Detaljer om emnet THT300

THT300 Vassdragsplanlegging og VA-systemer

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Vegard Nilsen
Medvirkende: Jon Arne Engan
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: <p>Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.</p><p>Rangeringskriterier:</p><p>1.            studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan</p><p>2.            studenter på M-VM og M-IØ</p><p>3.            studenter med høyest studiepoengproduksjon</p><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.</p>
Emnets innhold:
Emnet behandler metoder og teknikker for utnyttelse og planlegging av vassdrag og VA-systemer: Repetisjon av trykkstrømning, hydraulisk modellering (EPANET) av vannledningsnett, vassdragshydraulikk, vannlinjeberegninger inkl. datamodeller (HEC-RAS), enkel ikke-stasjonær avløpshydraulikk, hydrauliske modeller for avløpsnett (SWMM), flomberegninger og frekvensanalyse, urbanhydrologi med nedbør, intersepsjon, gropmagasinering og infiltrasjon, enkle nedbør-avløpsmodeller, hydrologisk routing og beregning av fordrøyningsvolum, vurdering av erosjonsfare i elver og kanaler, design av kanaler, kulverthydraulikk inkl. datamodeller (HY-8), overløpshydraulikk, gatedrenering. De obligatoriske oppgavene vil gi studentene en god innføring i de nevnte dataverktøy.
Læringsutbytte:
Studentene skal etter å ha gjennomført emnet kunne bruke metoder, beregningsmodeller og dataverktøy for analyse, planlegging og drift av vassdragstekniske og VA-tekniske anlegg.
Læringsaktiviteter:
1) Forelesninger med innslag av regneøvinger (håndregning og datamaskin), 2) Obligatoriske oppgaver knyttet til datamodellene som benyttes i kurset, 3) Labøvelse(r) i hydraulikk, 4) Besøk og foredrag i NVE, 5) Egne øvingstimer hvis øvingslærer er tilgjengelig.
Læringsstøtte:
Det settes av tid til veiledning for de obligatoriske oppgavene i noen av forelesningene.
Pensum:

Hovedpensum (utvalgte kapitler): Chin, David (2013): Water-Resources Engineering, 3rd edition (International Edition).

Deler av NVE (1998), Vassdragshåndboka, 1. utgave (tilgjengelig på nett)

Øvrig pensumlitteratur (rapporter/artikler) gjøres tilgjengelig i Canvas.

Forutsatte forkunnskaper:
Det forutsettes kunnskaper i fluidmekanikk/hydraulikk tilsvarende emnepakken TPS200 (tidl. FYS210) og TPS210. Det forutsettes kunnskaper innen VA-teknikk tilsvarende THT261. Det forutsettes også grunnleggende kunnskaper innen hydrologi tilsvarende VANN200.
Anbefalte forkunnskaper:
Ferdigheter i ingeniørmatematikk og statistikk.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske innleveringsoppgaver tilknyttet datamodellene i kurset. Obligatorisk deltakelse ved hydraulisk(e) labøvelse(r).
Vurderingsordning:
Kombinasjon av skriftlig eksamen (3,5 timer) og langsgående vurdering (de obligatoriske innleveringsoppgavene). Ved fastsettelse av karakter vektes skriftlig eksamen med 75 % og obligatoriske innleveringsoppgaver med 25 %.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til fakultetets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 15 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 450 timers arbeid totalt.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Ca. 80 timer forelesning med innslag av regneøving. En dags utferd til NVE. Ca. 20 - 30 timer regneøving hvis øvingslærer er tilgjengelig. Ca. 2 - 4 timer labøvelser.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått