal være i stand til å utforme små vannforsyningssystemer basert på grunnvann eller høsting av regnvann. De skal og kunne dimensjonere naturbaserte avløpssystemer og avløp med kildeseparering (gråvann/svartvann) samt kjenne prinsipper for design av avløpssystemer med liten diameter basert på vakuum, trykk og gravitasjon. Videre skal studentene ha innsikt i bruken av blå-grønne strukturer for overvannshåndtering og være i stand til å foreslå en hensiktsmessig og bærekraftig, vann-,  sanitær- eller overvannsløsning for en gitt situasjon.
Læringsaktiviteter:
Emnet er basert på forelesninger og demonstrasjoner/utferd.
Læringsstøtte:
I kontortiden, avhengig av foreleseres tilgjengelighet.
Pensum:
Avhenger av utvalgte caser. Endres hvert år.
Forutsatte forkunnskaper:
THT282 eller THT280
Anbefalte forkunnskaper:
GEO100, GEO220, JORD101, KJM100 og THT282 eller THT280
Obligatorisk aktivitet:
Forelesninger, feltarbeid og ekskusjoner.
Vurderingsordning:

Skriftlig eksamen som teller 75% (3 timer). Semesteroppgave teller 25%

Karakter A - E / Ikke bestått.

Sensor:
Sensor vurderer alle eksamensbesvarelsene. Sensor brukes aktivt i kvalitetssikring av kursinnhold og pedagogisk opplegg.
Normert arbeidsmengde:
150 timer. (5ECTS)
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 56 klassetimer. 8 dager med 7 timer per dag. Demonstrasjoner / ekskursjoner minimum 4 timer.
Eksamensdetaljer: :