Course code STAT370

STAT370 Utvalgte emner i statistikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Kristian Hovde Liland, Thore Egeland, Petter Fredrik Mostad, Petter Fredrik Mostad
Medvirkende: Thore Egeland
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Vårparallell.
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Målet med kurset er å gi studenten en introduksjon til et spesifikt anvendelsesområde for statistikk. Området kan variere fra år til år, men fokus er biostatistikk. I 2016 er temaet analyse av høydimensjonale data. Kurset gir en innføring i visualisering, prediksjon, klassifikasjon og variabelseleksjon med data der klassiske, statistiske metoder har begrensninger. 

Hovedmetoden for kurset vil være Partial Least Squares (PLS), mens beslektede metoder vil fylle ut der det er naturlig. Aktuelle datasett vil være fra sentrale problemområder ved Campus og eventuelt studenters egne problemstillinger.

Læringsutbytte:
Etter endt kurs skal studenten ha en god oversikt over anvendelsesområdet, og kunne analysere data og gjøre beregninger med områdets metoder på et rimelig nivå. 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvinger/dataøvinger.
Læringsstøtte:
Læreren er tilgjengelig enten ved direkte samtale eller via e-post (kristian.liland@nmbu.no). Kurset vil ha nettsider som regelmessig oppdateres. 
Pensum:
Vil bli lagt ut på Fronter i god tid før kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
STAT100, eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske oppgaver som studentene må levere og få godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Studenter som tar kurset om igjen grunnet stryk, må levere oppgaver på nytt.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen, med bestått / ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer muntlig eksamen.
Merknader:
Emnet tilbyr fordypning i relevante temaer som de øvrige STAT- eller BIN-emner i liten grad berører, og emnets innhold vil derfor kunne variere fra år til år.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 28 timer.
Øvelser: 28 timer.
Selvstudium: 94 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Undervisningen organiseres i 4 blokker, der hver blokk består av to påfølgende dager med 7 timers undervisning hver dag. 
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bestått / Ikke bestått