Course code TBA310

TBA310 Bygningsplanlegging III

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Torgeir Knut Sønderland Lyngtveit
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: 5-årig master, Byggeteknikk og arkitektur. (M-BA)
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet består av en prosjekteringsdel og en teoridel. I teoridelen utdypes tema fra tidligere prosjekteringskurs f. eks. funksjonsanalyser, formgiving, konstruksjonsanalyser m.m. og det gis supplerende forelesninger på tema som f. eks. typologi, miljø, fargebruk, bygningsvern, universell utforming og detaljering avhengig av prosjekteringsoppgavens karakter. Teoridelen vil være sterkt integrert i prosjekteringsdelen. I prosjekteringsdelen gjennomfører studenten arkitektprosjektering av et bygningsanlegg i nærmere definert omfang. De funksjonelle, estetiske, tekniske og økonomiske forhold analyseres og sees i sammenheng. Prosjekteringen gjennomføres under veiledning med bakgrunn i feltregistreringer. Det skal utarbeides en skriftlig redegjørelse, tegninger og modell.
Læringsutbytte:
Målet er at studenten viser god evne til syntesetenking og kunne takle hovedutfordringen som er å skape gode bygninger og bygningsmiljøer der de ulike aspektene funksjon, estetikk, byggeteknikk og økonomi er gitt en balansert vurdering i form av tegninger og beskrivelse.
Læringsaktiviteter:
Læringen foregår ved en kombinasjon av forelesninger, feltarbeid, gruppearbeid og selvstendig prosjektarbeid, inkludert presentasjon.
Læringsstøtte:
Det gis utstrakt individuell veiledning både i og utenfor timeplanfestet tid.
Pensum:
Henvisning ved kursstart. Litteratur justeres etter prosjekteringsoppgave.
Forutsatte forkunnskaper:
TBA210 Husbyggingsteknikk II. TBA261 Bygningsplanlegging II.
Vurderingsordning:
Prosjektoppgave.
Sensor:
Sensor deltar i prosjektgjennomgang ca. midt i semesteret og evaluerer alt prosjekteringsmatriell fra alle studentene.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 15 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 450 timers arbeid totalt. Det vil si at i tillegg til strukturert undervisningstid må det påregnes ca. 25 timers arbeid pr uke.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Det timeplanfestes 6 timer/uka til forelesninger, organisert veiledning og gruppearbeid.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått