Course code THT300

THT300 Vassdragsplanlegging og VA-systemer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Medvirkende: Oddvar Georg Lindholm, Jarle Tommy Bjerkholt
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

15.


Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: <p>M-VM, M-IØ</p><p><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet behandler metoder og teknikker for utnyttelse og planlegging av vassdrag og VA-systemer. Interessekonflikter i vassdrag og \"kamp\" om vannet. Virkninger av vassdragsregulering, hydrologiske modeller, flomanalyse og bruk av matematiske modeller i planlegging og drift. Planlegging og analyse av VA-nettverk. Overvannsteknologi og bærekraftighetsvurdering. Forvaltning drift og vedlikehold av VA-nett. Gjennom hele emnet tas det sikte på en utstrakt bruk av planleggings- og analyseverktøy for VA-nett. Semesteroppgaven vil gi studentene mulighet til å fordype seg ytterligere innenfor ett eller flere av de ovenfor nevnte tema.
Læringsutbytte:

Studentene skal etter å ha gjennomført emnet kunne bruke metoder , beregningsmodeller og analyseverktøy for totalvurdering og bedre utnyttelse av vannressurser og tekniske installasjoner. Studentene skal få en fordypet innsikt i planlegging av hydrotekniske og VA-tekniske anlegg. Studentene skal også kunne tolke resultater og vurdere ulike løsninger for en bærekraftig forvaltning av natur- og miljøressurser.


Læringsaktiviteter:
1) Forelesninger. 2) Semesteroppgaver. Besvarelsene skal framlegges i plenum. 3) Besøk og foredrag i NVE.
Læringsstøtte:
Studentene fårpersonlig veiledning i forbindelse med semesteroppgavene. I tillegg kan studentene fritt benytte seg av e-mail forå stille spørsmål til lærerne.
Pensum:
Deles ut på forelesning eller legges ut på Fronter
Forutsatte forkunnskaper:

Det forutsettes kunnskaper innen VA-teknikk tilsvarende THT261 Vannforsyning og avløpssystemer. Det forutsettes også grunnleggende kunnskaper innen hydrologi tilsvarende VANN200 Hydrologi.


Obligatorisk aktivitet:
Utferd, semesteroppgaver inkl presentasjonsseminaret.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen, ca 1 time.
Sensor:
Det gjennomføres muntlig eksamen i emnet. Ekstern sensor benyttes til å sensurere eksamensbesvarelsene. Eksamensoppgavene diskuteres med sensor. Sensor gir også kommentarer til emnets innhold og gjennomføring.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 15 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 450 timers arbeid totalt.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca. 50 timer forelesning. Presentasjon med kommentarer. En dags utferd til NVE.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått