Course code SKS300

SKS300 Skogøkologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Jon-Anders Frank
Medvirkende: Per Holm Nygaard
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

-

Undervises i periode:

Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen

Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: <p>-</p><p><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Klima og jordas betydning for skogvegetasjonens utforming og vekst, skogdynamikk, vegetasjonsendringer samt næringssirkulasjon i skog. Skoglig landskapsøkologi, biologisk mangfold i skog, arters spredningsevne, allelopati, rødlistearter i skog og standard for et bærekraftig norsk skogbruk. Økologiske effekter av skogbrann, fremmede arter, bioenergitiltak, treslagsvalg og klimaendringer. Økologisk grunnlag for miljøregistrering i skog, bevaring av skogmiljøer og arter, restaurering av biotoper og miljømessige konsekvenser av ulike typer inngrep i skogøkosystemet.

Læringsutbytte:

Kandidater med fullførte kvalifikasjoner skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Studentene skal oppnå en dypere forståelse av skognaturen, og hvordan den fungerer som økosystem. De skal også kunne analysere og vurdere de skogøkologiske konsekvensene av både naturlige prosesser og ulike menneskeskapte inngrep, både i et kort og et langsiktig perspektiv.

Ferdigheter:

Studentene skal kunne finne, analysere og syntetisere kunnskap om ulike skogøkologiske tema, samt kunne skrive faglige utredninger og vitenskapelige rapporter. De skal også kunne jobbe godt i tverrfaglige team. Gjennom studentpresentasjoner og diskusjoner blir studentene trenet i formidling av faglige problemstillinger og analyser for et større publikum.

Generell kompetanse:

Kunne arbeide med tverrfaglige problemstillinger på en selvstendig måte, eller som medlem av et tverrfaglig team. Etter fullført emne skal studentene ha så gode kunnskaper og ferdigheter i skogøkologi at de i framtida vil være i stand til å forvalte ulike skogøkosystemer på en bærekraftig måte.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger over sentrale og tidsaktuelle tema for å kunne forstå hvordan skogøkosystemet fungerer. Enkelte tema utfylles med litteratur til selvstudium, eller ved presentasjon og diskusjon av resultatene fra en gruppevis PBL-øvelse med lærer til stede. De gruppevise semesteroppgavene skal gi en faglig fordypning innen et selvvalgt skogøkologisk tema, og skal inneholde en syntese og vurderinger av nyere kunnskap på området. Studentene får erfaring med kunnskapsformidling ved å presentere semesteroppgavene for en forsamling fagkolleger. Semesteroppgavearbeidet skal også gi studentene erfaring i samarbeid innen en gruppe, og med å hente inn faglig informasjon via internett. En utferd vil formidle kunnskap om et tidsaktuelt skogøkologisk tema.

Læringsstøtte:

Forhåndsomtalen på www.nmbu.no/student/verktoy/fronter er åpen for alle. Emnet har websider i Fronter, hvor også delaktivitetene blir bekjentgjort. Lærere vil være tilgjengelig for spørsmål i kontortiden.


 

Pensum:

Kunngjøres i Fronter.

Forutsatte forkunnskaper:

ECOL100.

Anbefalte forkunnskaper:

BOT100, BOT130, JORD101, SKOG220.

Obligatorisk aktivitet:

Gruppearbeid, bestått PBL-øvelse og deltakelse på utferd.


 

Vurderingsordning:

Langsgående evaluering: Skriftlig midtsemesterprøve (1 time) teller 20 %, semesteroppgave teller 30 %, skriftlig eksamen (2 timer) teller 50 %. Alle deleksamener må ikke være bestått for å bestå emnet. Det er den samlede kvaliteten av besvarelsene som må vurderes til bestått.

Sensor:

Sensor kontrollerer et utvalg av midtsemesterprøvene og semesteroppgavene. Sensor godkjenner og sensurerer avsluttende eksamen.Merknader:

Studenter som ikke deltar i gruppearbeidet vil få oppmeldingen kansellert.


 

Normert arbeidsmengde:

Ca. 300 timer.Opptakskrav:

GSK

Overlapp:

-

Undervisningstid:

Forelesninger og diskusjon 2 timer/uke. Midtsemesterprøve, PBL-øvelse, strukturert veiledning, studentpresentasjoner med diskusjon 3 timer/uke. En 1-dags utferd. Totalt ca. 75 timer.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått