Course code THT300

THT300 Vassdragsplanlegging og VA-systemer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Jon Arne Engan
Medvirkende: Jarle Tommy Bjerkholt, Oddvar Georg Lindholm
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: <p>Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.</p><p>Rangeringskriterier:</p><p>1.            studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan</p><p>2.            studenter på M-VM og M-IØ</p><p>3.            studenter med høyest studiepoengproduksjon</p><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.</p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet behandler metoder og teknikker for utnyttelse og planlegging av vassdrag og VA-systemer. Virkninger av vassdragsregulering, tiltak i vassdrag, hydrologiske modeller, vassdragshydraulikk, flomanalyse og bruk av matematiske modeller i planlegging og drift. Planlegging, analyse og prosjektering av VA-nettverk. Overvannsteknologi inklusive kulvertdimensjonering. Forvaltning, drift og vedlikehold av VA-nett. Gjennom hele emnet tas det sikte på en utstrakt bruk av dataverktøy for prosjektering, planlegging og analyse av VA-nett (DAK og hydrauliske modeller). Semesteroppgavene vil gi studentene mulighet til å fordype seg ytterligere innenfor ett eller flere av de ovenfor nevnte tema.
Læringsutbytte:
Studentene skal etter å ha gjennomført emnet kunne bruke metoder, beregningsmodeller og dataverktøy for analyse, planlegging, prosjektering og drift av vassdragstekniske og VA-tekniske anlegg.
Læringsaktiviteter:
1) Forelesninger. 2) Semesteroppgaver. Besvarelsene skal framlegges i plenum. 3) Besøk og foredrag i NVE.
Læringsstøtte:
Studentene fårpersonlig veiledning i forbindelse med semesteroppgavene. I tillegg kan studentene fritt benytte seg av e-mail forå stille spørsmål til lærerne.
Pensum:

NVE, Vassdragshåndboka, 2. utgave 2010.

Deles ut på forelesning eller legges ut på Fronter

Forutsatte forkunnskaper:
Det forutsettes kunnskaper innen VA-teknikk tilsvarende THT261 Vannforsyning og avløpssystemer. Det forutsettes også grunnleggende kunnskaper innen hydrologi tilsvarende VANN200 Hydrologi.
Obligatorisk aktivitet:
Semesteroppgaver og presentasjon av disse. Deltakelse på presentasjonsseminaret for semesteroppgaver.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3,5 time.
Sensor:
Det gjennomføres muntlig eksamen i emnet. Ekstern sensor benyttes til å sensurere eksamensbesvarelsene. Eksamensoppgavene diskuteres med sensor. Sensor gir også kommentarer til emnets innhold og gjennomføring.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 15 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 450 timers arbeid totalt.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Ca. 50 timer forelesning. Presentasjon med kommentarer. En dags utferd til NVE.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått