Course code SKS300

SKS300 Skogøkologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Line Nybakken, Bo Johan Asplund
Medvirkende: Bo Johan Asplund, Tone Birkemoe, Gustaf Mikael Olsson, Yngvild Eidissen Ransedokken, Anne Aslaug Sverdrup-Thygeson
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Med utgangspunkt i Fennoskandiske skogøkosystemer, har emnet som hovedmål å gi studentene innsikt i viktige temaer innen utvalgte områder av skogøkologi: tregrensedynamikk, naturlig utbredelse av treslag, biogeokjemi (sirkulasjon av næringsemner innad i skogøkosystemer, mellom skogøkosystemer og med miljøet rundt. Spesielt fokus på karbonflukser og karbonlagring, mykorrhiza og nedbrytning.), skogøkosystemers produktivitet langs miljøgradienter, skoghistorikk, naturskogdynamikk og forstyrrelsesdynamikk (inkludert abiotiske og biotiske forstyrrelsesregimer), kjemisk økologi.
Læringsutbytte:

Kandidater med fullførte kvalifikasjoner skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Studentene vil ha god kunnskap om forskningsfronten innen dagsaktuelle temaer innen skogøkologi. I tillegg vil studentene ha forståelse for økosystemenes kompleksitet og funksjon. Dessuten vil emnet gi god kunnskap om den vitenskapelige publiseringsprosessen og god evne til å tolke og kritisere vitenskapelige originalpublikasjoner.

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne syntetisere og tilgodegjøre seg stoff fra vitenskapelige originalpublikasjoner, og kunne kommunisere dette stoffet muntlig. Kandidaten skal ha gode ferdigheter innen anvendelse av fagbegrep og metoder, samt innen analyse og tolkning av resultater.

Generell kompetanse:

Emnet søker å utvikle kandidatens evne til å forstå og vurdere skognaturens kompleksitet og mangfold. Spesielt vil det bli lagt vekt på å belyse mekanismer, betydningen av interaksjoner mellom organismer, og mellom organismer og deres miljø. Studenten skal videre kunne forholde seg kritisk til forskningsmetoder, konklusjoner og utsagn innen fagområdet.

Læringsaktiviteter:
Tematisk introduserende forelesninger, seminar og kollokvia med lærer tilstede, selvstudium og selvstendig arbeid i form av skriftlige referater av eller svar på oppgaver om av vitenskapelige originalarbeider.
Læringsstøtte:
Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid.
Pensum:
Nyere vitenskapelige originalpublikasjoner (20 stk).
Forutsatte forkunnskaper:
ECOL100, SKOG100/102
Anbefalte forkunnskaper:
SKOG200, ECOL200, BOT130
Obligatorisk aktivitet:
Muntlig presentasjon av vitenskapelige originalartikler og innlevering av rapporter.
Vurderingsordning:
Langsgående evaluering: Muntlig eksamen (ca. 30 min.) ved slutten av emnet teller 70% av karakteren. Øvrige delprøver teller 30%. Disse delprøvene består av skriftlige besvarelser på oppgaver tilknyttet innholdet i vitenskapelige originalpublikasjoner. Begge deleksamener må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Kvalitetsikring gjennom bruk av ekstern sensor som har god kjennskap om fagets nivå ved nasjonale så vel som internasjonale læresteder.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 10 timer. Seminar- og kollokviearbeid: 20 timer. Forberedelse til presentasjoner, seminar og eksamenslesing: 270 timer.
Eksamensdetaljer: :