Course code THT312

THT312 Vannforvaltning i kaldere klima

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Petter Deinboll Jenssen
Medvirkende: Harsha Chandima Ratnaweera, Manoj Kumar Pandey, Zakhar Maletskyi, Jan Elbertus Vermaat, Roland Peter Kallenborn
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig, starter i juni slutter i augustblokka.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
80
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka og avsluttes i augustblokka.
Første gang: Studieår 2017-2018
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forelesninger om: arktiske forhold; forvaltning av vannressurser, vannbehandling, avløpsrensing og helse relatert til vann-  og sanitærforhold i kaldt klima; prosjektrapport / vitenskapelig skriving. Utferder: til vann-og avløpsanlegg i kaldere klima
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene skal ha en forståelse om arktiske forhold, de grunnleggende prinsippene i vannressursforvaltning (VRF), teoretisk forståelse av de viktigste behandlingsprosessene og operasjonelle aspekter i renseanlegg i kaldere klima.

Profesjonelle ferdigheter: Studentene skal kunne foreslå egnete vann og avløpssystemer som er tilpasset til kaldt klima.  De skal forstå sammensetningen av rensesystemer  og kunne identifisere driftsproblemer. De skal kunne foreta en litteraturgjennomgang ved hjelp av moderne vitenskapelige databaser og internett for å utarbeide en velstrukturert prosjektrapport.

Generell kompetanse: Studentene skal ha en forståelse av utviklingstrekk i kaldt klima relatesrt til vann sanitærforhold og helse vannlovgivning og praksis relevant for kaldere klima, være i stand til å identifisere de fordeler / svakheter i dagens systemer og  foreslå forbedringer basert på moderne praksis.

Læringsaktiviteter:
(1) Forelesninger (2) analytisk arbeid i små grupper, (3) ekskursjon til renseanlegg for å lære hvordan enhetsprosesser er integrert og deres operative utfordringer. (4) øvinger i bruk av vitenskapelige databaser og rapportering. Første generasjon av kursmaterialet er tilgjengelig på: https://sswm.info/perspective/arctic-water-sanitation-and-health-arctic-wash
Læringsstøtte:
Per email eller forhåndsavtalte møter med lærer.
Pensum:

Utdelte materiale og kopi av presentasjoner

Anbefalt: 

Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, 5th Edition, by Metcalf and Eddy, Inc, 2013 (selected sections)

Water Treatment: Principles and Design, 3rd Edition, MWH, 2012 (selected sections)

Forutsatte forkunnskaper:
THT 271 eller tilsvarende basiskunnskaper innen renseteknologi
Anbefalte forkunnskaper:
Basiskunnskaper innen vannressursforvaltning
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk deltakelse i alle aktiviteter i løpet av blokkkurset + Prosjektrapport
Vurderingsordning:
1) flervalgsoppgaver (MCQ) ved slutten av 1-ukers forelesningperiode (2) Evaluering av prosjektoppgave Begge ovennevnte vurderinger teller likt på endelig karakter og begge må bestås.
Sensor:
Sensor godkjenner opplegget for gjennomføring og evaluering av prosjektoppgaven. Sensor brukes aktivt i kvalitetssikring av kursinnhold og pedagogisk opplegg.
Normert arbeidsmengde:
ca 50 t forelesninger, øvelser og utflukt i løpet av en intensive uke samt 100 t prosjektarbeid i løpet av 3 måneder.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
ingen
Undervisningstid:
Del-1: En uke med fulltids/intensiv arbeid: 50 timers forelesning, 20 timer med utflukter. Del-II: Prosjektarbeid (kan utføres utenfor NMBU). Del-III: innlevering av prosjektrapporten.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått