Course code TBA280

Emneansvarlige: Torgeir Knut Sønderland Lyngtveit, Leif Daniel Houck
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: 5-årig master, Byggeteknikk og arkitektur. (M-BA)
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet fokuserer på miljøvennlig bygging, materialvalg, energiøkonomisering, klimatilpassing og bærekraftig forvaltning av eksisterende bygninger. Gjenbruk og fornyelse av eksisterende bebyggelse er sentralt. Temaet drøftes også i forhold til kulturminnehensyn. Det er lagt inn obligatoriske øvinger og en større prosjekteringsoppgave.
Læringsutbytte:
Etter å ha fullført emne skal studentene kunne vurdere ulike forhold vedrørende mulig gjenbruk eller fornyelse/rehabilitering av eksisterende bebyggelse opp mot nybygging. Studentene skal etter kurset ha kunnskap om materialbruk og holdbarhet, funksjon, kostnader til forvaltning, drift (bl.a. energibruk) og vedlikehold, estetikk og kulturminnehensyn, økologi, m.m.
Læringsaktiviteter:
Det er flere obligatoriske øvinger og en større prosjekteringsoppgave.
Læringsstøtte:
Lærerer tilgjengelig for faglig veiledning i kontortiden.
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
TBA210, TBA261.
Vurderingsordning:
Det er flere innleveringsoppgaver som tilsammen vil danne grunnlag for karakter i faget. Den store oppgaven teller 50% av karakteren.
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av et tilfeldig utvalg eksaminander. Ekstern sensor blir i hovedsak brukt for å kvalitetssikre læringsopplegget.
Normert arbeidsmengde:
Normert arbeidsinnsats for 10 studiepoeng er 300 timer. Det må derfor påregnes ca. 15 timer pr uke i tillegg til strukturet undervisningstid.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Det er satt av seks timer til strukturert undervisningstid pr. uke.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått