Course code SKS303

SKS303 Skogskjøtsel

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Andreas Martin Bernd Brunner
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Siste gang: 2016V
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Skogskjøtselen bygger for en stor del på produksjonsøkologien for trær. Kunnskap om konkurranse og vekst er en viktig forutsetning for de fleste behandlinger. Genetikk og naturskogens prosesser er andre viktige forutsetninger for skogskjøtselen, som tas opp i kurset. For å øke kunnskapen om mulige skjøtselstiltak vil vi basere læringen på en rekke eksempler innenfor foryngelse, ungskogpleie, tynning og foryngelseshogst.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om skogskjøtselsmetoder og deres effekter. Studenten skal ha grunnleggende kunnskap, som bestemmer disse effekter innen skoggenetikk, naturskogdynamikk og skogproduksjon.

Ferdigheter:

Studenten skal være i stand til å velge skogbehandlingsformer avhengig av driftsformålene, betingelsene for vekst og utvikling av skogbestandene. Studenten skal kunne vurdere effekter av de valgte behandlingsformer på bestandsutvikling og produksjon. Studenten skal kunne lese og gjengi innholdet i forskningslitteratur i faget på norsk og engelsk. 

Generell kompetanse:

Studenten skal kunne finne, lese og gjengi innholdet i relevant forskningslitteratur.

Læringsaktiviteter:
Stammen i emnet er et litteraturstudium som støttes opp av seminarer. Pensumet presenteres av studenter eller lærere som grunnlag for diskusjonen i seminartimene. Utferder skal belyse forskningen og praktiske problemer i skogskjøtselen. Kursoppgaven skal øve å selvstendig finne frem til relevante forskningsresultater innenfor emnet og formidle forskningsbasert kunnskap. Studentene fører en notatbok, som sammenfatter innholdet i artiklene og seminartimene.
Læringsstøtte:
Seminartimene og respons på innleveringer.Emnet harwebsider i Fronter, hvor også delaktivitetene blir bekjentgjort. Lærere vil være tilgjengelig forspørsmål i kontortiden.
Pensum:
40 forskningsartikler, mest fra Norge, Sverige og Finland, alle på engelsk.
Forutsatte forkunnskaper:
SKOG220.
Obligatorisk aktivitet:
Utferder.
Vurderingsordning:
- Notatbok (sammenfatninger av pensumartikler, seminartimer, svar på spørsmål til pensum og semesteroppgave) teller 50%. - Muntlig eksamen teller 20%. - Skriftlige sammenfatninger (5 beste av 6) teller 10%. - Muntlige presenatasjoner i seminartimen (2) teller 10%. - Midtsemesterprøve teller 10%.  Alle deleksamener må være bestått for å få bestått i emnet. For innleveringene må gjennomsnitskarakteren være bestått.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner og sensurerer eksamen og notatboken.
Normert arbeidsmengde:
450 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
1 stp. mot SKOG310
Undervisningstid:
Seminarer, 5 dager utferd.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått