Course code TBA261

TBA261 Bygningsplanlegging II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Leif Daniel Houck
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Siste gang: 2021V
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Med bakgrunn i undervisningen i Bygningsplanlegging I, gis utdypende teori og gjennomgang av metoder og verktøy for prosjektering. Av sentrale temaer som vi skal arbeide med kan nevnes: -Tomteanalyse - hvilke kvaliteter og potensiale har tomten? - Konseptutvikling - hvordan utvikle ideer og skape arkitektur? - Vi vil jobbe med logistikk, romforløp, dimensjonering av rom - Vi vil se på miljøvennlig materialbruk, detaljering og universell utforming Kurset baserer seg på bruk av ArchiCAD og SketchUp, samt digitale analyseverktøy
Læringsutbytte:
Kurset skal gjøre studentene i stand til å foreta tomteanalyser, utvikle et romprogram for et middels komplekst prosjekt og omsette dette i et tegnet, bærekraftig prosjekt med tilhørende detaljering. Studentene skal være i stand til å fortelle sammenhengen mellom en problemstilling, ide og det utarbeidede forslaget
Læringsaktiviteter:
.
Pensum:
Oversikt deles ut på forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
TBA190, TBA160.
Anbefalte forkunnskaper:
TBA210.
Vurderingsordning:
Delinnleveringer og ferdig prosjekt.
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av et tilfeldig utvalg eksaminander.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 300 timers arbeid totalt. Det vil si at i tillegg til strukturert undervisningstid må det påregnes ca. 17 timers arbeid pr uke.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Det timeplanfestes 78 timer. Fordeling mellom forelesninger og øvinger vil semesteret sett under ett fordele seg 50/50 mellom forelesninger og veiledet øving. Hovedvekten av forelesninger vil legges til første del av semesteret.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått