Course code TBA261

TBA261 Bygningsplanlegging II

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Leif Daniel Houck
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Siste gang: 2021V
Emnets innhold:
Med bakgrunn i undervisningen i Bygningsplanlegging I, gis utdypende teori og gjennomgang av metoder og verktøy for prosjektering. Av sentrale temaer som vi skal arbeide med kan nevnes: -Tomteanalyse - hvilke kvaliteter og potensiale har tomten? - Konseptutvikling - hvordan utvikle ideer og skape arkitektur? - Vi vil jobbe med logistikk, romforløp, dimensjonering av rom - Vi vil se på miljøvennlig materialbruk, detaljering og universell utforming Kurset baserer seg på bruk av ArchiCAD og SketchUp, samt digitale analyseverktøy
Læringsutbytte:
Kurset skal gjøre studentene i stand til å foreta tomteanalyser, utvikle et romprogram for et middels komplekst prosjekt og omsette dette i et tegnet, bærekraftig prosjekt med tilhørende detaljering. Studentene skal være i stand til å fortelle sammenhengen mellom en problemstilling, ide og det utarbeidede forslaget
Læringsaktiviteter:
.
Pensum:
Oversikt deles ut på forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
TBA190, TBA160.
Anbefalte forkunnskaper:
TBA210.
Vurderingsordning:
Delinnleveringer og ferdig prosjekt.
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av et tilfeldig utvalg eksaminander.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 300 timers arbeid totalt. Det vil si at i tillegg til strukturert undervisningstid må det påregnes ca. 17 timers arbeid pr uke.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Det timeplanfestes 78 timer. Fordeling mellom forelesninger og øvinger vil semesteret sett under ett fordele seg 50/50 mellom forelesninger og veiledet øving. Hovedvekten av forelesninger vil legges til første del av semesteret.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått