Course code THT282

THT282 Introduksjon til bærekraftige VA-systemer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Petter Deinboll Jenssen
Medvirkende: Manoj Kumar Pandey
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: B-MINA,M-MINA, Vann og miljøteknologi, Development Studies.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset bygger på problembasert læring og bruker eksempler fra ulike steder og situasjoner, nasjonale og internasjonale, for å gi en oversikt over mulige bærekraftige løsninger i ulike situasjoner. Eksemplene vil illustrere de mange utfordringene som valg og implementering av VA-løsninger innebærer. Hva er de fysiske, tekniske, økonomiske og sosiale faktorer som er viktig for valg av løsning? Hvem er interesse-/brukergruppene og hvordan bør de involveres? Hvordan kan vi sikre at bærekraftig systemer bygges og brukes? Gjennom eksemplene vi studentene lære om ulike tekniske løsninger. De vil måtte løse oppgaver i tilknytning til eksemplene. Eksemplene og materiale som støtter disse vil være tilgjengelig på Canvas og internett. Det blir gitt forelesninger om sentrale emner og hvert eksempel som det arbeides med vil bli fulgt opp med presentasjon og diskusjon i klassen.

Nøkkelord: Bærekraft i relasjon til VA-systemer,

grunnvann,

overflatevann og høsting av regnvann som drikkevannskilder,

konvensjonelle og naturbaserte systemer for rensing av avløpsvann,

systemer med kildesortering av avløpsvann,

gjenbruk av vann og resursser i avløp og avfall,

planlegging av VA-systemer i urbane og spredtbygde områder,

planlegging og forberedelser for VA-løsninger i krisesituasjoner (jordskjelv, oversvømmelser mm.),

introduksjon til helseaspekter og risikovurderinger,

sosioøkonomiske forhold av betydning for implementering og drift av VA-systemer.

Læringsutbytte:
Studenten skal ved fullført kurs ha innsikt i verdens utfordringer på VA-sektoren og sitte med en oversikt over mulige tekniske løsninger for ulike verdensdeler og situasjoner (inkludert krisesituasjoner). Studenten skal være i stand til å se sammenhenger mellom natur, samfunn og helse som er viktige for å kunne planlegge bærekraftige VA-systemer.
Læringsaktiviteter:
Kurset er basert på forelesninger og øvinger med tilhørende diskusjon. Øvinger og diskusjoner er obligatorisk.
Læringsstøtte:
I kontortiden, avhengig av foreleseres tilgjengelighet.
Pensum:
Oppdateres hvert år.
Anbefalte forkunnskaper:
Basiskunnskaper i geologi, jordbunnslære, mikrobiologi og kjemi, tilsvarende GEO100, JORD101,BIO130, KJM100,
Obligatorisk aktivitet:
For NMBU studenter er utferder og øvinger obligatorisk. Øvinger må være bestått.
Vurderingsordning:
Langsgående vurdering. Praktiske oppgaver teller 25%. Skriftlig slutteksamen på 3 timer teller 75% Nettbasert eksamen tilbys til eksterne studenter.
Sensor:
Sensorer vil delta aktivt i kvalitetssikringen av kursinnholdet, undervisningen og eksamensspørsmålene, samt sensurere alle semesteroppgavene
Merknader:
Emnet er delvis nettbasert og kan tas av studenter utenfor NMBU. 
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
4 timer forelesning per uke. To utferder. Det kan bli endringer i antall forelesninger/øvinger/utferder.
Eksamensdetaljer: :