Course code STAT300

STAT300 Statistisk dataanalyse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Thore Egeland
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p>Gis for siste gang 2015, erstattes av nytt emne fra og med 2016</p>
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5, maksimum 100.
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2005-2006
Siste gang: 2015V
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Grunnleggende aspekter i multivariat, statistisk analyse av data. Enkel matrisealgebra. Lineær regresjon, utvelgelse av forklaringsvariabler, sjekking av forutsetninger, og vurdering av modeller. Multikolinearitet. Multivariat normalfordeling. Prinsipalkomponentanalyse og faktoranalyse. Diskriminant analyse, klassifikasjon og clusteranalyse. Partial Least Squares (PLS) og kanonisk korrelasjonsanalyse.
Læringsutbytte:
Studentene skal kjenne forutsetninger, anvendelser og teoretisk grunnlag for de mest vanlige metodene innen multivariat statistisk dataanalyse. Det legges vekt på at studentene, til en gitt problemstilling i sitt studium eller seinere i yrkeslivet, er i stand til å formulere problemet slik at det kan analyseres ved hjelp av egnet multivariat statistisk metodikk. Videre skal studentene kunne bestemme hvilke(n) metode(r) som kan brukes til å modellere og analysere problemet samt å gjennomføre selve analysen, hvis nødvendig ved hjelp av egnet programvare. Studentene skal også beherske praktisk tolkning og gyldighetsvurdering av modeller, metoder og resultater.
Læringsaktiviteter:
1. Forelesninger. 2. Øvingsgrupper med løsning av oppgaver. 3. Gjennomføring obligatoriske oppgaver. 4. Selvstudium.
Læringsstøtte:
Foruten forelesningerog øvingerkan faglig veiledning skje med faglæreri vanlig kontortid.
Pensum:
Vil bli annonsert på Fronter.
Forutsatte forkunnskaper:
STAT100, eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske oppgaver. Den første leveres som en del av emnet STAT200.
Vurderingsordning:
3,5 times skriftlig prøve.
Sensor:
Ekstern sensor blir brukt til gjennomgang av eksamensoppgavene og vil evaluere 25 tilfeldig utvalgte besvarelser.
Merknader:
Undervises sammen med STAT200 i januarblokka
Normert arbeidsmengde:
150 timer teori, 110 timer oppgaveløsning, 40 timer obligatoriske oppgaver.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
ECN201 (5 stp), STAT200 (5 stp).
Undervisningstid:
Januarblokken: 4 timer organisert undervisning per dag, stort sett bestående av 2 timer forelesninger og 2 timer øvinger hver dag (felles undervisning med STAT200) Vårparallellen: 4 timer organisert undervisning per uke, stort sett bestående av 2 timer forelesninger og 2 timer øvinger hver uke.
Eksamensdetaljer: :