Course code TBA261

TBA261 Bygningsplanlegging II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Leif Daniel Houck
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: 5-årig master, Byggeteknikk og arkitektur. (M-BA)
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Med bakgrunn i undervisningen i Bygningsplanlegging I, gis utdypende teori og gjennomgang av metoder og verktøy for prosjektering. Av sentrale temaer som foreleses kan nevnes: tomteanalyse, konseptutvikling, arkitektur, materialbruk og universell utforming. Kurset gir trening i teknisk tegning og DAK, inkl. BIM (bygningsinformasjonsmodellering). Studietur inngår i emnet.
Læringsutbytte:
Studentene skal ha nødvendige teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter for planlegging og produksjon av tegningsgrunnlag for større prosjekteringsoppgaver.
Læringsaktiviteter:
-
Pensum:
Oversikt deles ut på forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
TBA190, TBA160.
Anbefalte forkunnskaper:
TBA210.
Vurderingsordning:
Øvinger. Prosjektoppgave som leveres siste undervisningsdag. Delinnleveringer avtales ved emnestart.
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av et tilfeldig utvalg eksaminander.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 300 timers arbeid totalt. Det vil si at i tillegg til strukturert undervisningstid må det påregnes ca. 17 timers arbeid pr uke.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Det timeplanfestes 78 timer. Fordeling mellom forelesninger og øvinger vil semesteret sett under ett fordele seg 50/50 mellom forelesninger og veiledet øving. Hovedvekten av forelesninger vil legges til første del av semesteret.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått