Course code STAT321

STAT321 Teoretisk statistikk I

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Thore Egeland
Medvirkende: Kathrine Frey Frøslie
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallell. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallell.
Første gang: Studieår 2016-2017
Siste gang: 2020V
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
  • Grunnleggende fordelingsteori (Binomisk, Poisson, normal, t, F, kji-kvadratfordeling).
  • Flervariabel-fordelinger, marginalfordelinger, transformasjoner.
  • Forventning, varians, kovarians, korrelasjon og uavhengighet.
  • Estimering, konfidensintervall og hypotesetesting.
  • Lineære modeller (ANOVA, Regresjon) på matriseform.
Læringsutbytte:

KUNNSKAP: Studentene skal lære de ideene i sannsynlighetsregning og statistikk utover det grunnleggende. De skal bli kjent med forutsetninger for, og bruk av,  statistiske metoder, spesielt regresjon, som brukes for å gjøre slutninger om generelle populasjoner på grunnlag av  utvalg fra populasjonen.

FERDIGHETER: Studentene skal være i stand til å gjennomføre statistiske analyser og forstå det matematiske grunnlaget. De skal kunne tolke resultatene fra analysene og videreformidle hva som er blitt gjort, resultatene samt svakheter og begrensinger med analysene. 

GENERELL KOMPETANSE: Studentene skal kunne anvende det de har lært på reelle problemstillinger i sitt studium og  senere i yrkeslivet og utføre  analyser på egne data. Samtidig skal de kunne stille kritiske spørsmål til de matematiske forutsetninger for analysene.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, organiserte øvinger og selvstudium.
Læringsstøtte:
Forelesninger, øvinger og personlig veiledning. Canvas.
Pensum:
Opplyses ved semesterstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende statistikk tilsvarende STAT100. Grunnleggende calculus og lineær algebra.
Obligatorisk aktivitet:
En innleveringsoppgave som må være godkjent før eksamen.
Vurderingsordning:
Skriftlig slutteksamen, teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer minimum 25 utvalgte besvarelser. 
Normert arbeidsmengde:

300 timer totalt:

52 t forelesninger26 t øvinger222 t selvstudium
Opptakskrav:
Realfag.
Overlapp:
STAT250: 2 studiepoeng. STAT300: 2 studiepoeng. STAT310: 2 studiepoeng.
Undervisningstid:
4 timer forelesning og 2 timer oppgaveløsning per uke. 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C2 Alle typer kalkulatorer, alle andre skriftlige hjelpemidler.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått