Course code THT300

THT300 Vassdragsplanlegging og VA-systemer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Jon Arne Engan
Medvirkende: Jarle Tommy Bjerkholt, Oddvar Georg Lindholm
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

20

Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: <p>M-VM, M-IØ</p><p><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet behandler metoder og teknikker for utnyttelse og planlegging av vassdrag og VA-systemer. Virkninger av vassdragsregulering, tiltak i vassdrag, hydrologiske modeller, vassdragshydraulikk, flomanalyse og bruk av matematiske modeller i planlegging og drift. Planlegging, analyse og prosjektering av VA-nettverk. Overvannsteknologi inklusive kulvertdimensjonering. Forvaltning, drift og vedlikehold av VA-nett. Gjennom hele emnet tas det sikte på en utstrakt bruk av dataverktøy for prosjektering, planlegging og analyse av VA-nett (DAK og hydrauliske modeller). Semesteroppgavene vil gi studentene mulighet til å fordype seg ytterligere innenfor ett eller flere av de ovenfor nevnte tema.
Læringsutbytte:

Studentene skal etter å ha gjennomført emnet kunne bruke metoder, beregningsmodeller og dataverktøy for analyse, planlegging, prosjektering og drift av vassdragstekniske og VA-tekniske anlegg.


 

Læringsaktiviteter:
1) Forelesninger. 2) Semesteroppgaver. Besvarelsene skal framlegges i plenum. 3) Besøk og foredrag i NVE.
Læringsstøtte:
Studentene fårpersonlig veiledning i forbindelse med semesteroppgavene. I tillegg kan studentene fritt benytte seg av e-mail forå stille spørsmål til lærerne.
Pensum:

NVE, Vassdragshåndboka, 2. utgave 2010.

Deles ut på forelesning eller legges ut på Fronter

Forutsatte forkunnskaper:

Det forutsettes kunnskaper innen VA-teknikk tilsvarende THT261 Vannforsyning og avløpssystemer. Det forutsettes også grunnleggende kunnskaper innen hydrologi tilsvarende VANN200 Hydrologi.

Obligatorisk aktivitet:
Utferd, semesteroppgaver inkl presentasjonsseminaret.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen, ca 1 time.
Sensor:
Det gjennomføres muntlig eksamen i emnet. Ekstern sensor benyttes til å sensurere eksamensbesvarelsene. Eksamensoppgavene diskuteres med sensor. Sensor gir også kommentarer til emnets innhold og gjennomføring.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 15 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 450 timers arbeid totalt.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca. 50 timer forelesning. Presentasjon med kommentarer. En dags utferd til NVE.
Eksamensdetaljer: :