Course code STAT310

STAT310 Videregående forsøksplanlegging og variansanalyse II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Thore Egeland
Medvirkende: Trygve Erik Almøy
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p>Gis for siste gang 2015, erstattes av nytt emne fra og med 2016</p>
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Siste gang: 2016V
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Grunnleggende teori for førsøksplanlegging og analyse av data fra designede forsøk, gjentak, randomisering og blokkdeling. Variansanalysemodeller med faste, tilfeldige og blandede effekter. Hierarkiske modeller. Ortogonale kontraster. Oppsplitting av kvadratsummer. Multiple sammenligninger. Testing av likhet av varianser. Virkning av avvik fra forutsetningene. Transformasjon av data. Analyse av ubalanserte data. Mye brukte forsøksplaner, slik som: fullstendig randomiserte forsøk, blokkforsøk, latinske kvadratforsøk, split-plot-forsøk og ufullstendige blokkforsøk. Faktorielle forsøk, samspill. To- og tre-nivå forsøk. Fraksjonelle faktorielle forsøk. Sammenblanding av effekter.
Læringsutbytte:
Studentene lærer de statistiske prinsippene for planlegging av forsøk, for å sammenligne ulike grupper eller behandlinger og å analysere data fra slike forsøk, i første rekke ved hjelp av variansanalyse. De lærer også det matematiske grunnlaget, slik at de blir i stand til å bruke kunnskapen i nye situasjoner som de støter på i sitt studium og senere i yrkeslivet. Via oppgaver og prosjekter med reelle problemstillinger og data, skal studentene vise at de har nådd målsettingen.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvelser med tilgang til hjelp.
Læringsstøtte:
Spørsmål besvares i kontortiden eller via e-post.
Pensum:

Pensumliste utleveres på første forelesning.

Bok STAT210/STAT310 : Douglas C Montgomery, Design and analysis of experiments. 6. utgave eller senere

Forutsatte forkunnskaper:
STAT100 eller tilsvarende grunnemne i statistikk. Første del av kurset undervises i augustblokka som STAT210, studentene må kunne pensum i STAT210 og få godkjent den obligatoriske oppgaven i STAT210.
Anbefalte forkunnskaper:
Enkel matrisealgebra.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk prosjektoppgave.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3,5 timer.
Oppgavetekst på engelsk, svar kan være på norsk (svensk eller dansk) eller engelsk
Sensor:
Bruk av ekstern sensor som godkjenner oppgavene og evaluerer 25 utvalgte besvarelser.
Merknader:
Studenter følger forelesningene i STAT210 i august, og fortsetter i høstparallellen og tar avsluttende eksamen i hele emnet da. STAT310-studentene tar ikke augustblokkeksamen.
Normert arbeidsmengde:

Organisert undervisning: 96 timer.

Selvstudium: 204 timer.

Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
STAT210, 5 studiepoeng.
Undervisningstid:

Augustblokk (STAT 210-delen): 2 timer forelesning og 2 timer øvelser daglig.

Høstparallell: 2 timer forelesning og 2 timer øvelse ukentlig

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått