Course code STAT101

STAT101 Prosjektbasert innføring i statistikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Hilde Vinje, Trygve Erik Almøy
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Høst 2018 (forsøksordning; vil bli gitt Vår 2019 kun ved nok ressurser)
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
24
Undervises i periode:
Emnet startet i parallellen Høst 2018 og går parallelt med STAT100 dette semesteret.
Første gang: Studieår 2018-2019
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Temaer som blir tatt opp i dette kurset: Beskrivende statistikk. Grunnleggende sannsynlighetsregning, betinget sannsynlighet, diskrete og kontinuerlige tilfeldige variable, forventning og varians. Kovarians, korrelasjon og uavhengighet. Estimering, konfidensintervall og hypotesetesting. Z-tester og T-tester. Enkel lineær regresjon. Enveis variansanalyse. Kjikvadrattesting. Bruk av statistisk programvare (R Commander).
Læringsutbytte:

KUNNSKAP: Studentene skal lære de grunnleggende ideene i sannsynlighetsregning og statistikk. De skal bli kjent med forutsetninger for, og bruk av, de vanligste statistiske metodene som brukes for å gjøre slutninger om generelle populasjoner på grunnlag av tilfeldige utvalg fra populasjonen. De skal forstå viktigheten av å ha gode data for å kunne trekke nyttige og riktige konklusjoner fra en undersøkelse. Samtidig skal de kunne stille kritiske spørsmål til statistiske resultater som blir presentert for dem (eksempelvis i media) og vurdere holdbarheten av disse.

FERDIGHETER: Studentene skal kunne anvende metodene de tilegner seg på enkle problemstillinger i sitt studium og senere i yrkeslivet. Studentene skal være i stand til å gjennomføre enkle statistiske analyser. De skal kunne tolke resultatene fra analysene og videreformidle hva som er blitt gjort, resultatene samt svakheter og begrensinger med analysene.

Læringsaktiviteter:

Kurset vil være prosjektbasert. De første 3 ukene, som en introduksjon, vil kurset følge STAT100 forelesninger, samt oppgaver.

Resten av kurset vil basere seg rundt to prosjektoppgaver som skal presenteres og evalueres. Forelesningsvideoer som går gjennom sentrale begreper av pensum og en del basismetoder for statistisk analyse, samt øvingsoppgaver tilsvarende STAT100, vil være tilgjengelig gjennom hele kurset. Studentene vil gruppevis få to større prosjektoppgaver hvor de selv er ansvarlige for å tilegne seg metodene nødvendig for å løse disse oppgavene. Det vil to ganger i uken være gruppeøvinger der det er muligheter for å jobbe sammen med kursansvarlig til stede.  

Samtidig vil det være inntil fire obligatoriske samlinger mellom studentene der de presenterer prosjektene for hverandre og kursansvarlig. På disse samlingene skal de kommenterer og diskuterer resultatene og fremgangen de har hatt samt få veiledning for videre arbeid.

Læringsstøtte:
Kursansvarlig er alltid tilgjengelig enten ved direkte samtale, telefon eller e-post. Det er gruppeøvinger to ganger i uken der kursansvarlig er til stede for diskusjon og veiledning. Kurset vil ha nettside som regelmessig oppdateres. Dessuten er kursansvarlig (og eventuelle hjelpelærere) tilgjengelig på de obligatoriske samlingene for å styre, veilede og bli med på diskusjonene som oppstår. STAT101 studenter kan også støtte seg på STAT100 øvingsoppgaver og må gjerne møte opp på STAT100 øvinger med spørsmål de måtte ha.
Pensum:
Vil bli lagt ut på kurssidene i god tid før semesterstart.
Forutsatte forkunnskaper:
MATH100 eller MATH111 (kan tas parallelt).
Obligatorisk aktivitet:
Det vil gjennom semesteret være inntil fire obligatoriske samlinger der prosjektene de jobber med presenteres, diskuteres og jobbes videre med. Disse vil ha obligatorisk oppmøtekrav. Ellers er studentene selv ansvarlig for egen fremgang av prosjektene sine.
Vurderingsordning:

To større prosjekter vil gjennomføres i løpet av semesteret. Disse vil, sammen med en muntlig høring basert på prosjektene, telle 50% av sluttvurderingen. En flervalgseksamen vil ligge til grunne for de resterende 50% av sluttkarakteren.

Sluttvurderingen vil være karakterbasert:  A - E / Ikke bestått

Sensor:
Det brukes ekstern sensor i kurset til gjennomgang av prosjektoppgaver og de muntlige høringene.
Merknader:

Kurset er overlapper helt med STAT100 i pensum og studiepoeng.

Dette er et nytt kurs, opprettet for de som liker å jobbe og tilegne seg kunnskap gjennom selv å kunne drive et prosjekt fremover. Prosjektoppgavene kan være reelle forenklede forskningsprosjekter, utenforstående entreprenører som vil ha en enkel analyse av data, eller et simulert datasett laget for å gjenspeile et virkelig scenario.

Sluttresultatet skal reflektere Emnets innhold og Læringsutbytte tilsvarende STAT100.

De som gjennomfører STAT101, vil automatisk være med i et forskningsprosjekt basert på læringsmåter, de må da si seg villige til å ta en personlighetstest og være med i et forskningsprosjekt (anonymt selvfølgelig).

Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:

MATRS - Generell studiekompetanse + R1 (S1+S2)

Et søknadsbrev må forfattes for de som ønsker å være med der de skriver noe om motivasjon og bakgrunn for å ville ta dette løpet. Dette skrives etter kursstart og leveres innen en oppgitt frist ca. 1 uke ut i kurset. Studenter som skal følge kurset melder seg opp i STAT101 når plass på kurset er bekreftet.

Overlapp:
STAT100
Undervisningstid:

Det meste av kurset vil være egenstudium og studenten vil selv være ansvarlig for å drive prosjektene sine fremover.

Ingen undervisningstid vil utover gruppeøvingene og de obligatoriske samlingene nevnt i læringsaktiviteter bli satt av, men studentene får tilgang til forelesningsvideoer og øvingsoppgaver som er sterkt anbefalt å gå gjennom for å kunne gjennomføre prosjektene sine og kan møte opp å spørre om hjelp på STAT100 øvingsgrupper.

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått