Course code STAT321

STAT321 Teoretisk statistikk I

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Ellen Sandberg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Høstparallell.
Første gang: Studieår 2016-2017
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
  • Grunnleggende fordelingsteori (Binomisk, Poisson, normal, t, F, kji-kvadratfordeling).
  • Flervariabel-fordelinger, marginalfordelinger, transformasjoner.
  • Forventning, varians, kovarians, korrelasjon og uavhengighet.
  • Estimering, konfidensintervall og hypotesetesting.
  • Lineære modeller (ANOVA, Regresjon, Ancova) på matriseform.
  • Tilfeldige effekter.
  • Klassifikasjon og klusteranlyse.
  • Generaliserte modeller.
Læringsutbytte:
Forståelse for teori bak de vanligste, anvendte metoder.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, organiserte øvinger og selvstudium.
Læringsstøtte:
Forelesnger, øvinger og personlig veiledning. Fronter.
Pensum:
Opplyses senere.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende statistikk. Grunnleggende calculus og lineær algebra.
Obligatorisk aktivitet:
En innleveringsoppgave som må være godkjent før eksamen.
Vurderingsordning:
Skriftlig slutteksamen, teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer minimum 25 utvalgte besvarelser. 
Merknader:
Gis første gang høsten 2016.
Normert arbeidsmengde:

300 timer totalt:

52 t forelesninger26 t øvinger222 t selvstudium
Opptakskrav:
Realfag.
Overlapp:
STAT250: 2 studiepoeng. STAT300: 2 studiepoeng. STAT310: 2 studiepoeng.
Undervisningstid:
4 timer forelesning og 2 timer oppgaveløsning per uke. 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått