Course code STAT360

STAT360 Teoretisk statistikk II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Thore Egeland
Medvirkende: Trygve Erik Almøy, Thore Egeland, Trygve Erik Almøy
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Kurset gis årlig dersom det er nok ressurser og nok interesserte studenter.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
1000
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Fisher-informasjon. Cramer-Raos ulikhet. De viktigste asymptotiske resultater i estimeringsteori. Suffisiens. Bayesiansk statistikk. Lineærmodeller behandlet generelt ved matriseformulering. Spesialisering til regresjonsanalyse, variansanalyse og kovariansanalyse. Estimering og hypotesetesting i lineærmodeller. Estimerbarhet. Optimalitet i tilknytning til lineærmodeller. Multivariable fordelinger ut fra en matriseformulering. Teori rundt modellreduksjon, prediksjon og klassifikasjon.
Læringsutbytte:
Studentene vil få en grunnleggende teoretisk forståelse for de viktigste klassene av matematisk-statistiske modeller som brukes blant annet ved analyse av biologiske data, og for de statistiske metodene som er utviklet i tilknytning til slike modeller. De skal kunne beregne optimalitetsegenskaper til enkelte metoder. De skal kunne se sammenhenger for eksponensielle fordelingsklasser generelt og for lineærmodeller spesielt. De skal også forstå hvorfor og når en modellreduksjon gir bedre resultat. Studenten skal kunne presentere fagaktuelt materiale, både muntlig og skriftlig.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, selvstudium, regneøvelser, prosjektarbeid. Innlevering av et prosjekt der en vitenskapelig framstilling skal gjennomføres.
Læringsstøtte:

Lærer er tilgjengelig på kontoret, svarer også på e-post (thore.egeland@nmbu.no).

Canvas.

Pensum:
Vil bli opplyst på første forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
STAT100 eller tilsvarende, MATH130 eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
STAT200, STAT210, STAT321, STAT340 (eller tilsvarende emner).
Obligatorisk aktivitet:
Prosjektoppgave.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3,5 t, teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor kontrollerer og godkjenner eksamensoppgavene og setter karakter sammen med faglærer.
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger : 50 timer.

Kollokvier: 30 timer.

Selvstudium: 220 timer.

Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
4 timer ukentlig, hovedsaklig forelesninger, men også noe regneøvelser.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C2 Alle typer kalkulatorer, alle andre skriftlige hjelpemidler.
Eksamensdetaljer: En skriftlig prøve: A - E / Ikke bestått