Course code SKS300

SKS300 Skogøkologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Line Nybakken, Bo Johan Asplund
Medvirkende: Bo Johan Asplund, Tone Birkemoe, Gustaf Mikael Olsson, Yngvild Eidissen Ransedokken, Anne Aslaug Sverdrup-Thygeson
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen
Første gang: Studieår 2004-2005
Siste gang: 2022V
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet skal gi studentene innsikt i hvordan menneskelig aktivitet påvirker prosesserer og strukturer i boreale skogøkosystemer. Vi fokuserer på biodiversitet, økologiske prosesser og karbonlagring.  Temaene som behandles er: naturlig utbredelse av treslag, tregrensedynamikk, nedbrytning av organisk materiale, mykorrhiza, nitrogenbegrensning, skogbrann og andre økologiske forstyrrelser, skoghistorie, skogskjøtsel, blandingsskog og kjemisk forsvar.
Læringsutbytte:

Studenter skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

  • god kunnskap om forskningsfronten innen dagsaktuelle temaer innen skogøkologi.
  • inngående kunnskap om økosystemenes struktur og funksjon.
  • god forståelse av forskningsmetoder

Ferdigheter:

  • kunne syntetisere og nyttiggjøre seg av stoff fra vitenskapelige originalpublikasjoner og kunne kommunisere dette stoffet muntlig.
  • gode ferdigheter til å bruke fagbegrep og forstå forskningsmetoder, samt kunne tolke resultater.

Generell kompetanse:

  • kunne kommunisere om skogøkologiske problemstillinger, analyser og konklusjoner.
  • kunne forholde seg kritisk til forskningsmetoder, konklusjoner og utsagn innen fagområdet.
Læringsaktiviteter:
Tematisk introduserende forelesninger, seminar og kollokvia med lærer tilstede, selvstudium og selvstendig arbeid i form av skriftlige referater av eller svar på oppgaver om av vitenskapelige originalarbeider.
Læringsstøtte:
Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid.
Pensum:
Nyere vitenskapelige originalpublikasjoner (22 stk).
Forutsatte forkunnskaper:
ECOL100, SKOG100/102
Anbefalte forkunnskaper:
SKOG200, ECOL200, BOT130
Obligatorisk aktivitet:
Muntlig presentasjon av vitenskapelige originalartikler og innlevering av rapporter.
Vurderingsordning:

Samlet vurdering.

Muntlig avsluttende eksamn eksamen (ca. 30 min.) ved slutten av emnet teller 70% av karakteren.

En mappe med ti ukentlige innleveringer teller 30%. Disse delprøvene består av skriftlige besvarelser på oppgaver tilknyttet innholdet i vitenskapelige originalpublikasjoner.

Begge deleksamener må være bestått for å bestå emnet.

Sensor:
Kvalitetsikring gjennom bruk av ekstern sensor som har god kjennskap om fagets nivå ved nasjonale så vel som internasjonale læresteder.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 250 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 10 timer. Seminar- og kollokviearbeid: 20 timer. Forberedelse til presentasjoner, seminar og eksamenslesing: 270 timer.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer